Data utworzenia: 28 grudzień 2017

dotyczy: "Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży do szkół w gminie Lichnowy"

Gmina Lichnowy na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamia, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy na „Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży do szkół w gminie Lichnowy" postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego we wszystkich częściach zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Informujemy, iż od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w w/w ustawie - dział VI „Środki ochrony prawnej".

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 grudzień 2017 08:51 Jarosław Grochowski