Data utworzenia: 06 luty 2018

dotyczy: "Utworzenie parku rekreacyjnego w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy"

Gmina Lichnowy zawiadamia, że w postępowaniu w trybie zapytania na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 20017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej na Utworzenie parku rekreacyjnego w Lisewie Malborskim  w gminie Lichnowy”, zgodnie z pkt XVIII.4 ww. zapytania, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pliki do pobrania:

Brak informacji o zmianach.