Data utworzenia: 02 styczeń 2018

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania hali magazynowej na obiekt do konfekcjonowania preparatów chemicznych na działce o numerze ewidencyjnym 35/1 obręb 0010 Tropiszewo."


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 33, art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.) w związku z art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017 Nr 1257) informuję, że na wniosek z dnia 27.12.2017r. (data wpływu - 29.12.2017r.) ZETTEX INDUSTRY Sp. z o.o., Tropiszewo 11, 82-224 Lichnowy, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania hali magazynowej na obiekt do konfekcjonowania preparatów chemicznych na działce o numerze ewidencyjnym 35/1 obręb 0010 Tropiszewo.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich celem dokonania stosownej opinii.

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Lichnowach ul Tczewska 6, 82 - 224 Lichnowy w pokoju Nr 7 w, tel. (0 - 55) 271-27-23 wew. 17, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki i piątki w godz 7.30 -15.30

Pliki do pobrania:

Brak informacji o zmianach.