Data utworzenia: 05 wrzesień 2017

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze gospodarstwa rolnego Szymankowo obejmującego część gruntów wsi Szymankowo, gm. Lichnowy. Teren inwestycji - dz. 93/4, 96, 97,107/1,108 obręb Szymankowo.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie przepisów art.10, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) art.50 ust. 1, art. 51 ust.l pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 Nr 1073 z późn. zm.].

Wójt Gminy Lichnowy zawiadamia

w dniu 29.08.2017r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek inwestora - POLHOZ Sp. z o.o., ul. Główna 9, Szymankowo, 82-224 Lichnowy, dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze gospodarstwa rolnego Szymankowo obejmującego część gruntów wsi Szymankowo, gm. Lichnowy. Teren inwestycji - dz. 93/4, 96, 97,107/1,108 obręb Szymankowo.

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Lichnowach ul Tczewska 6, 82 - 224 Lichnowy w pokoju Nr 7 w, tel. (0 - 55) 271 - 27 - 23 węfi/. 17, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki i piątki w godz. 7.30 -15.30

Otrzymują:
1. Strony postępowania w drodze obwieszczenia:
a. tablica ogłoszeń UG Lichnowy
b. tablica ogłoszeń wsi Szymankowo
c. tablica ogłoszeń Gminy Miłoradz, ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz
d. strona internetowa Gminy Miłoradz /
e. tablica ogłoszeń Gminy Malbork, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork
f. strona internetowa Gminy Malbork
g. strona internatowa Urzędu Gminy Lichnowy,
2. a/a

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 14:34 Jarosław Grochowski