Data utworzenia: 01 luty 2013

Jednostka prowadząca sprawę:

 • Referat Rozwoju Gospodarczego
 • Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 7 (piętro I)
 • Katarzyna Brzezińska - stanowisko ds. gospodarki przestrzennej oraz ochrony środowiska i rolnictwa
 • tel: (55) 271 27 23 wew. 117
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Dokument od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Wymagane załączniki:

1) W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

2) W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – karta informacyjna przedsięwzięcia;

3) Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

4) W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

5) Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

Wymagane opłaty :

 • Opłata skarbowa - 205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • UWAGA!!! - do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty
 • Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, Bank Spółdzielczy w Malborku o/Szymankowo 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001, tytuł wpłaty: „opłata skarbowa opłata skarbowa za wydanie decyzji środowiskowej”

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98,  poz. 1071 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Lichnowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie.

Uwagi:

 • Odbiór decyzji osobiście - Urząd Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 7, I piętro lub wysyłka decyzji na wskazany we wniosku adres.

Druki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 luty 2013 09:21 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 luty 2013 10:35 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. środa, 13 luty 2013 12:47 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 sierpień 2016 14:47 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 sierpień 2016 14:50 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 sierpień 2016 15:05 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. środa, 12 październik 2016 15:10 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 listopad 2016 11:06 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 czerwiec 2018 09:06 Jarosław Grochowski