Data utworzenia: 28 sierpień 2017

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lichnowy, położonych w miejscowości Lichnowy.

Położenie nieruchomości

Nr dz.

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

Lichnowy

402

GD1M/00018931/3

1261 m2

nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem pod zabudowę

33732,00 zł brutto

Lichnowy

403

GD1M/00018931/3

1264 m2

nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem pod zabudowę

33812,00 zł brutto

Lichnowy

405

GD1M/00018931/3

1269 m2

nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem pod zabudowę

33946,00 zł brutto

  1. III przetarg odbędzie się 6 października 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach przy ul. Tczewskiej 6, 82-224 Lichnowy, odpowiednio:
  • Dla dz. nr 402 obr. Lichnowy o godz 10.00;
  • Dla dz. nr 403 obr. Lichnowy o godz 10.30;
  • Dla dz. nr 405 obr. Lichnowy o godz 11.00.

  1. Warunki nabycia nieruchomości:

Wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012 w terminie do 2.10.2017r. w wysokości:

  • Dla dz. nr 402 obr. Lichnowy – 3380,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych);
  • Dla dz. nr 403 obr. Lichnowy – 3390,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych);
  • Dla dz. nr 405 obr. Lichnowy – 3410,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dziesięć złotych).

III przetarg ustny nieograniczony

I przetarg zakończony wynikiem negatywnym na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się
30 czerwca 2017r.

II przetarg zakończony wynikiem negatywnym na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się
18 sierpnia 2017r.

Dowód wniesionego wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu , przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, zwrotowi – uczestnikowi, który przetargu nie wygrał.

Obecność oferentów obowiązkowa. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby upoważnionej przez inną osobę, wymaga się pełnomocnictwa notarialnego na udział w przetargu.

Uczestnik przetargu powinien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty notarialne oraz wszelkie opłaty związane z zakupem ponosi nabywca nieruchomości.

W/w nieruchomości nie posiadają obciążeń oraz zobowiązań z różnych tytułów. Termin zagospodarowania - po podpisaniu umowy sprzedaży.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach codziennie w godz.: 8.00-15.00 lub telefonicznie, tel. 271-27-23 wew. 117.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lichnowy, przesłano do sołtysów wsi, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń danej miejscowości oraz udostępniono na stronie: www.bip.lichnowy.pl w zakładce nieruchomości.

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 sierpień 2017 11:45 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 sierpień 2017 11:46 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 sierpień 2017 11:47 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 sierpień 2017 11:47 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 sierpień 2017 12:04 Jarosław Grochowski