Data utworzenia: 07 grudzień 2015

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Gminy Lichnowy w wymiarze pełnego etatu.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie: minimum średnie zawodowe o specjalności informatyk lub pokrewnej,
 6. min. 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku informatyka,
 7. znajomość zagadnień związanych z:
 • obsługą i administrowaniem systemów informatycznych, baz danych, stron internetowych,
 • obsługą i administrowaniem systemów i sieci informatycznych,
 • projektowaniem i budową infrastruktury informatycznej w jednostce,
 • zasadami bezpieczeństwa systemów informatycznych.

8) znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych,

9) znajomość zagadnień z zakresu administracji elektronicznej ( podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, ePUAP itp.),

II. Wymagania dodatkowe:

 1. komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 2. preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku informatyka w administracji publicznej.

III. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

 1. administrowanie systemami i siecią informatyczną Urzędu, w tym archiwizowanie zasobów elektronicznych,
 2. planowanie, realizacja i ocena dokonywanych wdrożeń w systemie informatycznym,
 3. pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych, w tym:
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie, wykonywanie zadań uwzględnionych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz.U. z 2004r., Nr 100, poz.1024),
 • prowadzenie rejestru oprogramowania stosowanego w Urzędzie Gminy Lichnowy,
 • prowadzenie rejestru sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy Lichnowy,
 • nadzór nad nadawaniem uprawnień w zakresie dostępu pracowników do systemów informatycznych,
 • wykonywanie innych obowiązków wynikających z Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Urzędu Gminy Lichnowy w zakresie zabezpieczeń systemów informatycznych,
 • nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz baz danych, w tym udział w identyfikacji i analizie ryzyka ewentualnych zagrożeń,

4. ewidencja i administracja kont użytkowników systemów informatycznych,

5. realizacja obowiązków nałożonych na gminę w zakresie dostępu do informacji publicznej, wynikających z ustawy z dnia 6 września 200lr. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. Nr 112, poz.l 198 ze zm.) poprzez:

 • wykonywanie funkcji Administratora Biuletynu Informacji Publicznej,
 • koordynowanie zadań redakcyjnych związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu,
 • inicjowanie działań, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu, służących powszechnej dostępności do informacji publicznej,
 • czuwanie nad stosowaniem przepisów dot. wymogów technicznych stron BIP i strony głównej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie przepisami prawa,

6. udoskonalanie pod względem informatycznym strony głównej gminy i BIP, dbałość o ich aktualizację pod względem innowacyjnych rozwiązań informatycznych,

7. dokonywanie przeglądów i bieżących konserwacji systemów,

8. szkolenie pracowników w zakresie wykorzystania zainstalowanego sprzętu i oprogramowania komputerowego,

9. kontrola licencji i legalności oprogramowania oraz usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych dotyczących sprzętu informatycznego,

10. nadzór nad właściwym funkcjonowaniem poczty elektronicznej (komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna) oraz Internetu,

11. administrowanie zasobami telekomunikacyjnymi (centralą telefoniczną),

12. obsługa w zakresie informatycznym wyborów i referendów,

13. analiza potrzeb użytkowników systemu,

14. diagnostyka usterek, usuwanie drobnych awarii i zlecanie firmom zewnętrznym naprawy sprzętu komputerowego,

15. analizowanie potrzeb i przygotowywanie programów rozwoju infrastruktury informatycznej Urzędu,

16. planowanie zadań w ramach przedsięwzięć informatycznych, w tym planowanie wydatków oraz analiza potrzeb zakupu nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania, rozwoju sieci komputerowej itp.,

17. wdrażanie nowego oprogramowania informatycznego,

18. specyfikacja i implementacja zabezpieczeń systemu IT.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca wykonywana w budynku Urzędu Gminy Lichnowy, usytuowanie stanowiska pracy na II piętrze w pomieszczeniu przystosowanym do pracy biurowej, specyfika pracy wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku ( między piętrami), budynek nie jest wyposażony w windę,
 2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 3. praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy, od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,
 4. praca związana z bezpośrednim kontaktem z pracownikami Urzędu.

V. Postępowanie:

 1. W pierwszej części konkursu kandydaci zostaną poddani wstępnej selekcji w zakresie spełniania wymogów formalnych.
 2. W drugiej części konkursu odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z osobami zakwalifikowanymi do tego etapu.

VI. Dodatkowe informacje:

 • Informacja wynikająca z art.13 ust.2 pkt 4b) ustawy z dnia o pracownikach samorządowych - w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia ( tj. w listopadzie 2015r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Lichnowy w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

VII. Oferty zawierające:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu nauki oraz kariery zawodowej,
 3. kopie dokumentów ( dyplom , świadectwo) potwierdzających posiadane wykształcenie oraz wszelkie dodatkowe umiejętności przydatne do pracy na w/w stanowisku,
 4. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu - zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
 5. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz.l 182 ze zm.),
 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.l3a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz.l202).

należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lichnowy w godzinach pracy Urzędu ( codziennie od 7.30 do 15.30) do dnia 28.12.2015r. Oferty można również przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Lichnowy , Ul. Tczewska 6 82-224 Lichnowy
( decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu Urzędu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Lichnowy po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy Lichnowy zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Lichnowy po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy Lichnowy zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Bliższych informacji udziela: Anna Kunkel -Sekretarz Gminy Lichnowy
Tel. (55) 271 27 23 wew.113.

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.). *

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz.286 ze zm.)

Pliki do pobrania:

treść ogłoszenia (pdf)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 16 listopad 2016 13:55 Jarosław Grochowski