Data utworzenia: 17 grudzień 2011

Uchwała Nr XI/82/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 lipca 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lichnowy działki położonej w Lichnowach.

Uchwała Nr XI/83/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 lipca 2011 roku

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych -projekty systemowe.

Uchwała Nr XI/84/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 lipca 2011 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku budżetowym 2011 oraz
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Uchwała Nr XI/85/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 lipca 2011 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr XI/86/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 lipca 2011 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2026.

Uchwała Nr XI/87/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 lipca 2011 roku

w sprawie przekazania mienia komunalnego.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 17 grudzień 2011 07:56 Paweł Szarmach
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 grudzień 2011 09:38 Paweł Szarmach
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 luty 2017 09:38 Magda Grabowska