Data utworzenia: 06 sierpień 2019

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych, kadrowych i administracyjnych w Urzędzie Gminy Lichnowy w wymiarze pełnego etatu.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie: minimum średnie, preferowane wyższe w kierunku administracyjnym lub pokrewnym.
 6. doświadczenie zawodowe w latach – min. 1 rok na stanowisku równym lub pokrewnym (preferowany staż pracy w administracji na stanowisku urzędniczym)
 7. znajomość przepisów prawa z zakresu procedury administracyjnej ( Kodeks postępowania administracyjnego), ustroju samorządu gminnego, zasad funkcjonowania administracji publicznej, przepisów prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych,

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność sprawnej organizacji pracy, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność obsługi programów komputerowych Windows, MS Office, Excel,

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

 1. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą sekretariatu Urzędu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Obsługa Rady Gminy i Komisji Rady Gminy :
  a) protokołowanie posiedzeń Komisji i Rady,
  b) przygotowywanie pod względem organizacyjnym posiedzeń Komisji i Rady, dostarczanie zawiadomień o terminach posiedzeń wraz z projektami uchwał.
 3. Prowadzenie biblioteki zakładowej.
 4. Nadzór nad mieniem ruchomym i nieruchomym Urzędu.
 5. Nadzór nad utrzymaniem porządku i estetyki w budynku Urzędu oraz na terenie posesji wokół Urzędu.
 6. Planowanie rocznych dochodów i wydatków rzeczowych Urzędu.
 7. Zaopatrzenie materiałowo-techniczne Urzędu na cele administracyjne.
 8. Realizacja określonych w planie rzeczowym Urzędu zakupów materiałów trwałych i nietrwałych, usług materialnych i niematerialnych oraz czuwanie nad racjonalną  i oszczędną gospodarką środkami rzeczowymi.
 9. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem mienia w Urzędzie (ubezpieczenie mienia). 
 10. Zamawianie prasy oraz książek do biblioteki zakładowej.
 11. Zamawianie oraz prowadzenie rejestrów: pieczęci i urządzeń biurowych.
 12. Zlecanie okresowych konserwacji urządzeń biurowych.
 13. Gospodarka drukami, formularzami i sprzętem biurowym.
 14. Gospodarka odzieżą ochronną.
 15. Nadzorowanie i rozliczanie z wykonywanych obowiązków pracowników obsługi Urzędu.
 16. Współdziałanie z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości w zakresie administrowania wykonania kary grzywny zamienionej na pracę społecznie użyteczną.
 17. Administrowanie wykonania prac społecznie użytecznych wykonywanych przez bezrobotnych w ramach porozumień podpisywanych ze starostą.
 18. Sprawy bezrobocia na terenie gminy.
 19. Prowadzenie kadr pracowników zatrudnionych w ramach aktywnych form zwalczania bezrobocia oraz stażystów, w szczególności:
  a) prowadzenie akt osobowych i pełnej dokumentacji kadrowej w/w pracowników ,
  b) uaktualnianie dokumentacji instruktażowej bhp i szkoleń stanowiskowych,
  c) przygotowanie dokumentacji dla pracowników odchodzących na emeryturę i rentę,
  d) przydzielanie i egzekwowanie stosowania przez pracowników odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości,      
  e) organizowanie szkoleń stanowiskowych.
 20. Prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych Urzędu.
 21. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 22. Prowadzenie ewidencji pojazdów (rozliczanie kart drogowych, zużycia paliwa, zlecenia na wyjazdy itp.).
 23. Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bhp i p.poż w Urzędzie, w tym:
  a)  przestrzeganie praw i obowiązków pracowników w zakresie bhp,
  b)  prowadzenie ewidencji wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  c)  profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
  d)  nadzoru i kontroli warunków pracy,
  e)  nadzór nad przydzielaniem i egzekwowanie stosowania przez pracowników odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
  f)   organizacji pracy i stanowisk pracy,
  g)  eliminacji źródeł czynników niebezpiecznych i szkodliwych w pracy,
  h)  dbania o stan techniczny pomieszczeń stałej pracy ( z uwzględnieniem wysokości, powierzchni, oświetlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń),
  i)   utrzymanie estetyki i prawidłowego stanu technicznego pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
  j)   organizowanie szkoleń wstępnych i nadzór nad organizacją szkoleń okresowych,
  k)  motywowanie pracowników do bezpiecznych zachowań w procesach pracy,
  l)   zapewnienie ochrony przeciwpożarowej (w tym m.in. eksploatacja sprzętu p.poż, oznakowanie i wyznaczanie dróg ewakuacyjnych),
  m) analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca wykonywana w budynku Urzędu Gminy Lichnowy, usytuowanie stanowiska pracy na II piętrze w pomieszczeniu przystosowanym do pracy biurowej; specyfika pracy wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku (między piętrami), budynek nie jest wyposażony w windę,
 2. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 3. Praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
 4. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami oraz pracownikami Urzędu. 

Postępowanie:

 1. W pierwszej części konkursu kandydaci zostaną poddani wstępnej selekcji w zakresie spełniania wymogów formalnych.
 2. W drugiej części konkursu odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z osobami zakwalifikowanymi do tego etapu, w trakcie której nastąpi także sprawdzenie wiedzy kandydata z zakresu znajomości przepisów wskazanych w wymaganiach niezbędnych niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowe informacje.

Informacja wynikająca z art. 13 ust.2 pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w listopadzie 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Lichnowy w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%. 

Wymagane dokumenty

 Oferty zawierające:

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz wszelkie dodatkowe umiejętności przydatne do pracy na w/w stanowisku,
 2. kserokopie świadectw pracy,
 3. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany odręcznie,
 4. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane odręcznie,
 5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – podpisane odręcznie,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podpisana klauzula informacyjna – podpisane odręcznie,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lichnowy do dnia 20.08.2019r. do godz. 11:00.

Oferty można również przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Lichnowy  ul. Tczewska 6  82-224 Lichnowy (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Lichnowy). 

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem przez co należy rozumieć kserokopię dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem kandydata. 

 

 Brak wymaganego podpisu pod jakimkolwiek dokumentem lub poświadczenia za zgodność z oryginałem dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru. 

 

Dodatkowe informacje.

 W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego rejestru Karnego. 

 O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie.

 Informacja o wynikach naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lichnowy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Lichnowy (II piętro budynku). 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Lichnowy po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. 

Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy Lichnowy zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych, ale umieszczonych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru – po tym czasie nieodebrane podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Dokumenty aplikacyjne osób niewybranych do zatrudnienia i nieujętych w protokole naboru nie odebrane w ciągu 30 dni od zakończenia procedury naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

 

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 09:23 Igor Szczuchniak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 09:25 Igor Szczuchniak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 09:26 Igor Szczuchniak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 wrzesień 2019 10:37 Iwona Mlodzinska