Data utworzenia: 07 luty 2018

w sprawie wydania decyzji o odmowie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: "budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 57/49 obręb Szymankowo."

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) informuję o wydaniu w dniu 07.02.2018r. decyzji odmownej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 57/49 obręb Szymankowo dla inwestora - P4 Sp. z o.o., ul. Arkońska 6, bud. A3, 80-387 Gdańsk, działającego przez pełnomocnika - Katarzyny Felenczak, Zajezierze 40 B, 82-400 Sztum.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Lichnowy.

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Lichnowach ul Tczewska 6, 82 - 224 Lichnowy w pokoju Nr 7 w, tel. (0 - 55) 271 - 27 - 23 wew. 117, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki i piątki w godz. 7.30 - 15.30.

Pliki do pobrania:

Brak informacji o zmianach.