Data utworzenia: 11 lipiec 2014

Uchwała Nr XXVII/274/2009 Rady Gminy Lichnowy z dnia 23 czerwca 2009 roku

w sprawie przyjęcia "Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lichnowy za lata 2007 - 2008"

Uchwała Nr XXVII/275/2009 Rady Gminy Lichnowy z dnia 23 czerwca 2009 roku

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym Gminy Lichnowy na lata 2010 - 2014

Uchwała Nr XXVII/276/2009 Rady Gminy Lichnowy z dnia 23 czerwca 2009 roku

w sprawie zasad dzierżawy gruntów i najmu użytkowych oraz garaży

Uchwała Nr XXVII/277/2009 Rady Gminy Lichnowy z dnia 23 czerwca 2009 roku

w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Lichnowy

Uchwała Nr XXVII/278/2009 Rady Gminy Lichnowy z dnia 23 czerwca 2009 roku

w sprawie uzupełnienia wykazu komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2009 roku

Uchwała Nr XXVII/279/2009 Rady Gminy Lichnowy z dnia 23 czerwca 2009 roku

w sprawie nieodpłatnego przejęcia sieci wodociągowej z przyłączami na mienie komunalne

Uchwała Nr XXVII/280/2009 Rady Gminy Lichnowy z dnia 23 czerwca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na mienie komunalne

Uchwała Nr XXVII/281/2009 Rady Gminy Lichnowy z dnia 23 czerwca 2009 roku

w sprawie dopłaty do taryf za odbiór ścieków

Uchwała Nr XXVII/282/2009 Rady Gminy Lichnowy z dnia 23 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany dotyczącej przyjęcia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez środki pomocy społecznej

Uchwała Nr XXVII/283/2009 Rady Gminy Lichnowy z dnia 23 czerwca 2009 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lichnowy

Uchwała Nr XXVII/284/2009 Rady Gminy Lichnowy z dnia 23 czerwca 2009 roku

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na ternie gminy Lichnowy, ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów

Uchwała Nr XXVII/285/2009 Rady Gminy Lichnowy z dnia 23 czerwca 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXVII/286/2009 Rady Gminy Lichnowy z dnia 23 czerwca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXVII/287/2009 Rady Gminy Lichnowy z dnia 23 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach

Uchwała Nr XXVII/288/2009 Rady Gminy Lichnowy z dnia 23 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 lipiec 2014 13:27 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2017 12:18 Magda Grabowska