Data utworzenia: 14 grudzień 2011

Przetarg na wykonanie usługi polegajacej na wycenie nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publiczn

Zamawiający:
Gmina Lichnowy, 82-224 Lichnowy ul. Tczewska 6, telefon (0-55) 271 27 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Tytuł przetargu:
przetarg na wykonanie usługi polegajacej na wycenie nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego,

CPV:
74000000-9, 74231900-6

Tryb zamówienia:


Warunki:
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy są zobowiązani do
złożenia jako integralnej części oferty niżej wymienionych dokumentów:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego lub potwierdzonego za zgodność z
oryginałem przez właściwy organ, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
b) oświadczenia, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
c) oświadczenia, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
d) dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe nadane w trybie przepisów ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Termin realizacji:
do 31.12.2007r.

Osoba odpowiedzialna:
Anna Stachowiak tel. (055) 271 27 23

Miejsce składania ofert:
Siedzba zamawiającego pok. Nr 5

Oferty można składać do:
2007-07-02 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2007-07-02 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
siedziba zamawiającego

Kryteria wyboru:
CENA - 100 %

Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 14 grudzień 2011 22:08 Paweł Szarmach
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 grudzień 2011 17:04 Paweł Szarmach