Data utworzenia: 06 listopad 2017

dotyczy: "Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy"

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

Gmina Lichnowy unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie prawne

Art. 93 ust.l pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych „cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia".

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający w dniu 20.10.2017r. ogłosił przetarg nieograniczony usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy. Na dzień 03.11.2017r. został wyznaczony termin składania ofert. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta na kwotę łączną brutto 705 502,40 zł. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 496 800,00 zł brutto. W związku z powyższym postanowiono jak wyżej.

Pliki do pobrania:

Brak informacji o zmianach.