Data utworzenia: 17 lipiec 2012

Uchwała nr XXV/185/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2011r.

Uchwała nr XXV/186/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lichnowy z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

Uchwała nr XXV/187/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach

Uchwała nr XXV/188/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach

Uchwała nr XXV/189/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 czerwca 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia na rok2012 programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dni 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr XXV/190/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Malbork

Uchwała nr XXV/191/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku przez Gminę Lichnowy dla Miasta Elbląga

Uchwała nr XXV/192/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Uchwała nr XXV/193/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 czerwca 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2026

Informacja o stanie bezrobocia na terenie Powiatu Malborskiego i Gminy Lichnowy oraz podjęte działania w zakresie łagodzenia jego skutków w 2011

Aktualna sytuacja w rolnictwie na terenie powiatu Malborskiego

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Lichnowy na dzień 31 grudnia 2011 roku

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lichnowy do Rady Gminy Lichnowy z dnia 17 maja 2012 roku

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Biblioteki Publicznej w lichnowach w 2011 roku

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 lipiec 2012 14:19 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 lipiec 2012 14:36 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 luty 2017 12:26 Magda Grabowska