Data utworzenia: 30 sierpień 2019

Gmina Lichnowy ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości:

  • Dąbrowa, nr KW GD1M/00018930/6, działka nr 129/1 o powierzchni 1047 m2.
  • Dąbrowa, nr KW GD1M/00018930/6, działka nr 129/3 o powierzchni 1054 m2.
  • Dąbrowa, nr KW GD1M/00018930/6, działka nr 129/4 o powierzchni 1059 m2.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH

NA SPRZEDAŻ GRUNTÓW NIEZABUDOWANYCH

 I– DZIAŁKA 129/1 OBRĘB DĄBROWA

trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dąbrowa, nr KW GD1M/00018930/6, obręb Dąbrowa, działka nr 129/1 o powierzchni 1047 m2.

Cena wywoławcza wynosi: 37 326,00 zł brutto

Termin przetargu - przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach przy ul. Tczewskiej 6, 82-224 Lichnowy dnia 04 października 2019 r. o godz. 9.00.

Wadium - warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości
3 800 zł  na konto Urzędu Gminy nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012 w terminie do 27.09.2019 r.

Nieruchomość rolna z możliwością uzyskania warunków zabudowy na cele mieszkaniowe jednorodzinne.


 II– DZIAŁKA 129/3 OBRĘB DĄBROWA

trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dąbrowa, nr KW GD1M/00018930/6, obręb Dąbrowa, działka nr 129/3 o powierzchni 1054 m2.

Cena wywoławcza wynosi: 37 515,00 zł brutto

Termin przetargu - przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach przy  ul. Tczewskiej 6, 82-224 Lichnowy dnia 04 października 2019 r. o godz. 9.30.

Wadium - warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości
3 800 zł  na konto Urzędu Gminy nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012 w terminie do 27.09.2019 r.

Nieruchomość rolna z możliwością uzyskania warunków zabudowy na cele mieszkaniowe jednorodzinne.


III– DZIAŁKA 129/4 OBRĘB DĄBROWA

trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dąbrowa, nr KW GD1M/00018930/6, obręb Dąbrowa, działka nr 129/4 o powierzchni 1059 m2.

Cena wywoławcza wynosi: 36 874,00 zł brutto

Termin przetargu - przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach przy  ul. Tczewskiej 6, 82-224 Lichnowy dnia 4 października 2019 r. o godz. 10.00.

Wadium - warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości
3 700 zł  na konto Urzędu Gminy nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012 w terminie do 27.09.2019 r.

Nieruchomość rolna z możliwością uzyskania warunków zabudowy na cele mieszkaniowe jednorodzinne.


 Dowód wniesionego wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu , przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, zwrotowi – uczestnikowi, który przetargu nie wygrał.

Obecność oferentów obowiązkowa. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby upoważnionej przez inną osobę, wymaga się pełnomocnictwa notarialnego na udział  w przetargu.

Uczestnik przetargu powinien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty notarialne oraz wszelkie opłaty związane z zakupem ponosi nabywca nieruchomości.

W/w nieruchomości nie posiadają obciążeń oraz zobowiązań z różnych tytułów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach codziennie w godz.: 8.00-15.00 lub telefonicznie, tel. 271-27-23 wew. 117.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lichnowy, przesłano do sołtysów wsi, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń danej miejscowości oraz udostępniono na stronie: www.bip.lichnowy.pl w zakładce nieruchomości.

 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż gruntów niezabudowanych z dnia 30.08.2019r.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 sierpień 2019 12:50 Igor Szczuchniak
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 sierpień 2019 12:50 Igor Szczuchniak
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 sierpień 2019 14:53 Igor Szczuchniak