Data utworzenia: 16 wrzesień 2019

dotyczy: "Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie gminy Lichnowy (2019)"

 Numer ogłoszenia:

 •  nr 597739-N-2019 z dnia 16-09-2019 r.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lichnowy na trasie z domu do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Lichnowy i z placówek oświatowych do domu wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych i przedszkolnych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie w ramach regularnych przewozów osób usług w zakresie dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lichnowy do Szkoły Podstawowej w Lichnowach, Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim oraz Szkoły Podstawowej w Szymankowie na trasie z domu do szkoły i z powrotem począwszy od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. poprzez sukcesywny zakup biletów miesięcznych z uwzględnieniem przysługujących tym uczniom ulg ustawowych w przewozach transportem publicznym – art. 5 i 8a ustawy z dn. 20.06.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295). Dowożeniem objęte są dzieci, które realizują obowiązek szkolny lub przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lichnowach, Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim oraz Szkole Podstawowej w Szymankowie. Wykonywanie przewozów odbywać się będzie na utworzonych przez Wykonawcę liniach komunikacyjnych, w ramach przewozów regularnych.
 2. Realizacja usługi nie wyłącza prawa Wykonawcy do świadczenia usług transportowych wobec innych osób na podstawie stosownych zezwoleń uzyskanych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, jednakże Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pierwszeństwa przejazdu na danej trasie dzieciom uczęszczającym do szkoły lub oddziału przedszkolnego oraz ilość wolnych miejsc siedzących koniecznych dla bezpiecznego i terminowego przewozu dzieci do szkół podczas wykonywania powierzonego zadania.
 3. Wykonawca będzie świadczył usługi transportowe w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych zgodnie z listą dzieci dowożonych do szkoły z poszczególnych miejscowości (Załącznik Nr 7) oraz zgodnie z wykazem godzin rozpoczęcia zajęć szkolnych (Załącznik Nr 8) oraz odwozów (Załącznik Nr 9). Zamawiający zastrzega, że godzina wyjazdu dzieci z poszczególnych miejscowości do szkoły nie może zostać ustalona wcześniej niż 40-50 minut przed rozpoczęciem zajęć. Dzieci muszą zostać przywiezione do szkoły najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć szkolnych. Podróż dzieci ze szkoły do domu nie może być dłuższa niż 40 minut. Liczba dzieci dojeżdżających może ulec zmianom (+/– 10%)ze względu na migracje ludności
 4. Wykonawca musi zapewnić opiekę nad dowożonymi dziećmi w każdym pojeździe na własny koszt. Opiekę nad dziećmi w czasie przewozów szkolnych sprawować będzie co najmniej 1 opiekun w każdym autobusie, zatrudniony przez Wykonawcę.
 5. Zamawiający dopuszcza zmianę godzin przywozów i odwozów w okresie realizacji niniejszego zamówienia oraz zastrzega sobie prawo do modyfikacji trasy, poprzez ewentualne zwiększenie lub zmniejszenie jej długości ze względu na zmiany w organizacji dowozów.
 6. Zamawiający dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych odstępstwa od ustalonego harmonogramu dowozów szkolnych i wykonywanie usługi, jako przewóz okazjonalny, w przypadku:
 • odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć,
 • rekolekcji,
 • ferii zimowych,
 • zmiany organizacji pracy szkoły spowodowanej obchodami uroczystości szkolnych
 • czasowej zmiany organizacji ruchu,
 • niekorzystnych warunków atmosferycznych,
 • innych wydarzeń, które mogą skrócić lub wydłużyć zajęcia lekcyjne

Wykonawca będzie informowany o planowanych zmianach, najpóźniej 3 dni przed ich zaistnieniem. Wykonawca biorąc pod uwagę opis przedmiotu zamówienia i wszystkie stawiane przez Zamawiającego warunki decyduje, jaką ilością pojazdów wykona usługę. Zamawiający zastrzega, iż nie może to być mniej niż 3 pojazdy.  Dopuszczalne jest zmiana dotycząca pojazdu w stosunku do tego, który Wykonawca zawarł w ofercie, tylko wtedy, gdy pojazd zamieniony będzie na inny o nie gorszych parametrach technicznych (rok produkcji oraz liczba miejsc siedzących).

 1. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnej dyspozycyjności, a w szczególności w przypadku awarii pojazdu, do niezwłocznego zabezpieczenia pojazdu rezerwowego w czasie nie dłuższym niż 60 minut, od chwili powiadomienia Wykonawcy o zdarzeniu przez opiekuna dowozu lub Zamawiającego.
 2. Przez cały okres wykonywania zamówienia dowożenie dzieci winno być realizowane pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, zapewniającymi kierowcy możliwość jednoczesnego przewozu wszystkich dzieci na danej trasie oraz osoby zatrudnionej do sprawowania opieki nad dziećmi, posiadającymi sprawny system ogrzewania wnętrz w okresie zimowym i gwarantującym pełne bezpieczeństwo przy przewozie dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pojazdy muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej. Ilość przewożonych dzieci nie może być większa niż ilość miejsc siedzących w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 3. Jeżeli warunki pogodowe lub zdarzenia losowe (np. znaczne opady śniegu, roztopy, gołoledź przeszkody na drogach, przebudowa drogi, wypadki drogowe itp.) nie pozwalają na przewóz uczniów ustaloną trasą, Wykonawca może wykonać usługę dowożenia wybierając inną przejezdną, optymalną trasę bez roszczenia dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego. O zaistniałej konieczności zmiany trasy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego tego samego dnia lub najpóźniej w dniu następnym.
 4. Na przedmiotową usługę składają się wszystkie czynności oraz związane z tym koszty niezbędne do właściwego i bezpiecznego przewozu dzieci rano z domu do szkoły i po południu ze szkoły do domu, a zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa podczas sprawowanej opieki, odbioru dzieci od rodziców/opiekunów i przekazanie pod opiekę szkoły, odbioru od nauczycieli ze szkoły i przekazanie pod opiekę rodziców oraz pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz przestrzegania norm pracy kierowców autobusowych. Kierowcy oraz osoby sprawujące opiekę nad dziećmi muszą posiadać ważne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż oraz udzielania pierwszej pomocy.
 6. Zamawiający jest upoważniony do kontroli spełniania powyższych warunków przez Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania na wezwanie Zamawiającego wszystkich dokumentów i informacji na potwierdzenie spełniania powyższych warunków.
 7. Ze względu na specyfikę świadczonej usługi (konieczność opieki nad dziećmi bezpośrednio w trakcie przewozu) osobą powołaną do sprawowania opieki nad dziećmi nie może być kierowca pojazdu dokonujący przewozu dzieci na danej trasie.
 8. Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał okazania aktualnych dokumentów dopuszczających dany pojazd do ruchu (dowodu rejestracyjnego potwierdzającego stan techniczny pojazdu), a w przypadku gdy Wykonawca nie jest właścicielem danego pojazdu – również dokument potwierdzający dysponowanie tym pojazdem oraz dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia OC i NW oraz stosownych zezwoleń uzyskanych zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.
 9. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, zobowiązany będzie do posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przez cały okres realizacji umowy, w kwocie nie mniejszej niż wartość podpisanej umowy na realizację niniejszego zamówienia.
 10. Wykonawca może na własny koszt przeprowadzić wizję lokalną miejsca realizacji zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskać wszelkie informacje, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty, a w szczególności wgląd do bieżącego harmonogramu dowozów i odwozów w roku szkolnym 2019/2020 u p. Ewy Szymańskiej w pokoju nr 1,  tel 55 271 27 23 wew. 111.
 11. Przedmiotem postępowania przetargowego jest cena (wartość) biletu miesięcznego za 1 ucznia (oprócz miesięcy wakacyjnych, tj. lipiec, sierpień). Cena biletu miesięcznego określona przez Wykonawcę jest taka sama dla uczniów wszystkich szkół. Dodatkowo w ramach usługi, Wykonawca będzie zobowiązany dokonać przewozu uczniów na wyjazdy okolicznościowe w trakcie trwania umowy w ilości 300 km łącznie.
 12. Liczba dzieci dowożonych do szkół z poszczególnych miejscowości stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczniów przewożonych na poszczególnych trasach w trakcie realizacji zamówienia w przypadku zmiany ilości uczniów. Przewiduje się iż zmiana ilości uczniów może wynieść max ok. +/- 10% w stosunku do stanu określonego w niniejszej specyfikacji. Lista uczniów dowożonych do szkół na dany miesiąc określana będzie na podstawie zapotrzebowania składanego Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc.
 13. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia propozycji rozkładu jazdy do akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego ewentualnych zastrzeżeń Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w rozkładzie jazdy w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia ich przez Zamawiającego.

Zamawiający:

 • Gmina Lichnowy
 • ul. Tczewska 6
 • 82-224 Lichnowy

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

 • Anna Stachowiak
 • tel. (55) 271 27 23 (wew. 115)
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert:

 • 2019-09-24, godzina: 12:00

Kody wg CPV:

 • 60130000-8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego
 • 60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego
 • 60000000-8 – Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 wrzesień 2019 15:24 Igor Szczuchniak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 wrzesień 2019 15:26 Igor Szczuchniak