Data utworzenia: 14 grudzień 2011

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na usługi przewozów szkolnych

Zamawiający:
Gmina Lichnowy

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na usługi przewozów szkolnych:
Pordenowo - Lichnowy
Lichnowy - Dąbrowa

CPV:
CPV-60113100-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
Wszystkie dzieci muszą mieć zapewnione miejsca siedzące w pojeździe.
Podmiot chetny do swiadczenia w/w usługi musi posaidać :
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego lub potwierdzonego za zgodność z
oryginałem przez właściwy organ, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
b) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,
c) oświadczenia, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
d) oświadczenia, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
e) zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,

Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2007 r

Osoba odpowiedzialna:
Ania Stachowiak i Ewa Borkowska )0-55) 2712723

Miejsce składania ofert:
Siedziba zamawiającego - pokój numer 4

Oferty można składać do:
2007-03-09 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2007-03-09 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Siedziba zamawiającego

Kryteria wyboru:
cena miesiecznego wykonania zamówienia - 100 %

Wadium:
brak wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 14 grudzień 2011 22:10 Paweł Szarmach
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 grudzień 2011 17:07 Paweł Szarmach