Data utworzenia: 29 listopad 2017

dotyczy: "Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy"

Gmina Lichnowy na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) zawiadamia, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy na „Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy” wpłynęły 2 oferty:

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium - Cena brutto max liczba punktów

60

Kryterium dodatkowy odbiór odpadów selektywnie zebranych tj. tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe nieujęte w wykazie cen w okresie od 1 kwietnia do 20 września - 40%
Max liczba punktów - 40

Suma punktów

„COMPLEX” Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ul. Wiejska 6, 82-230 Nowy Staw

OFERTA ODRZUCONA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o., ul. Gen. De Gaulle'a 70, 82-200 Malbork

666 500,00 zł

60 pkt

2 razy w miesiącu

40 pkt

100 pkt

Za najkorzystniejszą ofertę zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy została wybrana oferta nr 2, złożona przez firmę - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o., ul. Gen. De Gaulle'a 70, 82-200 Malbork.

Informujemy, iż od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w w/w ustawie - dział VI „Środki ochrony prawnej".

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 29 listopad 2017 09:36 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. środa, 29 listopad 2017 09:39 Jarosław Grochowski