Decyzje środowiskowe - 2015 rok

Data utworzenia: 30 październik 2015

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9, art. 61 ust. 1, 73 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235] w związku z art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), informuję, że na wniosek z dnia 06.08.2015r., POLHOZ Sp. z o.o., ul. Główna 9, Szymankowo, 82-224 Lichnowy, reprezentowanej przez BUDEN Biuro Inżynierskie Paweł Gliński, Al. Jana Pawła II 1F/41, 80-463 Gdańsk, została wydana w dniu 30.10.2015r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 997kW na terenie działek 59/2, 59/3, 59/5 w Szymankowie, gmina Lichnowy".