Data utworzenia: 14 grudzień 2011

Przetarg niograniczony poniżej 60 000 euro na przewozy piłkarzy ne mecze piłkarskie Zamawiający:
Urząd Gminy Lichnowy

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na przewozy piłkarzy na mecze piłkarskie

CPV:
60113000-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
Wykonawca musi posiadać:
-aktualny odpis z własciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji działalnosci gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalnośći gospodarczej,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert
-pojazd posiadający minimum 16 miejsc
-oświadczenie, potwierdzające, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
-oświadczenie, potwierdzające że wykonawca nie zalega z opłacaniem składem na ubezpieczenie społeczne
-Zezwolenie na wykonwywanie krajowego transportu drogowego osób

Termin realizacji:
od dnia podpisania oferty do 30.06.2007

Osoba odpowiedzialna:
Anna Stachowiak i Ewa Borkowska

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Nr 8

Oferty można składać do:
2007-02-21 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2007-02-21 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd gminy w Lichnwoach

Kryteria wyboru:
A- stawka za 1 km przejazdu - 85%
B- stawka za godzinę postoju -15 %

Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 14 grudzień 2011 22:12 Paweł Szarmach
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 grudzień 2011 17:08 Paweł Szarmach