Data utworzenia: 07 grudzień 2017

Informacja o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj: Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Lichnowy.

I. ZASADY WPISU DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Aby uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, należy złożyć pisemny wniosek . Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzającego status podmiotu;

 • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;

 • oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych;

 • w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

 • kopię dowodu dokonania opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz przedstawić do wglądu:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;

 • w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

 • dowód dokonania opłaty.

POTRZEBNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA DOSTĘPNE PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU OPŁATY:

Postępowanie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł. Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lichnowy:

BS Malbork o/Szymankowo 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001

(tytułem: opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych)

Miejsce złożenia dokumentów:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy w pokoju nr 11.

Wszelkich informacji udziela:

Ewa Szymańska – inspektor ds. społeczno – administracyjnych, oświaty i pozyskiwania środków, tel. (55) 271 27 23 wewn. 116, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Forma załatwienia:

Przed otrzymaniem wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych osoby upoważnione przez Wójta Gminy Lichnowy dokonają wizytacji lokalu w celu sprawdzenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. W trakcie wizytacji lokalu wymagane będzie przedstawienie pozytywnej opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Po dokonaniu wpisu do rejestru wnioskodawca otrzyma zaświadczenie. Od tego momentu będzie podlegać nadzorowi gminy w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W przypadku gdy podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, Wójt Gminy Lichnowy odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

II. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN W REJESTRZE ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowiących załączniki do wniosku o wpis do rejestru w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Należy wówczas złożyć wypełniony wniosek o zmianę wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

Po otrzymaniu powyższego wniosku dokonuje się zmian w rejestrze i wystawia wnioskodawcy zaświadczenie uwzględniające te zmiany.

Zmiany w rejestrze są zwolnione z opłat.

III. ZASADY WYKREŚLENIA PODMIOTÓW Z REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:

 • złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

 • nie usunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

 • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej i jest zwolnione z opłat.

IV. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (DZ. U. z 2011r., Nr 45, poz. 235)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011r., Nr 69, poz. 367)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów i szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011, Nr 69, poz. 368)

 • Uchwała Nr VIII/54/11 rady Gminy Lichnowy z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Brak informacji o zmianach.