Data utworzenia: 22 maj 2018

Zapraszamy na obrady XLII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 29 maja 2018r. o godz. 13.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach przy ul. Lachowicza 25A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji zwyczajnej oraz XLI sesji nadzwyczajnej Rady   Gminy Lichnowy.
 6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy.
 7. Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy między sesjami.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacja o stanie bezrobocia na terenie powiatu malborskiego i gminy Lichnowy oraz o działaniach podjętych w zakresie łagodzenia jego skutków w 2017r.
 11. Absolutorium dla Wójta Gminy Lichnowy:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Wójta Gminy Lichnowy z    wykonania budżetu gminy za 2017r.,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2017r.,
  3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2017r.,
  4. informacja o stanie mienia komunalnego gminy Lichnowy za 2017r. – rozpatrzenie i przyjęcie,
  5. przedstawienie wniosku komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lichnowy w przedmiocie absolutorium dla Wójta Gminy Lichnowy wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady,
  6. dyskusja oraz podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Wójta Gminy Lichnowy z tytułu wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2017r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Lichnowy i nadania jej statutu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas nieokreślony.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Lichnowy w 2018r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie posiedzenia.

Pliki do pobrania // projekty uchwał:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 maj 2018 14:14 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. środa, 23 maj 2018 11:34 Jarosław Grochowski