Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Nieruchomości Ogłoszenia przetargowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie o pierwszych rokowaniach na sprzedaż nieruchomości z dnia 26 stycznia 2024 roku - Ogłoszenia przetargowe, menu 65, artykuł 829 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia przetargowe

Ogłoszenie o pierwszych rokowaniach na sprzedaż nieruchomości z dnia 26 stycznia 2024 roku

WÓJT GMINY LICHNOWY

OGŁASZA

PIERWSZE ROKOWANIA

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lichnowy

Przedmiot rokowań: Nieruchomość położona w gminie Lichnowy w miejscowości Lisewo Malborskie, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 26/1 o powierzchni 0,1300 ha, nr KW GD1M/00019213/1.

Cena wywoławcza: 90.000,00 zł

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, według obowiązującej stawki (23%).

Wysokość wadium: 9.000,00 zł

Opis nieruchomości: Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 26/1 w obrębie Lisewo, działka niezabudowana. Kształt działki regularny, łączna powierzchnia 0,1300ha. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka nieuzbrojona, w pobliżu działki przebiega sieć kanalizacyjna i siec energetyczna. Teren nieruchomości zagospodarowany, zadbany, na działce znajduje się fragment ogrodzenia, część stawu oraz nasadzenia ozdobne (drzewa iglaste).         

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Sposób i termin zagospodarowania: Nieruchomość nie jest objęta aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka objęta decyzją o warunkach zabudowy na cele mieszkaniowe jednorodzinne.

Terminy przeprowadzonych przetargów: I przetarg ustny nieograniczony - 20.06.2023r.; II przetarg ustny nieograniczony - 03.10.2023r.; III przetarg ustny nieograniczony-12.12.2023r. Wszystkie przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Miejsce i termin rokowań: Rokowania odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Lichnowy przy pl. Tczewskiej  6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 10 w dniu 27 lutego 2024 r. o godz. 10.00.

Forma i termin wniesienia zaliczki: Zaliczkę należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem na konto Urzędu Gminy nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012, najpóźniej do dnia 23 lutego 2024 r. W tytule wpłaty  należy wskazać uczestnika rokowań oraz oznaczenie nieruchomości, będącej przedmiotem rokowania. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

Zaliczkę zwraca się niezwłocznie, po odwołaniu albo zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy  uczestnika rokowań.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy, zaliczka nie podlega zwrotowi.

Warunki udziału w rokowaniach: W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie złożyły zgłoszenie i wpłaciły zaliczkę.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej kopercie, opisanej „Rokowania na sprzedaż nieruchomości, działka 26/1, obręb Lisewo”, w sekretariacie Urzędu Gminy Lichnowy przy ul. Tczewskiej 6,82-224 Lichnowy, najpóźniej do dnia 23 lutego 2024 r. do godziny 15.00.

 

 

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach, które stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia (druk do pobrania);
  • kopia dowodu wpłaty zaliczki.

Każda osoba przystępująca do rokowań zobowiązana jest przedstawić Komisji przeprowadzającej rokowania następujące dokumenty:

  • osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty);
  • podmiot gospodarczy – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, (CEIDG, KRS), dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących podmiot;
  • pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów;
  • osoby fizyczne prowadzące działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki, dokument potwierdzający tożsamość;
  • osoby pozostające w związku małżeńskim – do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka (oryginał), zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, dokument potwierdzający tożsamość;
  • dowód wpłaty zaliczki.

Komisja przeprowadzająca rokowania dopuści do rokowań tylko tych uczestników, którzy dopełnili formalności, o których mowa wyżej.

Ważność rokowań: Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu. 

Zawarcie umowy: Protokół z przeprowadzonych rokowań stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.

Gmina Lichnowy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Cena osiągnięta w rokowaniach, powiększona o podatek VAT, podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty taksy notarialnej i koszty związane z postępowaniem wieczysto-księgowym, ponosi Nabywca.

W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedstawić zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów powołanej wyżej ustawy.

Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonych rokowań.

Odwołanie rokowań: Wójt Gminy Lichnowy może odwołać z ważnych przyczyn ogłoszone rokowania informując o tym fakcie niezwłocznie w formie właściwej dla Ogłoszenia o rokowaniach.

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o rokowaniach:

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lichnowy, przesłano do sołtysów wsi, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń danej miejscowości oraz udostępniono na stronie: nieruchomosci/ogloszenia-przetargowe

 

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie do udziału w rokowaniach

Metryka

sporządzono
2024-01-26 przez Szczuchniak Igor
udostępniono
2024-01-26 13:30 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2024-02-21 08:42 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
181
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.