Data utworzenia: 29 wrzesień 2017

w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze gospodarstwa rolnego Szymankowo obejmującego część gruntów wsi Szymankowo, gm. Lichnowy.

Informuję o zawieszeniu postępowania RGIII 6733.06.2017 wszczętego w dniu 02.08.2017r. dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze gospodarstwa rolnego Szymankowo obejmującego część gruntów wsi Szymankowo, gm. Lichnowy.

Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

W dniu 28.09.2017r. inwestor - POLHOZ Sp. z o.o., złożył wniosek o zawieszenie przedmiotowego postępowania.

Otrzymują:
1. Strony postępowania w drodze obwieszczenia:
a. tablica ogłoszeń UG Lichnowy
b. tablica ogłoszeń wsi Szymankowo
c. tablica ogłoszeń Gminy Miłoradz, ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz
d. strona internetowa Gminy Miłoradz
e. tablica ogłoszeń Gminy Malbork, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork
f. strona internetowa Gminy Malbork
g. strona internatowa Urzędu Gminy Lichnowy,
2. a/a

Pliki do pobrania:

Brak informacji o zmianach.