Data utworzenia: 07 grudzień 2017

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lichnowy, prowadzony jest na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. , poz.406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012r. , poz.189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lichnowy:

  1. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lichnowy prowadzi Sekretarz Gminy Lichnowy tel. (55) 271 27 23 wew.13.
  2. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust.2 pkt 1 rozporządzenia jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie”.

  1. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.
  2. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art.4 ustawy o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz.1635 z późn.zm.).
  3. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej ( zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej – Dz.U. z 2007r. Nr 187, poz.1330).
  4. Opłatę należy uiścić na konto Gminy Lichnowy w BS Malbork O/Szymankowo
    Nr 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001

Pliki do pobrania:

Brak informacji o zmianach.