Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ochrona środowiska Decyzje środowiskowe 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 10 styczna 2024 r. - 2024, menu 252, artykuł 822 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 10 styczna 2024 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 33, art. 73 ust.1, art. 74 ust. 3 i 3a, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094) oraz art. 49, art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) informuję, że na wniosek z dnia 04 stycznia 2024r. (data wpływu do Urzędu Gminy Lichnowy– 05.01.2024r.) PPU NORT Sp. z o.o., ul. Lipowa 13, Szymankowo, 82-224 Lichnowy, działającego przez pełnomocnika Pana Dawida Cymerman, ul. Jaśminowa 5, 82-200 Malbork zostało wszczęte przez Wójta Gminy Lichnowy postępowanie nr RGIII 6220.01.2024, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa budynku produkcyjno – magazynowego z częścią biurowo - socjalną wraz z naziemnym łącznikiem”

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie Zakładu Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego NORT Sp. z o.o - budowa budynku produkcyjno – magazynowego z częścią biurowo - socjalną wraz z naziemnym łącznikiem.

Inwestycja powstanie na terenie istniejącego i działającego Zakładu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego NORT Sp. z o.o. przy ul. Lipowej 13 w Szymankowie, gmina Lichnowy, powiat malborski, woj. pomorskie.

Teren przewidziany pod realizację przedsięwzięcia, obejmuje w całości działkę ewidencyjną nr 134/3 oraz część działki ewidencyjnej 134/1 obręb Szymankowo, gmina Lichnowy, powiat malborski, województwo pomorskie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w związku z par. 3 ust 1 pkt. 54b ww. rozporządzenia, tj.: zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 i 4 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Zarządu Zlewni w Elblągu celem dokonania stosownej opinii.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy osobiście w Urzędzie Gminy w Lichnowach ul Tczewska 6, 82 – 224 Lichnowy w pokoju Nr  7, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym nr tel. 504 744 409, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki i piątki w godz. 7.30 - 15.30.

Uwagi oraz wnioski w przedmiotowej sprawie należy składać na piśmie, w terminie 30 dni od podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094) „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, do zawiadomienia stron innych niż podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zawiadomienie to następuje w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu.”

„Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem."

Metryka

sporządzono
2024-01-10 przez Dorota Stępniak
udostępniono
2024-01-10 12:28 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2024-01-11 12:29 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
123
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.