Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Praca w Urzędzie Gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 27 grudnia 2022 r. - Praca w Urzędzie Gminy, menu 55, artykuł 601 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Praca w Urzędzie Gminy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 27 grudnia 2022 r.

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta lub referenta lub podinspektora lub inspektora ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Referacie Rozwoju Gospodarczego  Urzędu Gminy Lichnowy w wymiarze pełnego etatu

 

I. Wymagania niezbędne:

  1. Obywatelstwo polskie lub inne po spełnieniu wymagań wskazanych w art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Nieposzlakowana opinia.
  5. Wykształcenie i staż pracy:
   • młodszy referent (wykształcenie średnie),
   • referent (wykształcenie średnie i minimum 2-letni udokumentowany staż pracy),
   • podinspektor (wykształcenie średnie i 3 -letni udokumentowany staż pacy lub wykształcenie wyższe),
   • inspektor (wykształcenie średnie i minimum 5-letni udokumentowany staż pracy lub wykształcenie wyższe i minimum 3-letni udokumentowany staż pracy)
  1. Znajomość przepisów prawa:
   1. ustawy o samorządzie gminnym,
   2. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
   3. ustawa o własności lokali,
   4. ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie ustawy Kodeks cywilny,
   5. ustawy o drogach publicznych,
   6. Prawo budowlane.
  2. Posiadanie prawa jazdy kat.B.
  3. Umiejętność obsługi programów pakietu MS Office.

 

 

II. Wymagania dodatkowe:

  1. W przypadku wymogu wykształcenia (średniego lub wyższego) preferowane będą kierunki techniczne.
  2. W przypadku wymogu stażu pracy preferowane będzie doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym lub podobnym stanowisku urzędniczym w jednostkach sektora finansów publicznych.
  3. Samodzielność, umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu, odporność na stres, rzetelność, dokładność.
  4. Gotowość do poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

  1. Nadzór i koordynowanie zadań dot. przeglądów technicznych gminnego zasobu komunalnego i mieszkaniowego oraz prowadzenie książek obiektów budowlanych.
  2. Nadzór i koordynowanie działań mających na celu utrzymanie i konserwację gminnego zasobu komunalnego, planowanie remontów kapitalnych i bieżących w zakresie utrzymania gminnego zasobu komunalnego - nadzór nad ich wykonaniem i rozliczeniem.
  3. Planowanie, przygotowanie, nadzór nad realizacją i rozliczanie zadań remontowych zasobu komunalnego ( remonty bieżące i kapitalne).
  4. Planowanie, przygotowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie gminy.
  5. Koordynowanie zadań remontowych w gminnych jednostkach organizacyjnych.
  6. Sporządzanie planu utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego i lokali użytkowych.
  7. Organizacja, nadzór nad realizacją i koordynowanie prac związanych z konserwacją i remontami oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych, ulic, mostów i placów.
  8. Organizacja i nadzór nad realizacją utrzymania obiektów sportowych i placów zabaw.
  9. Organizacja i nadzór nad realizacją prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie nieruchomości gminnych, w tym: utrzymanie zieleni, okaszanie. 
  10. Gospodarka ściekowa.
  11. Nadzór nad wysypiskami odpadów stałych.
  12. Wykonywanie zadań gminy w zakresie oświetlenia ulicznego, gospodarki ciepłowniczej.
  13. Nadzór nad cmentarzami komunalnymi.
  14. Organizacja i nadzór nad wykonywaniem zadań gminy w zakresie drogownictwa ( przeglądy techniczne, plany konserwacji i remontów dróg itp.), wydawanie decyzji i postanowień w zakresie zajęcia pasa drogowego.
  15. Planowanie, organizacja i rozliczanie robót publicznych, prac interwencyjnych, nadzór nad pracami wykonywanymi w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  1. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, pierwszą umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym czasie pracownik odbywa tzw. służbę przygotowawczą.
  2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
  3. Miejsce pracy: budynek Urzędu Gminy Lichnowy, usytuowanie stanowiska pracy na I piętrze w pomieszczeniu przystosowanym do pracy biurowej, specyfika pracy wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku (między piętrami) oraz w terenie; budynek obecnie nie jest wyposażony w windę.
  4. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
  5. Praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy, od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
  6. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z pracownikami Urzędu, interesantami, wykonawcami itd.
  7. Charakter wykonywanych obowiązków wymaga częstej pracy w terenie (przeprowadzanie wizji/kontroli na obszarze gminy oraz w określonych przypadkach również poza jej obszarem), wysokiego poziomu samodzielności, odporności na stres oraz kontaktu bezpośredniego i telefonicznego z klientami. 

 

V. Dodatkowe informacje

Informacja wynikająca z art.13 ust.2 pkt 4b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych - w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Lichnowy w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

 

VI. Wymagane dokumenty

 

         Oferty zawierające:

 1. List motywacyjny z podaniem adresu poczty elektronicznej i/lub numeru telefonu kontaktowego - podpisany odręcznie.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz wszelkie dodatkowe umiejętności przydatne do pracy na w/w stanowisku,
 3. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.
 4. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany odręcznie
 5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisany odręcznie.
 6. Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – podpisane odręcznie
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie oraz podpisana klauzula informacyjna – podpisane odręcznie.
 8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.l3a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lichnowy do dnia 11.01.2023 br. do godziny 15:30. Oferty można również przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6 82-224 Lichnowy (decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu Urzędu).

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem przez co należy rozumieć kserokopię dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentów wraz z datą i czytelnym podpisem kandydata. 

Brak wymaganego podpisu pod jakimkolwiek dokumentem lub poświadczenia za zgodność z oryginałem dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.

 

Dodatkowe informacje

W przypadku zatrudnienia w wyniku konkursu w Urzędzie Gminy Lichnowy, kandydat zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie. 

 Informacja o wynikach naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lichnowy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Lichnowy  (I piętro budynku).

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Lichnowy po upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. 

Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy Lichnowy zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych, ale umieszczonych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru – po tym czasie nieodebrane podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Dokumenty aplikacyjne osób niewybranych do zatrudnienia i nieujętych w protokole naboru nie odebrane w ciągu 30 dni od zakończenia procedury naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

 

 

Klauzula informacyjna:  

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) podajemy poniższe informacje

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Lichnowy jest Wójt Gminy Lichnowy, z siedzibą przy ul. Tczewskiej 6  82-224 Lichnowy, tel. 55271-27-23, e-mail: sekreatriat@lichnowy.pl. 
 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz przysługującymi Pani/Panu w związku z tym uprawnieniami można kontaktować się z wyznaczonym w Urzędzie Gminy Lichnowy Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe inspektora: adres e-mail iod@lichnowy.pl. 
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a,b oraz c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( RODO), ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego tj.:
  • na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych nie wymienionych w art.22 tj. art. 22¹§ 1ustawyKodeks pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych i w tym zakresie podstawą ich przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. a RODO,
  • na podstawie przepisów prawa w zakresie określonym w art. 22¹§ 1ustawyKodeks pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych i w tym zakresie podstawą ich przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. c RODO,
  • w celu podjęcia działań wymaganych prawem niezbędnych przed zawarciem umowy i w tym zakresie podstawą ich przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. b RODO,
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym stanowiącym warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze. Podanie danych osobowych nie wynikających z przepisów jest dobrowolne ale brak ich podania może mieć wpływ na ocenę złożonej przez Panią/pana aplikacji.
 2. Pani/Pana dane nie będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania konkursu Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania ( tylko nazwa miejscowości) zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lichnowy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Lichnowy.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane w oparciu o obowiązujące Administratora przepisy tj. dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy Lichnowy zostaną dołączone do jego akt osobowych ( po zakończeniu roku kalendarzowego w którym ustanie stosunek pracy dokumenty przechowuje się przez 50 lat). Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych, ale umieszczonych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 m-cy od zakończenia procedury naboru – po tym czasie nieodebrane podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Dokumenty aplikacyjne osób niewybranych do zatrudnienia i nieujętych w protokole naboru nie odebrane w ciągu 30 dni od zakończenia procedury naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

Wójt Gminy Lichnowy

    /-/ Jan Michalski

 

Pliki do pobrania:

Metryka

sporządzono
2022-12-27 przez Anna Kunkel
udostępniono
2022-12-27 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2022-12-27 14:42 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
428
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.