Data utworzenia: 14 grudzień 2011

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na świadczenie usługi komunikacji głosowej w sieci komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych

Zamawiający:
Gmina Lichnowy

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na świadczenie usługi komunikacji głosowej w sieci komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych

CPV:
CPV - 64212000-5, 32250000-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki zawarte w art.22 ust 1. w/w ustawy i warunki określone w SIWZ.
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy następujących dokumentów:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,
- oświadczenia, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
- oświadczenia, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,


Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy do 31.12.2010r.

Osoba odpowiedzialna:
Anna Stachowiak i Ewa Borkowska

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Nr 8 do dnia 18.01.2007r. do godz. 12.00.

Oferty można składać do:
2007-01-18 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2007-01-08 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego.

Kryteria wyboru:
A - cena miesięcznego abonamentu (za wszystkie trzy telefony) - 60 %
B - 1 minuta połączenia wewnątrz sieci - 10%
C - 1 minuta połączenia do innych sieci komórkowych - 10%
D - 1 minuta połączenia do telefonów stacjonarnych - 5%
E - koszt 1 sms wewnątrz sieci - 5%
F - koszt 1 sms do innych sieci komórkowych - 5%
G - cena aparatów telefonicznych (wszystkich w trakcie trwania umowy tj. 5 sztuk) - 5 %
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 14 grudzień 2011 22:13 Paweł Szarmach
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 grudzień 2011 17:09 Paweł Szarmach