Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Nieruchomości Ogłoszenia przetargowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości z dnia 25 marca 2024 roku - Ogłoszenia przetargowe, menu 65, artykuł 892 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia przetargowe

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości z dnia 25 marca 2024 roku

WÓJT GMINY LICHNOWY 

OGŁASZA

pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości

gruntowej niezabudowanej, obręb ewidencyjny Szymankowo, działka nr 138/1

o powierzchni 1.9385 ha (Br-ŁII-1.9065 ha, W-ŁII-0,0320 ha).

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer GD1M/00003916/4 

Cena wywoławcza 971 000,00 zł brutto, wadium 50 000,00 zł.

Nieruchomość podlegająca sprzedaży nie posiada obciążeń, ani zobowiązań.

Działka jest niezabudowana. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Kształt działki nieregularny, wielokątny. Teren nieruchomości niezagospodarowany - działka porośnięta roślinnością trawiastą.

Na terenie Gminy Lichnowy nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy działka ta oznaczona jest jako „Obszary docelowo zabudowane i zainwestowane, nowe większe tereny inwestycyjne, w tym: o wiodącej funkcji mieszkaniowej” oraz „Obszary dla których Gmina zmierza sporządzić plan miejscowy- nowe funkcje przewidywane w dotychczasowych planach miejscowych(wymagające zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze)”.


Przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości odbędzie się w dniu 04.06.2024 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Lichnowach.

Ostateczna cena nieruchomości zostanie ustalona w drodze przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 423), zastrzega się, że jest to przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne (do 300 ha użytków rolnych), jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Nabycie nieruchomości rolnej przez podmioty inne niż wymienione w art. 2a ust. 1 i 3 ustawy, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek na podstawie art. 2a ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. z 2024 r. poz. 423).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50 000,00 zł przelewem na konto Urzędu Gminy w Lichnowach Nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012 Bank Spółdzielczy w Malborku o/Szymankowo. z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 31.05.2024r.  Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.

Chęć zakupu nieruchomości należy zgłosić na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na zbycie działki nr 138/1 w Szymankowie” i złożyć w kancelarii Urzędu Gminy w Lichnowach, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy w terminie do dnia 31.05.2024 r. Do złożonego pisma należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków uprawniających do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 423).

Lista osób zakwalifikowana przez komisję przetargową do udziału w przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości, nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Przetarg może się odbyć, nawet wówczas gdy do przetargu zakwalifikowany zostanie tylko jeden oferent spełniający warunki określone w ogłoszeniu.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

Organizator przetargu, w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie we właściwej formie dla ogłoszenia przetargu. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Lichnowy, tel. 55 271 27 23  lub w godzinach pracy Urzędu.

Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu jest złożenie następujących dokumentów:

  • pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym; (wzór nr 1)
  • oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego); (wzór nr 2)
  • w przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminy - oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego); (wzór nr 3)
  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
  • oświadczenie potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 8 i 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 423) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109) (wzór nr 4)
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. (wzór nr 5)

 

Informację o przetargu podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 25.03.2024 do 31.05.2024 na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej, w prasie monitorurzedowy.pl oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach na terenie gminy.

 

Wójt Gminy Lichnowy 
/-/ Jan Michalski

 

Do pobrania:

Metryka

sporządzono
2024-03-25 przez Anna Karkusiewicz
udostępniono
2024-03-25 16:30 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2024-03-26 09:17 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
113
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.