Data utworzenia: 07 czerwiec 2017

Lp.

Nr aktu prawa miejscowego

Data aktu prawa miejscowego

Nazwa aktu (w sprawie)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego (data publikacji, numer i pozycja w dzienniku)

1.

II/12/10

16.12.2010

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/446/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.09.2010r. W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 31.01.2011r., Nr 12, poz. 282

2.

II/13/10

16.12.2010

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 31.01.2011r., Nr 12, poz. 283

3.

III/16/2010

29.12.2010

w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym Gminy Lichnowy na lata 2010-2014

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11.06.2011r., Nr 53, poz. 1218

4.

III/17/2010

29.12.2010

w sprawie ustalania cennika opłat na cmentarzu komunalnym w Lichnowach

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11.05.2011r., Nr 53, poz. 1219

5.

III/18/2010

29.12.2010

w sprawie wywozu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2011r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 06.05.2011r., Nr 51, poz. 1189

6.

IV/26/11

03.02.2011

w sprawie budżetu gminy na 2011r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 30.09.2011r., Nr 123, poz. 2474

7.

IV/32/11

03.02.2011

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody znajdującego się w obszarach administracyjnych Gminy Lichnowy

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11.05.2011r., Nr 53, poz. 1220

8.

VII/44/11

30.03.2011

Zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lichnowy

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 04.07.2011r., Nr 80, poz. 1697

9.

VII/45/11

30.03.2011

Zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznania dofinansowania osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11.01.2011r., Nr 98, poz. 1971

10.

VIII/55/11

28.04.2011

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie Gminy Lichnowy oraz określenia warunków i sposobu ich przyznawania

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 20.07.2011r., Nr 87, poz. 1801

11.

IX/67/11

26.05.2011

w sprawie uzupełnienia wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2011r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 12.09.2011r., Nr 113, poz. 2350

12.

X/70/11

28.06.2011

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lichnowy za 2010r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 28.11.2011r., Nr 157, poz. 3276

13.

X/72/11

28.06.2011

w sprawie uzupełnienia wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2011r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 07.09.2011r., Nr 110, poz. 2276

14.

X/81/11

28.06.2011

w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu, zasad ich usytuowania na terenie gminy

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 08.09.2011r., Nr 111, poz 2300

15.

XII/96/11

29.09.2011

w sprawie zarządzenia poboru podatku wolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasa

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 08.11.2011r., Nr 147, poz. 3053

16.

XV/104/11

27.10.2011

w sprawie zmiany statutu Lichnowy

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 21.12.2011r., Nr 172, poz. 3990

17.

XV/106/11

27.10.2011

W sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lichnowy

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 10.01.2012r., poz. 69

18.

XV/108/11

27.10.2011

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy Lichnowy mających charakter cywilnoprawny

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 09.01.2012r., poz. 29

19.

XV/109/11

27.10.2011

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 15.01.2011r., poz. 3785

20.

XV/110/11

27.10.2011

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Lichnowy w 2012r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 15.12.2011r., poz. 3786

21.

XVI /117/11

14.11.2011

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/11 Rady miny Lichnowy z dnia 27.10.2011 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 15.12.2011r., poz. 3787

22.

XVII/119/11

08.12.2011

w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym Gminy Lichnowy na lata 2010-2014

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 20.02.2012r., poz. 704

23.

XVII/121/11

08.12.2011

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29.12.2011r., Nr 177, poz. 4230

24.

XVII/122/11

08.12.2011

w sprawie podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29.12.2011r., Nr 177, poz. 4231

25.

XVIII/135/11

29.12.2011

w sprawie budżetu gminy na 2012r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 07.12.2012r., poz. 3957

26.

XIX/141/2012

31.01.2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym Gminy Lichnowy na lata 2010-2014

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 20.02.2012r., poz. 717

27.

XXII/172/2012

26.04.2012

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lichnowy oraz określenia granic ich obwodów

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 13.07.2012r., poz. 2438

28.

XXII/173/2012

26.04.2012

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasa

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 01.06.2012r., poz. 1923

29.

XXIV/180/2012

31.05.2012

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasa

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 12.06.2012r., poz. 2024

30.

XXV/185/2012

28.06.2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2011r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 16.07.2012r., poz. 2441

31.

XXVIII/201/2012

27.09.2012

w sprawie podziału gminy Lichnowy na drogi wylotowe, określenie ich granic i numerów oraz liczby nadanych wybieranych w każdym okręgu

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 14.11.2012r., poz. 3646

32.

XXVIII/202/2012

27.09.2012

w sprawie podziału Gminy Lichnowy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 14.11.2012r., poz. 3647

33.

XXIX/210/2012

25.10.2012

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r.

Dz, Urz.. Woj. Pom. z dnia 16.11.2012r., poz. 3693

34.

XXIX/211/2012

25.10.2012

w sprawie wysokości stawek w podatku od środków transportowych w 2013r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 30.11.2012r., poz. 3856

35.

XXIX/212/2012

25.10.2012

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Lichnowy 2012r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 21.11.2012r., poz. 3744

36.

XXXI/226/2012

20.12.2012

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania wysokości i porządku na terenie gminy Lichnowy

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 22.01.2013r., poz. 480

37.

XXXI/227/2012

20.12.2012

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawku podatkowej opłaty i udzielenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 22.01.2013r., poz. 481

38.

XXXI/228/2012

20.12.2012

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstały odpady komunalne

Dz. urz. Woj. Pom. z dnia 22.01.2013r., poz. 482

39.

XXXI/229/2012

20.12.2012

w sprawie terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Pom z dnia 23.01.2013r., poz. 524

40.

XXXI/230/2012

20.12.2012

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 23.01.2013r., poz. 525

41.

XXXI/231/2012

20.12.2012

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 23.01.2013r., poz. 526

42.

XXXI/232/2012

20.12.2012

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu wieczystości ciekłych na terenie Gminy Lichnowy

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 23.01.2013r., poz. 527

43.

XXXI/243/2012

20.12.2012

w sprawie budżetu gminy na 2013r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 15.02.2013r., poz. 988

44.

XXXIII/246/2013

31.01.2013

w sprawie zmiany Statutu Gminy Lichnowy

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11.03.2013r., poz. 1349

45.

XXXV/256/2013

07.03.2013

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lichnowy

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29.03.2013r., poz. 1637

46.

XXXV/257/2013

07.03.2013

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenie stawki takiej opłaty i ustalenie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29.03.2013r., poz. 1638

47.

XXXV/258/2013

07.03.2013

zmieniająca uchwałę w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29.03.2013r., poz. 1639

48.

XXXV/259/2013

07.03.2013

w sprawie zarządzenie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29.03.2013r., poz. 1640

49.

XXXV/260/2013

07.03.2013

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29.03.2013r., poz. 1647

50.

XXXV/262/2013

07.03.2013

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29.03.2013r., poz. 1648

51.

XXXIX/281/2013

27.06.2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lichnowy na 2012r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 13.08.2013r., poz. 3163

52.

XL/288/2013

29.08.2013

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lichnowy na lata 2013-2016

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 26.06.2013r., poz. 1998

53.

XL/290/2013

29.08.2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 30.09.2013r., poz. 3425

54.

XLII/297/2013

26.09.2013

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 23.10.2013r., poz. 3630

55.

XLII/298/2013

26.09.2013

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 24.10.2013r., poz. 3634

56.

XLIII/306/2013

31.10.2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 05.12.2013r., poz. 4316

57.

XLIII/307/2013

31.10.2013

w sprawie wysokości stawek podatku od wierzytelności za 2014r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 21.11.2013r., poz. 4069

58.

XLIII/308/2013

31.10.2013

w sprawie wysokości stawek w podatku od środków transportowych w 2014r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 21.11.2013r., poz. 4070

59.

XLIII/309/2013

31.10.2013

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Lichnowy w 2014r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 21.11.2013r., poz. 4071

60.

XLIV/313/2013

28.11.2013

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 10.12.2013r., poz. 4459

61.

XLV/329/2014

19.12.2013

w sprawie budżetu gminy na 2014 rok

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 04.02.2014r., poz. 432

62.

XLVI/330/2014

30.01.2014

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25.02.2014r., poz. 903

63.

XLVI/331/2014

30.01.2014

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywianie” na lata 2014-2020

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 12.02.2014r., poz. 695

64.

XLVI/332/2014

30.01.2014

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywianie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 12.02.2014r., poz. 692

65.

XLVI/333/2014

30.01.2014

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania :Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 12.02.2014r., poz. 676

66.

XLVII/338/2014

27.02.2014

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 18.04.2014r., poz. 1626

67.

XLVII/340/2014

27.02.2014

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lichnowy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 08.07.2015r., poz. 2113

68.

XLVIII/351/2014

27.03.2014

w sprawie zmiany opisu siedziby obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania nr 3 w Gminie Lichnowy

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 17.04.2014r., poz. 1586

69.

L/362/2014

24.04.2014

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym Gminy Lichnowy na lata 2015-2019

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 07.07.2014r.. poz. 2326

70.

L/365/2014

24.04.2014

w sprawie nadawania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Lichnowach

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 07.07.2014r., poz. 2325

71.

LII/372/2014

26.06.2014

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w prowadzonych przez gminę Lichnowy oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 08.08.2014r., poz. 2710

72.

LII/375/2014

26.06.2014

zmieniającą uchwałę zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 08.08.2014r., poz. 2709

73.

LV/394/2014

30.10.2014

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 24.11.2015r., poz. 4074

74.

LV/395/2014

30.10.2014

w sprawie wysokości stawek w podatku od środków transportowych w 2015r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 24.11.2015r., poz. 4075

Brak informacji o zmianach.