Data utworzenia: 15 wrzesień 2017

w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze gospodarstwa rolnego Szymankowo obejmującego część gruntów wsi Szymankowo, gm. lichnowy.

OBWIESZCZENIE

Z 14.09.2017

WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE ZEBRANIA DOKUMENTACJI W SPRAWIE O WYDANIE
DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA:

odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze gospodarstwa rolnego Szymankowo obejmującego część gruntów wsi Szymankowo, gm. Lichnowy.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) informuję o zebraniu materiałów w związku ze wszczętym w dniu 02.08.2017r. postępowaniem na wniosek inwestora - POLHOZ Sp. z o.o., ul. Główna 9, Szymankowo, 82-224 Lichnowy, dotyczącym wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze gospodarstwa rolnego Szymankowo obejmującego część gruntów wsi Szymankowo, gm. Lichnowy.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Lichnowy.

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Lichnowach ul Tczewska 6, 82 - 224 Lichnowy w pokoju Nr 7 w, tel. (0 - 55) 271 - 27 - 23 wew. 117, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki i piątki w godz. 7.30-15:30

Otrzymują:

  1. Strony postępowania w drodze obwieszczenia:
  2. tablica ogłoszeń UG Lichnowy
  3. tablica ogłoszeń wsi Szymankowo
  4. tablica ogłoszeń Gminy Miłoradz, ul. Żuławska 9, 82-2
  5. strona internetowa Gminy Miłoradz
  6. tablica ogłoszeń Gminy Malbork, ul. Ceglana 7, 82-20 0f Malbork
  7. strona internetowa Gminy Malbork
  8. strona internatowa Urzędu Gminy Lichnowy,
  9. a/a

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 wrzesień 2017 14:04 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 wrzesień 2017 14:07 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 wrzesień 2017 14:07 Jarosław Grochowski