Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lichnowy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lichnowy, menu 61, artykuł 819 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lichnowy

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), uchwały Rady Gminy Lichnowy Nr XLIV/357/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 stycznia 2024 r. do 12 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lichnowy, 82-224 Lichnowy, ul. Tczewska 6, w godzinach pracy urzędu.

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu), będzie również dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.lichnowy.pl

Dyskusja nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 stycznia 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Lichnowy, 82-224 Lichnowy, ul. Tczewska 6.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2024 r. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Lichnowy:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Lichnowy, 82-224 Lichnowy, ul. Tczewska 6;
  • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Lichnowy, 82-224 Lichnowy, ul. Tczewska 6;
  • lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@lichnowy.pl lub adres skrytki ePUAP /Lichnowy_1/SkrytkaESP.

 

Aktualizacja 19.01.2024 r.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art.13  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) podajemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych Pani/Pana danych osobowych

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Lichnowy jest Wójt Gminy Lichnowy, z siedzibą przy ul. Tczewskiej 6 82-224 Lichnowy, Tel. 55 271-27-23, e-mail sekretariat@lichnowy.pl 2)W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz przysługującymi Pani/Panu w związku z tym uprawnieniami można kontaktować się z wyznaczonym w Urzędzie Gminy Lichnowy Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe Inspektora:  adres e-mail: iod@lichnowy.pl 3).Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym polegającego na realizacji zadań związanych z procedurą sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy. 4)Podstawą prawną przetwarzania Pani/a danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO”, a także ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania dla jakich zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Zgodnie z polskim prawem archiwalnym dokumentacja zawierająca realizację zadań związanych z procedurą sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy stanowi materiał archiwalny i jest przechowywana wieczyście. 6)W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: a)prawo do dostępu do treści danych osobowych, b)prawo do żądania sprostowania (poprawiana) danych osobowych, c)prawo do żądania usunięcia danych, d)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, e)prawo do przenoszenia danych, f)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 7)W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i w tym zakresie ich podanie ma charakter obowiązkowy. 9)Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metryka

sporządzono
2024-01-08 przez Dorota Stępniak
udostępniono
2024-01-08 13:50 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2024-01-31 13:43 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
259
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.