Data utworzenia: 16 październik 2017

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lichnowy, położonych w miejscowości Lichnowy.

Położenie nieruchomości

Nr dz.

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

Lichnowy

403

GDIM/OOO

18931/3

1264 m2

nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem pod zabudowę

33 812,00

zł bruttoPrzetarg odbędzie się 20 listopada 2017r. o godz 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach przy ul. Tczewskiej 6, 82-224 Lichnowy.

Warunki nabycia nieruchomości:

Wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012 w terminie do 16.11.2017r. w wysokości 3 390,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych).

IV przetarg ustny nieograniczony

I przetarg zakończony wynikiem negatywnym na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 30 czerwca 2017r.

II przetarg zakończony wynikiem negatywnym na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 18 sierpnia 2017r.

III przetarg zakończony wynikiem negatywnym na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 6 października 2017r.

Dowód wniesionego wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu , przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, zwrotowi - uczestnikowi, który przetargu nie wygrał.

Obecność oferentów obowiązkowa. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby upoważnionej przez inną osobę, wymaga się pełnomocnictwa notarialnego na udział w przetargu.

Uczestnik przetargu powinien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty notarialne oraz wszelkie opłaty związane z zakupem ponosi nabywca nieruchomości.

W/w nieruchomości nie posiadają obciążeń oraz zobowiązań z różnych tytułów. Termin zagospodarowania - po podpisaniu umowy sprzedaży.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach codziennie w godz.: 8.00-15.00 lub telefonicznie, tel. 271-27-23 wew. 117.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lichnowy, przesłano do sołtysów wsi, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń danej miejscowości oraz udostępniono na stronie: www.bip.lichnowy.pl w zakładce nieruchomości.

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 październik 2017 11:21 Jarosław Grochowski