Data utworzenia: 30 kwiecień 2015

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Lichnowy ds. obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i promocji gminy w wymiarze pełnego etatu.

I. Wymagania niezbędne :

 1. wykształcenie średnie oraz ukończony min. pierwszy rok studiów na kierunkach administracja, finanse, prawo,
 2. min. 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej.
 3. obywatelstwo polskie,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. znajomość przepisów prawa tj.: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ogólne zagadnienia dot. obrony cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. pożądane prawo jazdy kategorii „B”,
 2. umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy, kreatywność, inicjatywa, umiejętność formułowania stanowiska w konkretnej sprawie, sumienność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
 3. dobra znajomość obsługi komputera i programu MS-Office

III. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

 1. realizacja zadań nałożonych na gminę w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego,
 2. realizacja i koordynacja zadań w zakresie współpracy z jednostkami OSP z terenu gminy Lichnowy,
 3. realizacja zadań w zakresie promocji gminy oraz turystyki, w tym uaktualnianie pod względem merytorycznym strony internetowej gminy Lichnowy, koordynacja prac związanych z wydawaniem biuletynu gminnego.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca wykonywana jest w siedzibie Urzędu w godz. 7.30 do 15.30 ; charakter opisanego stanowisku będzie wymagał także wykonywania określonych czynności w terenie,
 2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 3. praca pod presją czasu i w warunkach stresu,
 4. stały kontakt z klientami Urzędu.

V. Postępowanie:

 1. W pierwszej części konkursu kandydaci zostaną poddani wstępnej selekcji w zakresie spełniania wymogów formalnych.
 2. W drugiej części konkursu odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna ( z osobami zakwalifikowanymi do tego etapu) mająca na celu sprawdzenie znajomości zagadnień wskazanych w wymaganiach niezbędnych niniejszego ogłoszenia o konkursie.

VI. Dodatkowe informacje:

 • Informacja wynikająca z art.13 ust.2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych - w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia ( tj. w marcu 2015r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Lichnowy w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie (kserokopie),
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia poświadczające posiadany staż pracy,
 5. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata potwierdzające fakt, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.l3a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz.1202).
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.l 182 ze zm.),

VIII. Miejsce i termin składania dokumentów:

 • Wskazane wyżej dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lichnowy do dnia 12 maja 2015r. w godzinach pracy Urzędu ti. od 7.30 do 15.30, Oferty można również przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy - decyduje data wpływu do oferty do Urzędu.

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 16 listopad 2016 13:56 Jarosław Grochowski