Data utworzenia: 24 październik 2017
 1. Stowarzyszenie Nasze Szymankowo i Okolice
 2. Stowarzyszenie Wspólna Sprawa - Rozwój i Zabawa
 3. Stowarzyszenie Witalis
 4. Stowarzyszenie Szansa dla Lichnów
 5. Klub Sportowy Lisovia
 6. Koło Gospodyń Wiejskich w Borętach
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Pordenowie
 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Szymankowie
 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Lisewie Malborskim
 10. Ochotnicza Straż Pożarna w Lichnowach

Stowarzyszenie Nasze Szymankowo i Okolice

Numer KRS:

 • 0000425724

Siedziba Stowarzyszenia:

 • Szymankowo
 • ul. Bohaterów Września 1939 roku 6/1
 • 82-224 Lichnowy

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Prezes – Sławomir Mirocha
 • Wiceprezes - Małgorzata Kamińska
 • Sekretarz – Jędrzej Jackiewicz
 • Skarbnik – Maria Grzonkowska

Cel działania organizacji:

Celem stowarzyszenia jest wszechstronny rozwój wsi i okolic oraz wspieranie działalności dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej Szkoły w Szymankowie poprzez:

 • prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych i wspieranie innych szkół
 • prowadzenie przedszkola, grupy lub zespołu przedszkolnego
 • pozyskiwanie środków finansowych w celu tworzenia warunków dla rozwoju bazy dydaktyczno - szkoły
 • udzielanie pomocy szkole w rozwijaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych ze szkołami
 • popularyzacja osiągnięć szkoły
 • wyróżnienie nauczycieli osiągających bardzo dobre wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej i innych osób dziąłających na rzecz wsi
 • współdziałanie z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną zaznajamianiu ogólu rodziców, uczniów z programami szkolnymi
 • zapoznawanie członków stowarzyszenia z organizacją nauczania i wychowania oraz z zadaniami stojącymi przed szkołą i rodzicami
 • pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania pomocy materialnej w tym zakresie
 • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, pozyskiwanie środków finansowych na organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży
 • pozyskiwanie środków finansowych na stypendia dla dzieci i młodzieży
 • organizacja imprez kulturalno - sportowych
 • ochrona miejsc pamięci narodowej
 • kultywowanie i upowszechnianie historii, kultury i obyczajów wsi
 • rozwój bazy turystycznej
 • poprawa bazy rekreacyjno - sportowej oraz obszarów zielonych
 • promocja wsi
 • działalność usługowa
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe
 • działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji europejskiej
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Wspólna Sprawa – Rozwój i Zabawa

Numer KRS:

 • 0000362991

Siedziba Stowarzyszenia:

 • Lichnówki 30
 • 82-224 Lichnowy

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Prezes – Kinga Rykała
 • Sekretarz – Henryka Teszka
 • Skarbnik – Katarzyna Malicka

Cel działania organizacji:

 • wzmocnienie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie jej tradycji
 • upowszechnianie wiedzy o historii i tradycjach
 • poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu
 • poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja
 • działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu
 • przeciwdziałanie bezrobociu
 • działalność profilaktyczna związana z uzależnieniami i patologiami społecznymi
 • działalność kulturalna
 • działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia mieszkańców
 • działania na rzecz upowszechniania i wspierania sportu i kultury fizycznej
 • działania na rzecz ochrony środowiska
 • popularyzowanie wiedzy z dziedziny technologii informacyjnych wśród społeczeństwa
 • promocja i popieranie wykorzystywania nowoczesnych usług dostępnych w internecie
 • wzbogacanie zasobów sieci internet
 • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi
 • działania na rzecz propagowania dostępu do sieci internet

Stowarzyszenie „Witalis”

Numer KRS:

 • 0000329492

Siedziba Stowarzyszenia:

 • ul. 10-go Marca 51
 • Lisewo Malborskie
 • 82-224 Lichnowy

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Prezes – Leszek Lipa
 • Wiceprezes – Maciej Dunajski
 • Skarbnik – Iwona Piszora

Cel działania organizacji:

 • prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i zdrowotnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych i zdrowotnych

Stowarzyszenie „Szansa dla Lichnów”

Numer KRS:

 • 0000330893

Siedziba Stowarzyszenia:

 • ul. Zwycięstwa 15a
 • 82-224 Lichnowy

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Prezes – Agnieszka Soja
 • Wiceprezes – Anna Jabłońska
 • Sekretarz – Małgorzata Skorupa
 • Skarbnik – Marzena Musiał

Cel działania organizacji:

 • działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:
 • promocja i wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
 • propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i atrakcji turystycznych
 • promocja i rozwój turystyki wiejskiej
 • promocja środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno kulturowych
 • organizowanie, udział i finansowanie targów, wystaw, festiwali, festynów, przeglądów, pokazów służących promocji regionu
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia
 • działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 • działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu
 • pobudzanie inicjatyw społecznych

Klub Sportowy „Lisovia”

Numer:

37

Siedziba Stowarzyszenia:

 • ul. Wyzwolenia 13
 • Lisewo Malborskie
 • 82-224 Lichnowy

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Prezes – Edmund Wołoszyk
 • Wiceprezes – Andrzej Maciuński
 • Sekretarz – Michał Rybczyński
 • Skarbnik – Grzegorz Kot

Cel działania organizacji:

 • reprezentowanie stowarzyszenia wobec władz i organizacji sportowych
 • krzewienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania stowarzyszenia
 • wychowywanie dzieci i młodzieży przez sport
 • rozwój i popularyzacja sportu na terenie działania stowarzyszenia
 • zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych do uczestnictwa zawodników stowarzyszenia w rywalizacji sportowej
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania
 • współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 • współudział w konstruowaniu programu rozwoju sportu i promowania takich inicjatyw oraz oddziaływanie na opinię publiczną na rzecz włączania się społeczności lokalnych w działania mające na celu poprawę sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

Koło Gospodyń Wiejskich w Borętach

Numer KRS:

 • 0000326864

Siedziba Stowarzyszenia:

 • Boręty 22
 • 82-224 Lichnowy

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Prezes – Hanna Bzówka
 • Wiceprezes – Beata Klajda
 • Sekretarz – Barbara Mania

Cel działania organizacji:

 • utrwalenie własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych
 • równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi
 • obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych rolników indywidualnych i ich rodzin
 • rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności
 • zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji
 • poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo – kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej

Ochotnicza Straż Pożarna w Pordenowie

Numer KRS:

 • 0000249749

Siedziba Stowarzyszenia:

 • Pordenowo
 • 82-224 Lichnowy

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Prezes – Piotr Fijas
 • Naczelnik – Jan Witek
 • Skarbnik – Zbigniew Szostek
 • Gospodarz – Adam Witek

Cel działania organizacji:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi
 • rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno oświatowej i rozrywkowej
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu
 • działanie na rzecz ochrony środowiska

Ochotnicza Straż Pożarna w Szymankowie

Numer KRS:

 • 0000341009

Siedziba Stowarzyszenia:

 • ul. Główna 5, Szymankowo
 • 82-224 Lichnowy

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Prezes – Roman Wereszko
 • Naczelnik – Dariusz Wereszko
 • Skarbnik – Maciej Ostrowski
 • Gospodarz – Wiesław Skwara

Cel działania organizacji:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi
 • rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno oświatowej i rozrywkowej
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu
 • działanie na rzecz ochrony środowiska

Ochotnicza Straż Pożarna w Lisewie Malborskim

Numer KRS:

 • 0000184511

Siedziba Stowarzyszenia:

 • ul. Braterska 2, Lisewo Malborskie
 • 82-224 Lichnowy

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Prezes – Erwin Kunkel
 • Naczelnik – Mirosław Wołoszyk
 • Skarbnik – Grzegorz Kot
 • Gospodarz – Erwin Kunkel

Cel działania organizacji:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi
 • rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno oświatowej i rozrywkowej
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu
 • działanie na rzecz ochrony środowiska

Ochotnicza Straż Pożarna w Lichnowach

Numer KRS:

 • 0000177986

Siedziba Stowarzyszenia:

 • ul. Jesionowa 9
 • 82-224 Lichnowy

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Prezes – Jerzy Bednarek
 • Naczelnik – Sławomir Domeracki
 • Skarbnik – Henryk Rzepa
 • Gospodarz – Władysław Meier

Cel działania organizacji:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi
 • rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno oświatowej i rozrywkowej
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu
 • działanie na rzecz ochrony środowiska

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 październik 2017 13:09 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 październik 2017 13:12 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 październik 2017 13:14 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 październik 2017 13:17 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 październik 2017 13:19 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 październik 2017 13:27 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 październik 2017 13:28 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 październik 2017 13:29 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 październik 2017 13:29 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 październik 2017 13:35 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 październik 2017 13:41 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 październik 2017 13:58 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 październik 2017 13:59 Jarosław Grochowski