Data utworzenia: 29 wrzesień 2017

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowie linii napowietrznej nn-0,4 kV oraz budowie linii kablowej nn-0,4 kV na terenie działek : 210,128, 127, 100, 99, 98/1, 98/2, 97, 203, 201, 55/6, 55/15, 55/14, 50 obręb Dąbrowa.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie przepisów art.10, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) art.50 ust. 1, art. 51 ust.l pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 Nr 1073 z późn. zm.).

Wójt Gminy Lichnowy zawiadamia

w dniu 28.09.2017r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek inwestora - ENERGA OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, działającego przez pełnomocnika - PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko - Krauza, ul. Obr. Pokoju 46 G/2, 83-000 Pruszcz Gdański dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie linii napowietrznej nn-0,4 kV oraz budowie
linii kablowej nn-0,4 kV na terenie działek : 210, 128, 127, 100, 99, 98/1, 98/2, 97, 203, 201, 55/6, 55/15, 55/14, 50 obręb Dąbrowa.

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes
prawny lub obowiązek.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Lichnowach ul Tczewska 6, 82 - 224 Lichnowy w pokoju Nr 7 w, tel. (0 - 55) 271 - 27 - 23 wew. 17, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki i piątki w godz. 7.30 - 15.30.

Otrzymują:
1. Strony postępowania w drodze obwieszczenia:
a. tablica ogłoszeń UG Lichnowy
b. strona internatowa Urzędu Gminy Lichnowy,
c. tablica ogłoszeń wsi Dąbrowa
2. a/a

Pliki do pobrania:

Brak informacji o zmianach.