Data utworzenia: 03 lipiec 2014

Uchwała Nr XI/94/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XI/95/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłaty za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

Uchwała Nr XI/96/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne

Uchwała Nr XI/97/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy użyczenia

Uchwała Nr XI/98/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na ternie gminy Lichnowy

Uchwała Nr XI/99/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego

Uchwała Nr XI/100/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Lichnowy do Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Malborskiego oraz w sprawie wyboru delegatów do tego Stowarzyszenia

Uchwała Nr XI/101/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim

Uchwała Nr XI/102/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie zmian budżetu gminy

Uchwała Nr XI/103/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

Uchwała Nr XI/104/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Lichnowy w 2008 roku.

Uchwała Nr XI/105/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie podatku od środków transportowych na 2008 rok

Uchwała Nr XI/106/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie wysokości stawki opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru

Uchwała Nr XI/107/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na budowę III etapu kanalizacji wsi Szymankowo

Uchwała Nr XI/108/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Lichnowy o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 lipiec 2014 16:36 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2017 11:32 Magda Grabowska