Informacje

Data utworzenia: 21 czerwiec 2018

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje ostrzeżenie meteorologiczne zbiorcze nr 1 wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdynia.

Data utworzenia: 05 czerwiec 2018

w sprawie zebrania dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szymankowo, na terenie działki nr 136/2 oraz 136/3 obręb Szymankowo

Data utworzenia: 01 czerwiec 2018

Wójt Gminy Lichnowy informuje o zawieszeniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku naboru wniosków w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2018)”.

Data utworzenia: 17 maj 2018

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG.

Data utworzenia: 15 maj 2018

Dnia 22 maja 2009 r. weszła w życie ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2160, z późn. zm.), na podstawie której utworzono 9 funduszy promocji:

Data utworzenia: 07 maj 2018

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szymankowo, na terenie działki nr 136/2 oraz 136/3 obręb Szymankowo.

Data utworzenia: 02 maj 2018

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza nabór wniosków do konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy”, planowanego do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2018)”.

Data utworzenia: 23 kwiecień 2018

Wójt Gminy Lichnowy informuje o naborze wniosków do konkursu "Czyste Powietrze Gminy Lichnowy" dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Data utworzenia: 16 kwiecień 2018

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze części gruntów rolnych wsi Szymankowo, gm. Lichnowy, woj. pomorskie.

Data utworzenia: 28 marzec 2018

Przypominamy, że od 1 kwietnia 2018r. mieszkańcy gminy Lichnowy zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych.

logo odpady bio

Data utworzenia: 27 marzec 2018

W dniu 21.04.2018 r. (sobota) odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych.

Przedmioty będą odbierane przez pracowników ZGKIM Malbork sp. z o.o. od godz. 6. zbiórka jest nieodpłatna.

Nie wolno wystawiać odpadów niebezpiecznych, toksycznych, zawierających szkodliwe substancje, a także opon, gruzu, piasku, popiołu itp.

Ważne: odpady należy wystawić najpóźniej do godz. 6 w dniu zbiórki:

  • w zabudowie jednorodzinnej należy je wystawić przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu;
  • w zabudowie wielorodzinnej przy pojemnikach na śmieci.

Na co dzień odpady wielkogabarytowe można także samodzielnie oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdującego się w lichnowach.

Data utworzenia: 21 marzec 2018

Urząd Gminy Lichnowy podaje informacje o wynikach otwartego konkursu ofert złożonych przez podmioty uprawnione do realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Lichnowy w roku 2018