Data utworzenia: 06 kwiecień 2016

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014r. poz.1195), która weszła w życie 06.09.2015r. Ustawa określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiot

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Ogólna reguła określania statusu pisma

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję?

 1. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej ( Wójta Gminy Lichnowy  lub Rady  Gminy Lichnowy, zwanymi dalej podmiotem rozpatrującym).

 2. Petycja może być złożona w interesie:

  1. publicznym;

  2. podmiotu wnoszącego petycję;

  3. podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Forma

 1. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 2. Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

  3. oznaczenie adresata petycji;

  4. wskazanie przedmiotu petycji.

 3. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego jest składana.

 4. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przed podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

 5. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 6. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Ww. podmiot wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Sposób i termin rozpatrywania

 1. Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

 2. Ww. informacja jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

 3. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w ww. terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu, o którym mowa w pkt 3. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 5. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot rozpatrujący składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot rozpatrujący może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W tym przypadku na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Na stronie internetowej ogłasza się sposób załatwienia petycji wielokrotnej.

 6. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Sprawozdawczość

Podmiot rozpatrujący petycję corocznie w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub na stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji są uregulowane w ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014r. poz.1195) - link poniżej.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 kwiecień 2016 07:53 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 kwiecień 2016 12:46 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 lipiec 2016 14:14 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 lipiec 2016 14:15 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 lipiec 2016 14:21 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 maj 2017 12:29 Jarosław Grochowski