Wójt Gminy Lichnowy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. organizacyjnych, kadrowych i administracyjnych w Urzędzie Gminy Lichnowy w wymiarze pełnego etatu.

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

 1. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą sekretariatu Urzędu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Obsługa Rady Gminy i Komisji Rady Gminy
  • protokołowanie posiedzeń Komisji i Rady,
  • przygotowywanie pod względem organizacyjnym posiedzeń Komisji i Rady, dostarczanie zawiadomień o terminach posiedzeń wraz z projektami uchwał.
 3. Prowadzenie biblioteki zakładowej.
 4. Nadzór nad mieniem ruchomym i nieruchomym Urzędu.
 5. Nadzór nad utrzymaniem porządku i estetyki w budynku Urzędu oraz na terenie posesji wokół Urzędu.
 6. Planowanie rocznych dochodów i wydatków rzeczowych Urzędu.
 7. Zaopatrzenie materiałowo-techniczne Urzędu na cele administracyjne.
 8. Realizacja określonych w planie rzeczowym Urzędu zakupów materiałów trwałych i nietrwałych, usług materialnych i niematerialnych oraz czuwanie nad racjonalną i oszczędną gospodarką środkami rzeczowymi.
 9. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem mienia w Urzędzie (ubezpieczenie mienia).
 10. Zamawianie prasy oraz książek do biblioteki zakładowej.
 11. Zamawianie oraz prowadzenie rejestrów: pieczęci i urządzeń biurowych.
 12. Zlecanie okresowych konserwacji urządzeń biurowych.
 13. Gospodarka drukami, formularzami i sprzętem biurowym.
 14. Gospodarka odzieżą ochronną.
 15. Nadzorowanie i rozliczanie z wykonywanych obowiązków pracowników obsługi Urzędu.
 16. Współdziałanie z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości w zakresie administrowania wykonania kary grzywny zamienionej na pracę społecznie użyteczną.
 17. Administrowanie wykonania prac społecznie użytecznych wykonywanych przez bezrobotnych w ramach porozumień podpisywanych ze starostą.
 18. Sprawy bezrobocia na terenie gminy.
 19. Prowadzenie kadr pracowników zatrudnionych w ramach aktywnych form zwalczania bezrobocia oraz stażystów, w szczególności:
  • prowadzenie akt osobowych i pełnej dokumentacji kadrowej w/w pracowników,
  • uaktualnianie dokumentacji instruktażowej bhp i szkoleń stanowiskowych,
  • przygotowanie dokumentacji dla pracowników odchodzących na emeryturę i rentę,
  • przydzielanie i egzekwowanie stosowania przez pracowników odzieży roboczej,
  • środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości,
  • organizowanie szkoleń stanowiskowych.
 20. Prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych Urzędu.
 21. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 22. Prowadzenie ewidencji pojazdów (rozliczanie kart drogowych, zużycia paliwa, zlecenia na wyjazdy itp.).
  • Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bhp i p.poż w Urzędzie, w tym:
  • przestrzeganie praw i obowiązków pracowników w zakresie bhp,
  • prowadzenie ewidencji wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
  • nadzoru i kontroli warunków pracy,
  • nadzór nad przydzielaniem i egzekwowanie stosowania przez pracowników odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
  • organizacji pracy i stanowisk pracy,
  • eliminacji źródeł czynników niebezpiecznych i szkodliwych w pracy,
  • dbania o stan techniczny pomieszczeń stałej pracy ( z uwzględnieniem wysokości, powierzchni, oświetlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń),
  • utrzymanie estetyki i prawidłowego stanu technicznego pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
  • organizowanie szkoleń wstępnych i nadzór nad organizacją szkoleń okresowych,
  • motywowanie pracowników do bezpiecznych zachowań w procesach pracy,
  • zapewnienie ochrony przeciwpożarowej ( w tym m.in. eksploatacja sprzętu p.poż, oznakowanie i wyznaczanie dróg ewakuacyjnych),
  • analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi.

 

Pliki do pobrania: