Data utworzenia: 10 lipiec 2017

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lichnowy, położonych w miejscowości Lichnowy.

Położenie nieruchomości

Nr dz.

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

Lichnowy

400

GD1M/00018931/3

1287 m2

nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem pod zabudowę

34 427,00 zł brutto

Lichnowy

401

GD1M/00018931/3

1257 m2

nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem pod zabudowę

33 625,00 zł brutto

Lichnowy

402

GD1M/00018931/3

1261 m2

nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem pod zabudowę

33 732,00 zł brutto

Lichnowy

403

GD1M/00018931/3

1264 m2

nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem pod zabudowę

33 812,00 zł brutto

Lichnowy

404

GD1M/00018931/3

1267 m2

nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem pod zabudowę

33 892,00 zł brutto

Lichnowy

405

GD1M/00018931/3

1269 m2

nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem pod zabudowę

33 946,00 zł brutto

 1. II przetarg odbędzie się 18 sierpnia 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach przy ul. Tczewskiej 6, 82-224 Lichnowy, odpowiednio:
 • Dla dz. nr 400 obr. Lichnowy o godz 9.00;
 • Dla dz. nr 401 obr. Lichnowy o godz 9.30;
 • Dla dz. nr 402 obr. Lichnowy o godz 10.00;
 • Dla dz. nr 403 obr. Lichnowy o godz 10.30;
 • Dla dz. nr 404 obr. Lichnowy o godz 11.00;
 • Dla dz. nr 405 obr. Lichnowy o godz 11.30.
 1. Warunki nabycia nieruchomości:

Wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012 w terminie do 14.08.2017r. w wysokości:

 • Dla dz. nr 400 obr. Lichnowy – 3 450,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych);
 • Dla dz. nr 401 obr. Lichnowy – 3 370,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych);
 • Dla dz. nr 402 obr. Lichnowy – 3 380,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych);
 • Dla dz. nr 403 obr. Lichnowy – 3 390,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych);
 • Dla dz. nr 404 obr. Lichnowy – 3 400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych);
 • Dla dz. nr 405 obr. Lichnowy – 3 410,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dziesięć złotych).

II-przetarg-ustny-nieograniczony

I przetarg zakończony wynikiem negatywnym na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się
30 czerwca 2017r.

Dowód wniesionego wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu , przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, zwrotowi – uczestnikowi, który przetargu nie wygrał.

Obecność oferentów obowiązkowa. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby upoważnionej przez inną osobę, wymaga się pełnomocnictwa notarialnego na udział  w przetargu.

Uczestnik przetargu powinien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty notarialne oraz wszelkie opłaty związane z zakupem ponosi nabywca nieruchomości.

W/w nieruchomości nie posiadają obciążeń oraz zobowiązań z różnych tytułów. Termin zagospodarowania - po podpisaniu umowy sprzedaży.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach codziennie w godz.: 8.00-15.00 lub telefonicznie, tel. 271-27-23 wew. 117.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lichnowy, przesłano do sołtysów wsi, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń danej miejscowości oraz udostępniono na stronie: www.bip.lichnowy.pl w zakładce nieruchomości.

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 lipiec 2017 12:12 Jarosław Grochowski