Data utworzenia: 08 grudzień 2017

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach Ogłasza nabór na stanowisko - Asystent Rodziny

Forma zatrudnienia: umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia

Okres zatrudnienia: 12 miesięcy

Wymagania konieczne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego
 2. korzystanie z pełni praw publicznych
 3. nieposzlakowana opinia
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe
 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
 6. wykształcenie;
  • wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
  • lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
  • lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn.zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.
  • lub wykształcenie średnie i szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
  • zakres programowy szkolenia, o którym mowa powyżej określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608)
 7. staż pracy
  • wykształcenie wyższe – minimum 2 lata stażu pracy
  • wykształcenie średnie – minimum 5 lat stażu pracy
 8. kandydata nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona
 9. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego
 10. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • pełnienie roli opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, osób małoletnich i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych
 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych
 • wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny
 • znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 • komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność
 • umiejętność współpracy w zespole
 • odporność na sytuacje stresowe
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
 • prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych
 • preferowane cechy osobowościowe kandydatów: empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie i odporność na stres

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
 • opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
 • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860)
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny kierownikowi Ośrodka
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą funkcjonującym na terenie gminy Lichnowy oraz innymi podmiotami, których pomoc w wykonywaniu zadań asystent uzna za niezbędną

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 8.00 a 22.00 w każdy dzień tygodnia, zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną.

Wymagane dokumenty:

 • CV ze zdjęciem
 • list motywacyjny

! List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz.2135.)”

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 2. kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy)
 3. kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje zakładów pracy
 4. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, który jest dostępny w GOPS Lichnowy
 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy)
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe
 7. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona
 8. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego
 9. kopia dowodu osobistego

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym.

Etap. II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach ul. Tczewska 6 i dokonanie wyboru pracownika

Termin i sposób składania ofert:

 • Dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach lub pocztą na adres:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy w terminie do 27.12.2017 z dopiskiem Nabór na stanowisko asystent rodziny (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.30)
 • Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane
 • O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomienie indywidualnie
 • Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej GOPS i na stronie internetowej Ośrodka: www.gops.lichnowy.bip.net.pl

Brak informacji o zmianach.