Data utworzenia: 28 listopad 2017

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lichnowy, położonej w miejscowości Lichnowy.

Położenie nieruchomości

Nr dz.

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

Lichnowy

403

GD1M/

00018931/3

1264 m2

nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem pod zabudowę

33812,00 zł brutto

Przetarg odbędzie się 29 grudnia 2017 r. o godz 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach przy ul. Tczewskiej 6, 82-224 Lichnowy.

Warunki nabycia nieruchomości:

Wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012 w terminie do 22.12.2017 r. w wysokości 3390,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych).

ogloszenie z dnia 28 11 2017

  • I przetarg zakończony wynikiem negatywnym na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 30 czerwca 2017 r.
  • II przetarg zakończony wynikiem negatywnym na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 18 sierpnia 2017 r.
  • III przetarg zakończony wynikiem negatywnym na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 6 października 2017 r.
  • IV przetarg zakończony wynikiem negatywnym na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 20 listopada 2017 r.

Dowód wniesionego wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu , przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, zwrotowi – uczestnikowi, który przetargu nie wygrał.

Obecność oferentów obowiązkowa. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby upoważnionej przez inną osobę, wymaga się pełnomocnictwa notarialnego na udział w przetargu.

Uczestnik przetargu powinien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty notarialne oraz wszelkie opłaty związane z zakupem ponosi nabywca nieruchomości.

W/w nieruchomości nie posiadają obciążeń oraz zobowiązań z różnych tytułów. Termin zagospodarowania - po podpisaniu umowy sprzedaży.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach codziennie w godz.: 8.00-15.00 lub telefonicznie, tel. 271-27-23 wew. 117.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lichnowy, przesłano do sołtysów wsi, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń danej miejscowości oraz udostępniono na stronie: www.bip.lichnowy.pl w zakładce nieruchomości.

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 listopad 2017 09:27 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 listopad 2017 09:27 Jarosław Grochowski