Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Załatwianie spraw Pozostałe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - Pozostałe, menu 45, karta informacyjna 46 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Pozostałe

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r., Nr 171, poz. 1016 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U.  z 2011r., Nr 69, poz. 367)
 • Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wydział

Urząd Gminy Lichnowy
ul. Tczewska 6
82-224 Lichnowy

Ewa Szymańska - Inspektor ds. społeczno - administracyjnych, oświaty i promocji gminy

pokój nr 9, tel. 55 271 27 23 wew. 16

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 2. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej aktualny wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu (z ostatnich 3 miesięcy)
 3. Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych
 5. W przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 6. Kopia dowodu dokonania opłaty

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO WGLĄDU:

 1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka.
 2. W przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Opinia właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego
 4. Opinia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

Opłaty

Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pobierana jest w wysokości 100,00 zł (Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 kwietnia 2011r.) na rachunek bankowy Gminy Lichnowy (BS Malbork o/Szymankowo nr 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001)

Termin

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.

Tryb odwołania

Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub o wykreśleniu z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Lichnowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne

Prowadzenie żłobków i klubów dziecięcych jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Gminy Lichnowy prowadzi Wójt Gminy Lichnowy. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lichnowy.

Przed dokonaniem wpisu do rejestru osoby upoważnione przez Wójta Gminy Lichnowy dokonają wizytacji lokalu w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi.

Po  przeprowadzonej wizytacji zostaje sporządzony protokół z wizytacji, którego jeden egzemplarz otrzymuje Wnioskodawca.

Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Wójt Gminy Lichnowy wydaje zaświadczenie o zarejestrowaniu podmiotu.

W przypadku, gdy podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego lub wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, Wójt Gminy Lichnowy odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, które zobowiązany był przedłożyć przy składaniu wniosku o wpis do rejestru – w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

 

 

 1. W przypadku braku  kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Metryka

sporządzono
2020-05-22 przez Szczuchniak Igor
udostępniono
2020-05-22 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2020-05-22 16:08 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
515
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.