dotyczy: "Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lichnowy"

Gmina Lichnowy na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz.1579) zawiadamia, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy na „Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lichnowy"
wpłynęły 3 oferty:

L.p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium - Cena brutto

Kryterium — wiek taboru - 40%

Suma punktów

1

ARRIVA BUS Transport Polska Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń, Oddział w Tczewie, ul. Armii Krajowej 86, 83-110 Tczew

73,52 zł

50,36 pkt

2010 -8 pkt

2010 -8 pkt

2015 -8 pkt

2012 -8 pkt

2012 -8 pkt

40 pkt

90,36 pkt

2

F.H.U. Szaruga, Wioletta Szaruga, ul. Zwycięstwa 6, 82-224 Lichnowy

75,00 zł

49,37 pkt

1999-4 pkt

1998-4 pkt

2009-8 pkt

2002-4 pkt

1998-4 pkt

24 pkt

73,37 pkt

3

Firma Usługowo-Handlowa „Mateobus”, ul.ks.Kołłątaja 2A, 83-200 Starogard Gdański

61,71 zł

60,00 pkt

2004-4 pkt

1998-4 pkt

1999-4 pkt

2010-8 pkt

2013-8 pkt

28 pkt

88,00 pkt

Za najkorzystniejszą ofertę zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy została wybrana oferta nr 1 złożona przez ARRIVA BUS Transport Polska Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń, Oddział w Tczewie, ul. Armii Krajowej 86, 83-110 Tczew.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

Informujemy, iż od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w w/w ustawie - dział VI „Środki ochrony prawnej".

Pliki do pobrania: