Data utworzenia: 04 sierpień 2017

w sprawie zebrania dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 57/49 obręb Szymankowo


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) informuję o zebraniu materiałów w związku ze wszczętym w dniu 13.10.2016r. postępowaniem w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 57/49 obręb Szymankowo.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Lichnowy.
Zgodnie z art. 10 § 1 KPA. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Lichnowach ul Tczewska 6, 82 - 224 Lichnowy w pokoju Nr 7 w, tel. (0 - 55] 271 - 27 - 23 wew. 117, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki i piątki w godz. 7.30 - 15.30.

Otrzymują:
1. Strony postępowania w drodze obwieszczenia:
a.    tablica ogłoszeń UG Lichnowy
b.    tablica ogłoszeń wsi Szymankowo
c.    strona internatowa Urzędu Gminy Lichnowy,


Pliki do pobrania:

Brak informacji o zmianach.