Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lichnowy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LICHNOWY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa (farma nr 6) - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lichnowy, menu 61, artykuł 863 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lichnowy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LICHNOWY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa (farma nr 6)

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LICHNOWY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa (farma nr 6)

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), art. 6a ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 724 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 ust  1 pkt 1 oraz art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lichnowy uchwały Nr XLVII/454/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lichnowy dla elektrowni wiatrowych (farma nr 6) oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem opracowania planu miejscowego jest wskazanie nowych terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z ich strefami ochronnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Z treścią uchwały można zapoznać się na stronie bip.lichnowy.pl

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego w terminie do dnia 5 kwietnia 2024 r. Wnioski należy składać na piśmie w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy lub formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@lichnowy.pl lub adres skrytki na platformie ePUAP: /Lichnowy_1/SkrytkaESP. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taką posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.  

Informuję również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w dniu 20.03.2024 r. o godzinie 19:00, odbędzie się spotkanie otwarte w Urzędzie Gminy Lichnowy, w formie spotkania bezpośredniego. Ponadto w dniu 20.03.2024 r. o godzinie 19:30 odbędzie się spotkanie otwarte w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego. Informację
o łączu do spotkania online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu spotkania pod adresem: www.lichnowy.pl
w zakładce aktualności.

 

Wójt Gminy Lichnowy

/-/ Jan Michalski

 

 

 

Zgodnie z art.13  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) podajemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych Pani/Pana danych osobowych

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Lichnowy jest Wójt Gminy Lichnowy, z siedzibą przy ul. Tczewskiej 6 82-224 Lichnowy, Tel. 55 271-27-23, e-mail sekretariat@lichnowy.pl 2)W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz przysługującymi Pani/Panu w związku z tym uprawnieniami można kontaktować się z wyznaczonym w Urzędzie Gminy Lichnowy Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe Inspektora:  adres e-mail: iod@lichnowy.pl 3).Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym polegającego na realizacji zadań związanych z procedurą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy. 4)Podstawą prawną przetwarzania Pani/a danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO”, a także ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania dla jakich zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Zgodnie z polskim prawem archiwalnym dokumentacja zawierająca realizację zadań związanych z procedurą sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy stanowi materiał archiwalny i jest przechowywana wieczyście. 6)W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: a)prawo do dostępu do treści danych osobowych, b)prawo do żądania sprostowania (poprawiana) danych osobowych, c)prawo do żądania usunięcia danych, d)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, e)prawo do przenoszenia danych, f)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 7)W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i w tym zakresie ich podanie ma charakter obowiązkowy. 9)Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Metryka

sporządzono
2024-03-05 przez Dorota Stępniak
udostępniono
2024-03-05 14:43 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2024-03-05 14:44 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
226
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.