Data utworzenia: 05 marzec 2018

dotyczy: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oznakowaniem i przystankami rowerowymi w gminie Lichnowy"

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. , poz. 1579) dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w przetargu nieograniczonym, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy na Budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oznakowaniem i przystankami rowerowymi w gminie Lichnowy

Przedmiotowe zmiany dotyczą rozdziału IV, V, VIII, XII,  XIII, XV SIWZ.

W związku z powyższym zmienia się załączniki do SIWZ nr 1, 3, 6.

Jednocześnie na podstawie art. 12a ww. ustawy Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu i przedłuża termin składania ofert do dnia 21.03.2018 r.

Pliki do pobrania:

Brak informacji o zmianach.