Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ochrona środowiska Decyzje środowiskowe 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Decyzja Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31 stycznia 2023 r. - 2023, menu 238, artykuł 634 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Decyzja Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31 stycznia 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 66, art. 71 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 77 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, art. 80 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, art. 85 ust.1, 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2022 r., poz. 2000 tekst jednolity), § 2 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 września 2021r. (data wpływu do Urzędu Gminy Lichnowy– 23.09.2021r.) Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego Lichnowy Sp. z o.o., ul. Lipowa 8/1, 82-224 Lichnowy
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego LICHNOWY Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. pomorskie”, zlokalizowanego na działce geodezyjnej nr 274/2 obręb Lichnowy, gm. Lichnowy oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko

orzekam

odmówić ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego LICHNOWY Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. pomorskie”, zlokalizowanego na działce geodezyjnej nr 274/2 obręb Lichnowy, gm. Lichnowy.

 

UZASADNIENIE

 

Dnia 23.09.2021 r. Przedsiębiorstwo Rolno – Usługowe LICHNOWY Sp. z o.o
w Lichnowach, ul. Lipowa /1, 82-224 Lichnowy wystąpiło do Wójta Gminy Lichnowy
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego LICHNOWY Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. pomorskie”, zlokalizowanego na działce geodezyjnej nr 274/2 obręb Lichnowy, gm. Lichnowy.

Do wniosku dołączono:

 1. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej w postaci elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. a zdanie drugie ustawy ooś;
 3. mapę na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej w postaci papierowej oraz elektronicznej z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy ooś;
 4. wypis z rejestru gruntów w postaci elektronicznej;
 5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 6. wersję elektroniczną wydruku informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

W toku analizy złożonego wniosku ustalono, że planowane zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 47, tj: „instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.).

 

            Zgodnie z ww. rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest wymagany,
a wniosek zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) powinien zawierać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lichnowy.

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

            Organ pismem o sygn. RGIII 6220.02.2021 z dnia 23.09.2021r. zawiadomił
o wszczęciu postępowania poprzez zawiadomienie o wszczęciu postępowania Inwestora, wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lichnowy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lichnowy oraz na tablicach ogłoszeń sołectw wsi Lichnowy i Tropiszewo. Organ wystąpił w dniu 23.09.2021r. do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Malborku oraz Starosty Powiatu Malborskiego o uzgodnienie oraz wydanie opinii w przedmiotowej sprawie.

            Projektowana inwestycja polega na realizacji i uruchomieniu w ramach i dla potrzeb Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego LICHNOWY Sp. z o.o. w Lichnowach instalacji do intensywnego tlenowego przetwarzania substratów organicznych (odpadów i/lub produktów) przy zastosowaniu technologii membranowej,
z możliwością wyprodukowania nawozu organicznego lub środka wspomagającego uprawę roślin na części działki nr 274/2 (obręb Lichnowy), wchodzącej w skład Gospodarstwa. Działka 274/2 położona jest w odległości ok. 550 m od ulicy Lipowej, we wschodniej części miejscowości. Teren działki obejmuje obszar gruntów rolnych, zlokalizowanych w sąsiedztwie zabudowy produkcji rolnej. Najbliższa istniejąca zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest w odległości ok. 400 m
w kierunku północnym, przy ul. Lipowej w Lichnowych - zabudowania po byłym PGR, w

których zamieszkuje ok. 100 osób. Zdolność przetwarzania odpadów w przedmiotowej instalacji będzie wynosić 40 000 Mg rocznie.

            Powierzchnia terenu przewidywana do przekształcenia – maksymalnie ok. 3 ha, przy czym zabudowie podlegać będzie teren o powierzchni ok. 1,0-1,5 ha.

            Potrzeba modernizacji Gospodarstwa w ww. zakresie wynika z konieczności zaspokojenia zapotrzebowania gruntów rolnych wchodzących w jego skład w składniki pokarmowe dla uprawianych roślin, wynikającego z wykonanego dla gospodarstwa bilansu azotu, fosforu i potasu oraz planu nawozowego.

            Zgodnie z planem nawozowym całość wytwarzanego nawozu organicznego lub środka wspomagającego uprawę roślin będzie mogła być stosowana na gruntach Gospodarstwa.

            Planowany obiekt wytwarzania nawozu organicznego będzie elementem istniejącego kompleksu Spółki służącego organizacji procesu przygotowaniu produkcji roślin w Gospodarstwie i będzie stanowił jego integralną część.

            Zakłada się budowę 8 boksów na I i II fazę procesu kompostowania, boksu na materiał strukturalny, wiaty (uszczelnionej, skanalizowanej i zadaszonej), budynku wagi oraz placu utwardzonego.

            Osady ściekowe natychmiast po rozładunku będą poddawane procesom mieszania i układania na pryzmie. Materiały strukturotwórcze będą przechowywane w boksie przeznaczonym na ten materiał. Mieszanie substratu z materiałem strukturotwórczym będzie odbywało się w wiacie o powierzchni 1 500 m2 .

            Proponowana technologia przetwarzania polegać będzie na właściwościach specjalnie zaprojektowanej membrany ePTFE. Wielkość porów tej membrany uniemożliwia emisję do środowiska toksycznych i uciążliwych zapachowo gazów, które mogą powstawać w czasie procesu przetwarzania substratów. Natomiast gazy zawarte w doprowadzanym powietrzu, jak i wytwarzane w wyniku tlenowej mineralizacji materii organicznej (głownie dwutlenek węgla i para wodna) mogą przenikać przez strukturę tego laminatu. Jednocześnie membrana chroni substraty zgromadzone w pryzmach przed działaniem opadów atmosferycznych, a powstające odcieki odprowadzane są do kanałów drenażowych.

            Membrana ePTFE jest mocną zewnętrzną i wewnętrzną warstwą ochronną
w trakcie specjalnej procedury, dzięki temu wielowarstwowy materiał fizycznie zachowuje się jak jedna warstwa. Jest on wytrzymały mechanicznie i jest odporny zarówno na biologiczne i chemiczne procesy rozkładu, a także na promieniowanie UV. Producenci deklarują, że dzięki wyjątkowym parametrom membrany, proponowana technologia przetwarzania uznana jest za system zamknięty.

            Proces przetwarzania realizowany jest w trzech fazach:

- I faza - intensywnego dojrzewania w boksach pod przykryciem membraną ePTFE (czas

trwania ok. 3 tygodni);

- II faza – końcowego dojrzewania w boksach pod przykryciem membraną ePTFE (czas

trwania ok. 3 tygodni);

- III faza – dodatkowego dojrzewania (pod zadaszoną wiatą bez przykrycia membraną – ta faza nie jest obowiązkowa).

            Boks I fazy będzie zapełniany substratami przez około 5 dni. Każda porcja substratu poddawanego przetwarzaniu przed wprowadzeniem do boksu będzie wstępnie wymieszana z odpowiednią porcją materiału strukturotwórczego za pomocą ładowarki.

            Zapotrzebowanie na materiał strukturotwórczy w stosunku do przerabianych substratów wynosi 1:1 masowo lub 3:1 objętościowo. Jako materiał strukturotwórczy stosowane będą zrębki, słoma oraz dostarczane z zewnątrz gałęzie, rozdrobnione
w rozdrabniarce znajdującej się pod wiatą. Należy podkreślić, że słoma ulega całkowitemu zużyciu w trakcie procesu, natomiast ok. 50% zrębek będzie można odzyskać (w trakcie końcowego przesiewania) i powtórnie wykorzystać.

            Po każdym dopełnieniu substratem pryzma będzie przykrywana membraną,
a wentylatory (dmuchawy) włączone. Po usypaniu całej pryzmy w boksie będzie ona przykryta membraną, zainstalowane zostaną sondy pomiaru temperatury i stężenia tlenu oraz uruchomiony system sterowania.

Do obsługi stosunkowo małego obiektu wystarczy wykorzystanie jednego urządzenia do

nawijania/odwijania (unoszenia/opuszczania) membran.

            Przygotowany w boksach materiał organiczny poddawany będzie procesowi intensywnego przetwarzania. Ta faza procesu trwa 3 tygodnie. W tym czasie wsad podlega intensywnym procesom pod przykryciem z membrany, w warunkach kontrolowanego napowietrzania.

Powietrze doprowadzane jest za pomocą wentylatorów zlokalizowanych przy każdym z boksów, do 2-4 kanałów zlokalizowanych pod boksami. Proces napowietrzania jest sterowany przez sondy temperatury. Jako dodatkowy można zastosować pomiar stężenia tlenu – umożliwia to optymalizację zużycia energii elektrycznej na pracę dmuchaw. W trakcie pierwszych dwóch tygodni wymagany jest wzrost temperatury powyżej 55°C. Takie warunki zapewnią biologiczną, tlenową mineralizację materii organicznej oraz higienizację wsadu.

            Wykorzystana w tej technologii membrana zapewnia wyrównanie parametrów pracy w całej objętości pryzmy, izoluje termicznie oraz ogranicza objętość powstających odcieków. Ma też wpływ na ograniczenie emisji odorów, co wynika z faktu, że jest nieprzepuszczalna dla wielkocząsteczkowych związków organicznych odpowiedzialnych za uciążliwości zapachowe związane z procesem przetwarzania substratów. Dzięki kondensacji zachodzącej w pryzmie pod wpływem wysokiej temperatury i wilgoci powstaje film wodny tuż pod powierzchnią membrany, na całej jej powierzchni górnej. Woda zatrzymuje większość związków złowonnych, które się w niej rozpuszczają, a te które się nie rozpuszczą wracają do wnętrza pryzmy. Zatrzymane wewnątrz przestrzeni przetwarzanego materiału związki ulegają mineralizacji w warunkach tlenowych.

            Regulacja optymalnych warunków procesu przetwarzania substratów oparta będzie również na wyrównaniu warunków cieplnych w całej objętości pryzmy, w tym w warstwie powierzchniowej.

            W boksie przykrytym membraną występuje nadciśnienie, które z jednej strony wspomaga równomierną dystrybucję tlenu, a z drugiej strony zapobiega szybkiemu odparowaniu wilgoci ze złoża. System sterowania dostosowuje objętość wtłaczanego powietrza do aktualnego zapotrzebowania na tlen, przy ograniczeniu wzrostu temperatury powyżej wartości krytycznych.

            Po okresie intensywnego przetwarzania substratów realizowanego w trakcie I fazy, następuje przerzucenie materiału do jednego z wolnych boksów, w którym realizowana będzie II faza procesu. Rzeczywista wymagana powierzchnia boksów
do II fazy jest mniejsza z uwagi na spadek uwodnienia oraz masy materii organicznej (utlenianej do dwutlenku węgla i pary wodnej). W proponowanej technologii wykorzystywane będą boksy o tych samych powierzchniach. W trakcie II fazy zaczyna się okres właściwego dojrzewania nawozu organicznego powstającego z przetwarzanych substratów. Proces ten prowadzony jest także pod membraną w kontrolowanych warunkach i z napowietrzaniem. Czas trwania tej fazy będzie wynosić 3 tygodnie.

            Po zakończeniu II fazy, przetwarzany substrat transportowany będzie za pomocą ładowarki pod wiatę. Tutaj możliwe będzie jego przetrzymanie w celu końcowego dojrzewania, co w przypadku analizowanej instalacji będzie weryfikowane poprzez badania na zgodność z kryteriami dla nawozu organicznego lub środka wspomagającego uprawę roślin.

Realizacja tego etapu, trwającego około 4 tygodni, uzależniona będzie od aktualnego zapotrzebowania powierzchni. Zgodnie z wytycznymi proponowanej technologii, nie jest to etap bezwzględnie wymagany do uzyskania wysokiej jakości nawozu organicznego czy środka wspomagającego uprawę roślin.

W wiacie tej realizowany będzie także proces końcowego przesiewania z odzyskiem części materiału strukturotwórczego.

Przesiewanie w celu wydzielenia frakcji nawozu o pożądanym uziarnieniu będzie wykonywane za pomocą przesiewarki spalinowej, w której odpowiedni układ sit
i mechanizm wibracyjny powoduje, że produkt o pożądanym uziarnieniu trafia w jedno miejsce, a pozostała masa trafia w inne miejsce – nie ma potrzeby dokonywania poboru prób i ich analizy. Produkt o niepożądanym uziarnieniu będzie kierowany ponownie na pryzmy do przetwarzania.

Gotowy nawóz organiczny (lub środek wspomagający uprawę roślin) gromadzony pod wiatą będzie następnie transportowany na grunty rolne, zgodnie z okresowo opracowywanym planem nawozowym. Wiata będzie zadaszona i szczelna oraz będzie posiadać zabezpieczenia boczne z trzech stron.

            Zapewnienie jakości będzie realizowane poprzez kontrolę parametrów on-line
i współpracujący z nimi układ sterowania procesem technologicznym przetwarzania. Procesy będą optymalizowane pod kątem uzyskiwania odpowiedniej jakości produktu,
a także w celu optymalizacji wykorzystania materiału strukturotwórczego, jak również zużycia energii.

Przetwarzanie substratów będzie odbywać się w zamkniętym systemie technologicznym, co przyspieszy procesy mineralizacji oraz spowoduje minimalizację oddziaływania odorowego.

Prowadzona będzie weryfikacja jakości przyjmowanych substratów (szczególnie pod kątem zawartości substancji niebezpiecznych i produktów pochodzenia zwierzęcego – takie substancje nie będą przyjmowane do przetwarzania) oraz otrzymanego produktu.

            W kompostowni przetwarzaniu podlegać będą następujące ilości typowych odpadów:

- ustabilizowane odpady ściekowe pochodzące z oczyszczalni ścieków komunalnych: 30 000 Mg/rok

- osady ściekowe pochodzące z oczyszczalni ścieków przemysłowych ulegających biodegradacji oraz inne odpady ulegające biodegradacji nadające się do przetwarzania w Instalacji: 30 000 Mg/rok

- Substraty produktowe (takie jak np. zrębki) lub odpadowe służące jako materiał strukturotwórczy: 20 000 Mg/rok.

W celu zapewnienia właściwych proporcji składników w materiale poddawanym kompostowaniu oraz w celu zapewnienia odpowiedniej struktury tego materiału do procesu kompostowania dodawane będą następujące materiały strukturotwórcze: zrębki, słoma oraz dostarczane z zewnątrz gałęzie, rozdrobnione w rozdrabniarce. Zdolność przetwarzania odpadów wynosić będzie 40 000 Mg/rok.

Z takiej ilości przetworzonych substratów wyprodukowane zostanie rocznie maksymalnie ok. 20 000 Mg nawozu organicznego lub środka wspomagającego uprawę roślin.

            Odpady kierowane na Instalację będą ważone na wadzie samochodowej. Prowadzona będzie weryfikacja jakości odpadów przyjmowanych do przetwarzania, szczególnie pod kątem zawartości substancji niebezpiecznych i produktów pochodzenia zwierzęcego. Ocena jakościowa odpadów będzie podejmowana na podstawie oceny morfologii odpadów.

W razie dostawy odpadów nieodpowiadających wymaganiom – odpady nie będą przyjęte do przetwarzania i będą musiały zostać odebrane przez dostawcę w trybie natychmiastowym, a w razie braku działań ze strony dostawcy, zostaną mu zwrócone – na jego koszt.

Odpady stanowiące materiał strukturalny będą magazynowane w boksie na materiał strukturalny, natomiast pozostałe odpady przeznaczone do przetwarzania (głównie osady ściekowe) będą kierowane bezpośrednio do boksów procesowych, bez ich przejściowego magazynowania na terenie instalacji.

W przypadku gdyby doszło do problemów eksploatacyjnych związanych czy to z czystością substratów, czy samym procesem przetwarzania, nie można wykluczyć, że zamiast wyprodukowania substancji spełniającej wymagania określone dla produktu zostanie wytworzony odpad; będzie to wówczas rodzaj odpadu określony w Katalogu odpadów kodem: 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania).

W wyniku przeprowadzonych procesów będą mogły być wytwarzane również inne odpady, tj.:

 • 19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
 • ex 19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (bez frakcji odpadów pochodzenia zwierzęcego)
 • 19 05 99 Inne niewymienione odpady

Odpady o kodach 19 05 01 i ex 19 05 02 powstaną głównie w procesie przesiewania wytworzonej w wyniku przetwarzania tlenowego substancji. W skrajnym, mało realistycznym, przypadku ilość wytworzonych rocznie odpadów może osiągnąć ilości ok. 20 000 Mg, przy czym odpad o kodzie 19 05 03 może zostać wykorzystany do odzysku poza instalacją.

            Przewiduje się ruch do 25 pojazdów ciężarowych dziennie dowożących materiał do przetwarzania oraz wywożących produkt, o ładowności do 24 t. Maszynami obsługującymi pryzmy i wiatę będą dwie ładowarki kołowe o mocy do 130 kW. Czas pracy każdej z nich będzie wynosił 10 godz. dziennie, przez 250 dni w roku. Do przesiewu materiału wykorzystywane będzie sito mobilne z silnikiem o mocy ok. 80 kW. Czas pracy silnika będzie wynosić 7 godz. dziennie, przez 250 dni w roku.

Eksploatacja instalacji nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych i wartości odniesienie emitowanych substancji w powietrzu.

Wszystkie pojazdy dowożące substraty poruszają się po trasie od wjazdu do wagi samochodowej i następnie do obszarów przetwarzania w celu odkładania ładunku na pryzmy lub miejsce magazynowania materiału strukturalnego. W odwrotną stronę występuje ruch pojazdów wywożących gotowy produkt.

Źródłami hałasu instalacyjnego na analizowanym terenie będą przede wszystkim dmuchawy (wentylatory) napowietrzające pryzmy (8 szt.). Każda z nich napowietrzana będzie przez jedną dmuchawę i będą one pracować okresowo – 2 minuty pracy i 20 minut przerwy, przez całą dobę. Projektowane dmuchawy będą pracować w obudowach dźwiękoizolacyjnych redukujących emisje hałasu do środowiska. Dodatkowym elementem emitującym podobny rodzaj hałasu będzie opcjonalne zainstalowane sprężarki systemu dezodoryzacji, pracujące w kontenerach dźwiękoizolacyjnych i nie będzie znaczącymi źródłami hałasu.

Na terenie analizowanego przedsięwzięcia będzie istniało kilka niezależnych od siebie źródeł hałasu komunikacyjnego i maszynowego. Jedno z nich to samochody ciężarowe obsługujące instalację, przywożące materiał strukturalny i odpady z zewnątrz oraz samochody wywożące gotowy produkt, poruszające się po placach w obszarze planowanego przedsięwzięcia. Drugim źródłem hałasu będą ładowarki poruszające się po terenie obiektu, pozwalające przemieszczać przetwarzaną substancję pomiędzy pryzmami i miejscami gromadzenia, używane również do załadunku produktu na samochody ciężarowe. Do tej kategorii emisji należy zaliczyć również hałas emitowany przez mobilne sito, które będzie przemieszczało się na terenie instalacji.

            Jako dmuchawy napowietrzające pryzmy będą zastosowane np. wentylatory średniociśnieniowe o przewidywanej mocy akustycznej maksymalnie do 105 dB.
Z zastosowaną obudową dźwiękoizolacyjną o izolacyjności 16 dB, poziom hałasu nie przekroczy wartości 89 dB. Dmuchawy będą pracować całą dobę. Na terenie obiektu będą również opcjonalnie eksploatowane sprężarki śrubowe systemu deodoryzacji
o mocy akustycznej maksymalnie 86 dB. Izolacyjność kontenerów, w których będą zainstalowane sprężarki oceniono na 20 dB. Sprężarki będą pracować wyłącznie w porze dziennej. Ruch pojazdów i maszyn po terenie planowanego przedsięwzięcia będzie odbywał się wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00. Transport substratów do przetwarzania (materiału strukturalnego, osadów i innych odpadów) oraz wywożenie gotowego produktu, przyjęto 20 samochód ciężarowych w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej.

            W wyniku prowadzonego w kompostowni procesu powstaną substancje, które będą miały status odpadu – kompostu niespełniającego wymagań, nieprzekompostowanych frakcji odpadów komunalnych i podobnych, nieprzekompostowanych frakcji odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego ( bez frakcji odpadów pochodzenia zwierzęcego), inne niewymienione odpady lub produkt – nawóz organiczny lub środek wspomagający uprawę roślin.

            Odpady powstałe na etapie realizacji i funkcjonowania inwestycji będą magazynowane w sposób adekwatny do ich ilości i rodzaju, w miejscach nie kolidujących z pracami budowlanymi. Będą zbierane w sposób selektywny i magazynowane w wyznaczonym w tym celu miejscu, niedostępnym dla osób trzecich, w odpowiednich do rodzaju odpadów, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, w sposób, który nie zmniejsza przydatności tych odpadów do dalszych, zakładanych procesów odzysku czy unieszkodliwiania odpadów. Będą przekazywane do zagospodarowania wyłącznie podmiotom, posiadającym niezbędne zezwolenia.

            Ścieki o charakterze przemysłowym powstawać będą w trakcie następujących procesów technologicznych:

- odcieki powstające w trakcie procesów przetwarzania substratów;

- ścieki powstające w czasie mycia kół pojazdów obsługujących instalację (dwie ładowarki)

oraz transportujących substraty i produkt (przed opuszczeniem terenu Instalacji).

Proponowana technologia przetwarzania substratów prowadzona będzie w systemie zamkniętym, co zabezpieczy pryzmę przed wnikaniem wód opadowych i roztopowych. Zatem źródłem powstających odcieków będą procesy tlenowej mineralizacji materii organicznej prowadzące m.in. do wytworzenia pary wodnej, która skrapla się pod membraną. Odsączające się z hałdy odcieki odprowadzane są za pomocą kanałów zlokalizowanych pod posadzką boksów. Odcieki ze wszystkich boksów zbierane będą do jednego zbiornika magazynowego zlokalizowanego w sąsiedztwie boksów. W zbiorniku tym zainstalowana będzie pompa zatapialna, za pomocą której odcieki tłoczone będą na pryzmy, gdzie będą wykorzystywane do nawadniania substratów w trakcie etapu przygotowywania nowych pryzm w boksach.

Szacowana objętość odcieków wynosić będzie:

- 0,07-0,1 m3/d;

- 0,5-0,8 m3/tydzień;

- 2,0-3,3 m3/miesiąc;

- 24-40 m3/rok.

Uwzględniając powyższe dane, objętość zbiornika magazynowego na odcieki powinna wynosić od 1 do 3 m3.

            Drugim źródłem ścieków przemysłowych będzie proces mycia kół pojazdów realizowany w brodziku zlokalizowanym w rejonie bramy wjazdowej. Z uwagi na brak źródła wody technologicznej do mycia kół, wykorzystywana będzie woda wodociągowa. Z brodzika ścieki te przepływać będą grawitacyjnie do dwukomorowego zbiornika. Pierwsza komora pełnić będzie funkcję osadnika, w której następuje zatrzymanie zawiesin (głównie o charakterze organicznym) wynoszonych z terenu Instalacji na kołach pojazdów. Następnie ścieki będą przepływać do drugiej komory, z której okresowo wywożone będą do komunalnej oczyszczalni ścieków za pomocą wozów asenizacyjnych lub odbierane przez uprawnionego odbiorcę. Zawiesina zatrzymana w pierwszej komorze przetłaczana będzie za pomocą pompy zatapialnej na nowotworzoną hałdę w celu nawodnienia substratów. Objętość czynna obu komór powinna wynosić co najmniej 3 m3, przy czym z praktycznego punktu widzenia, w celu optymalizacji kosztów opróżniania, pojemność drugiej komory należy dostosować do objętości czynnej wozów asenizacyjnych obsługujących mieszkańców w rejonie inwestycji.

            W przypadku możliwości podłączenia terenu inwestycji do kanalizacji, należy uwzględnić konieczność wstępnego podczyszczania ścieków z mycia kół pojazdów w odstojniku o pojemności minimum 3m3 .

 

            Starosta Powiatu Malborskiego po otrzymaniu przez Wójta Gminy Lichnowy pisma z prośbą o wydanie opinii, pismem z dnia 15.10.2021 r.  odpowiedział, iż na podstawie art. 65§1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego przekazuje wniosek Wójta Gminy Lichnowy, sygn.. RGIII 6220.02.2021 z dnia 23.09.2021r.  do Marszałka Województwa Pomorskiego. Zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska, organem właściwym do wydania opinii jest Marszałek Województwa Pomorskiego. Pismem o sygn.. DROŚ-S.720.29.2021 z dnia 24.11.2022 r. Marszałek Województwa Pomorskiego zaopiniował pozytywnie środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego LICHNOWY sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. pomorskie”, z zastrzeżeniem, że: wydajność instalacji wynosi w rzeczywistości maksymalnie 40 000 Mg/rok. Marszałek Województwa w swojej opinii podkreślił wątpliwości co do przedstawionego szerokiego spektrum odpadów, które planuje się przetwarzać w instalacji. Wskazał na budzący wątpliwości fakt, czy technologicznie uzasadnione jest kierowanie do procesów kompostowania odpadów takich jak np. odpady z remontów i przebudowy dróg, z wypadków, z przeróbki kopalin, płuczki wiertnicze uwodnione odpady ciekłe i inne. Zdaniem Marszałka dla przedmiotowej inwestycji planuje się wprowadzić zbyt dużo rodzajów odpadów określonych jako „inne niewymienione odpady” z różnych grup odpadów, gdyż mają one nieznany skład.

            Pismem nr GD.RZŚ.435.164.2021. MP.1 z dnia 10.11.2021 (wpływ do tut Urzędu Gminy 15.11.2021r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wezwało Inwestora do uzupełnienia Raportu oddziaływania na środowisko. Pismem z dnia 18.11.2021r. Wójt Gminy Lichnowy wezwał Inwestora do pisemnego złożenia wyjaśnień stanowiących uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko we wskazanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zakresie.

Termin na złożenie wyjaśnień ustalono na 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego wezwania. Inwestor w dniu 03.12.2022 r. zwrócił się z pismem do Wójta Gminy Lichnowy o przedłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu Wójta Gminy Lichnowy
o sygn. RGIII6220.02.2021 z dnia 18.11.2021 r. Powodem był charakter pytań wykraczających w niektórych przypadkach w sferę projektowania budowlanego i skomplikowany charakter sprawy oraz wzgląd na utrudnienia związane ze stanem epidemii na terytorium Polski. Nowy termin złożenia wyjaśnień wyznaczono na dzień 17.12.2021r.

            Dnia 17.12.2021 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostało przekazane uzupełnienie raportu.

            Postanowieniem nr GD.RZŚ.435.164.2021.MP.3 z dnia 13.01.2022(wpływ do tut Urzędu Gminy dn. 14.01.2022r. )Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uzgodnił realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego LICHNOWY sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. pomorskie, zawierając jednak następujące zobowiązania dla Inwestora do:

 1. pobierania wody na cele socjalno – bytowe oraz utrzymania czystości z sieci wodociągowej;
 2. gromadzenia ścieków socjalno – bytowych w szczelnym zbiorniku lub gdy będzie to możliwe, odprowadzenia do sieci kanalizacji sanitarnej;
 3. odprowadzania ścieków przemysłowych z boksów do szczelnego zbiornika na odcieki oraz wykorzystania do nawadniania pryzm;
 4. odprowadzania odcieków z wiaty do zbiornika na odcieki z boksów lub do zbiornika odrębnego dla wiaty;
 5. wykorzystywania do nawadniania pryzm odcieków z ewentualnego zbiornika odrębnego lub wywożenia do oczyszczalni ścieków;
 6. kierowania do szczelnego, dwukomorowego zbiornika ścieków z mycia kół pojazdów, a następnie wywożenia do oczyszczalni ścieków;
 7. zapewnienia aby wszystkie elementy, które mają kontakt z odciekami były szczelne oraz zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska wodno – gruntowego;
 8. podczyszczenia w urządzeniach zapewniających efektywne usuwanie zawiesiny i substancji ropopochodnych wód opadowych lub roztopowych z powierzchni utwardzonych i boksów przed odprowadzeniem do rowu melioracyjnego;
 9.  magazynowania selektywnie w wyznaczonych i przystosowanych do tego celu miejscach odpadów dostarczanych do przetwarzania oraz odpadów powstających w czasie realizacji i eksploatacji inwestycji, w calu wykluczenia zanieczyszczenia środowiska wodno – gruntowego;
 10. przekazywania zgromadzonych odpadów firmom posiadającym zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami;
 11. magazynowania nawozu organicznego(lub środka wspomagającego uprawę roślin) na szczelnej powierzchni, posiadającej odpowiednią pojemność, zapewniającą zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego;
 12. zapewnienia, aby sposób załadunku i przewożenia nawozu organicznego (lub środka wspomagającego uprawę roślin) gwarantował zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem środowiska wodno – gruntowego;
 13. prowadzenia ze szczególną ostrożnością prac budowlanych, aby wykluczyć zanieczyszczenie środowiska wodno – gruntowego;
 14. utrzymywania w dobrym stanie technicznym pojazdów i maszyn, aby zapobiec wyciekom do środowiska wodno – gruntowego;
 15. zlokalizowania na szczelnej nawierzchni placów postojowych pojazdów i maszyn, aby wykluczyć zanieczyszczenie środowiska wodno – gruntowego;
 16. wykonywania zabiegów związanych z konserwacją i naprawami maszyn i urządzeń w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, o podłożu zabezpieczonym, aby wykluczyć zanieczyszczenie środowiska wodno – gruntowego;
 17. wyposażenia terenu inwestycji w odpowiednie środki pozwalające na usunięcie ewentualnych wycieków paliw lub innych substancji.

            Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Malborku po otrzymaniu pisma
z prośbą o wydanie opinii, w dniu 08.10.2021 r. nie wyraził opinii, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko mówi, że:

„Niewydanie przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 90 ust. 2 pkt 2, odpowiednio w terminie, o którym mowa w art. 64 ust. 4, art. 70 ust. 3, art. 77 ust. 6
i art. 90 ust. 6, traktuje się jako brak zastrzeżeń.”

            Pismem sygn.. RDOŚ-GD-WOO.4221.15.2021.IJ.1  z dnia 30.12.2021 r., Regionalny Dyrektor Środowiska w Gdańsku powiadomił, iż ze względu na skomplikowany charakter sprawy i konieczność wnikliwego przeanalizowania wszystkich jej aspektów, nie zajmie stanowiska w terminie o którym mowa w art. 77 ust. 6 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko. Termin na wydanie uzgodnienia RDOŚ w Gdańsku określił na 31.01.2022r. Zgodnie z powyższym Wójt Gminy Lichnowy, zawiadomieniem strony oraz poprzez publiczne obwieszczenie(tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, BIP oraz tablice ogłoszeń sołectw Lichnowy i Tropiszewo) zawiadomił o terminie przedłużenia przedmiotowej sprawy do 22.02.2022 r.

            Pismem nr RDOŚ-Gd-WOO.4221.159.2021.IJ.3 z dn. 31.01.2022 r.(wpływ do UG Lichnowy 07.02.2022r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego LICHNOWY sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. pomorskie”. W dniu 07.02.2022 r. Wójt Gminy Lichnowy wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu zgodnie z wytycznymi RDOŚ w Gdańsku. Termin na złożenie wyjaśnień ustalono na 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W dniu 22.02.2022 r. Wójt Gminy Lichnowy ponownie, zawiadomieniem strony oraz poprzez publiczne obwieszczenie(tablica ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy, BIP oraz tablice ogłoszeń sołectw Lichnowy i Tropiszewo) zawiadomił o terminie przedłużenia przedmiotowej sprawy do 22.04.2022 r. Wyjaśnienia na wezwanie RDOŚ-Gd-WOO.4221.159.2021.IJ.3 z dn. 31.01.2022 r.(wpływ do UG Lichnowy 07.02.2022r.) Inwestor złożył w dniu 23.02.2022 r.

            Pismem nr RDOŚ-Gd-WOO.4221.159.2021.IJ.4 z dnia 06.04.2022 r. (wpływ do tut. Urzędu Gminy 11.04.2022 r.) w związku z brakiem kompletnego materiału dowodowego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wezwał Wójta Gminy Lichnowy o przesłanie odpowiedzi na wezwanie z dnia 18.11.2021 r. znak RGIII 6220.02.2021. Wymagana dokumentacja została przekazana do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w dniu 11.04.2022 r. (data odebrania przez w/w organ w dn. 19.04.2022 r.). W dniu 22.04.2022 r. Wójt Gminy Lichnowy po raz kolejny zawiadomieniem strony oraz poprzez publiczne obwieszczenie(tablica ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy, BIP oraz tablice ogłoszeń sołectw Lichnowy i Tropiszewo) zawiadomił o terminie przedłużenia przedmiotowej sprawy do 22.06.2022 r.

            Inwestor pismem z dn. 26.04.2022r. powiadomił Wójta Gminy Lichnowy
o wystąpieniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku  o złożenie wyjaśnień w sprawie braku wydanego uzgodnienia dla w/w przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku udzielił odpowiedzi pismem nr RDOŚ-Gd-WOO.4221.15.2021.IJ.5 z dnia 10.05.2022r. (wpływ do tut. Urzędu 13.05.2022r.) informując, iż jest prowadzona analiza przedłożonego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie.

            Pismem nr RDOŚ-Gd-WOO.4221.159.2021.IJ.6 z dn. 19.05.2022r. (wpływ do tut. UG 23.05.2022r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku po raz kolejny wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Inwestor złożył wyjaśnienia z dn. 10.06.2022 r(wpływ do tut. Urzędu Gminy 14.06.2022r.). Wójt Gminy Lichnowy w dniu 22.06.2022 r. zawiadomieniem strony oraz poprzez publiczne obwieszczenie (tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, BIP oraz tablice ogłoszeń sołectw Lichnowy i Tropiszewo)zawiadomił o terminie przedłużenia przedmiotowej sprawy do 22.08.2022 r.

            W dniu 19.07.2022 r. do siedziby Urzędu Gminy w Lichnowach wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sygn.. RDOŚ-Gd-WOO.4221.159.2021.IJ.7 z dnia 15.07.2022r. uzgadniające realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego LICHNOWY sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. pomorskie” z prośbą o powiadomienie stron postępowania zawierające określenie warunków realizacji:

 1. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia konieczne jest podjęcie następujących działań:

 

 • etap realizacji
 1. prace budowlane prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgów ptaków oraz po potwierdzeniu tego faktu wpisem w dokumentacji budowy;
 2. podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt; każdorazowo, przed przystąpieniem do dalszym prac, przeprowadzić kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami;
 3. na właściwe dla nich siedlisko; przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować, prace pod nadzorem przyrodnika należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowy;
 4. prace budowlano – montażowe będące źródłem hałasu ograniczyć do pory dziennej (6:00 – 22:00);
 5. na terenie inwestycji nie prowadzić napraw sprzętu budowlanego;
 6. wyposażyć plac budowy sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych;

 

 • etap eksploatacji
 1. prowadzić przetwarzanie odpadów w instalacji na poziomie nie większym niż 40 000 Mg/rok;
 2. proces intensywnego i końcowego dojrzewania (faza I i II) prowadzić pod przykryciem membraną ePTFE;
 3. do procesu przetwarzania nie przyjmować i nie przetwarzać odpadów niebezpiecznych i odpadów pochodzenia zwierzęcego, w szczególności odpadów z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego (odpady z grupy 02 02);
 4. transport odpadów przeznaczonych do przetwarzania przeprowadzić pod przykryciem;
 5. nie prowadzić przerzucania pryzm przy niekorzystnych kierunkach wiatrów wiejących w stronę najbliżej zabudowy mieszkaniowej oraz prowadzenia prac związanych z układaniem nowej pryzmy lub jej przekładaniem z fazy I do II w trakcie opadów atmosferycznych;
 6. regularnie czyścić powierzchnie utwardzone na terenie instalacji, w celu minimalizacji ilości zanieczyszczeń stałych odprowadzanych z wodami opadowymi;
 7. zaprojektować system oczyszczania wód opadowych i roztopowych ze zlewni Z2 wyposażony w układ zabezpieczający przed dopływem wód opadowych lub roztopowych o natężeniu większym niż jego przepustowość nominalna (min. 11,8 l/s).

 

 1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
 1. maksymalna ilość przetwarzanych w planowanej instalacji odpadów nie może być większa niż 40 000 Mg/rok;
 2. boksy o numerach od 1 do 8 dla I i II fazy procesu zaprojektować ze ściankami oporowymi;
 3. boks na materiał strukturalny zaprojektować ze ściankami oporowymi;
 4. dla każdej z 8 pryzm zaprojektować 1 dmuchawę/wentylator napowietrzającą pryzmę, łącznie 8 szt.

 

 1. Stanowisko w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji i eksploatacji. Tut. Organ (Regionalny Dyrektor Środowiska w Gdańsku) nie znajduje przesłanek do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

 

 1. Stwierdzenie konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji
  o pozwoleniu na budowę, ze szczególnym uwzględnieniem:
 1. Wskazania przyjętych rodzajów kodów odpadów wykorzystanych w planowanej instalacji w procesie przetwarzania odpadów na etapie eksploatacji i oceny oddziaływania procesu na środowisko.
 2. Określenia sposobu zagospodarowania odcieków powstających na terenie planowanej instalacji.

 

            Obwieszczeniem Wójta Gminy Lichnowy z dnia 29.07.2022 r. oraz zawiadomieniem, strony zostały powiadomione o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego LICHNOWY sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. pomorskie”.

            W trakcie prowadzonego postępowania w dniu 05.11.2021 r. do siedziby Urzędu Gminy Lichnowy zaczęły wpływać sprzeciwy mieszkańców Gminy Lichnowy wobec realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego LICHNOWY sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. Pomorskie. Pisemny sprzeciw mieszkańców Gminy Lichnowy oraz mieszkańców Gminy Nowy Staw został przesłany do wiadomości Wójta Gminy Lichnowy oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Malborku, Marszałka Województwa Pomorskiego. Ww. organy odesłały dokumentację zgodnie z art. 65 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. W dniu 09.11.2021r.,02.12.2021 r. oraz 17.12.2021 r. do siedziby tut. Organu wpłynęły pisemne protesty mieszkańców miejscowości Tropiszewo oraz Lichnowy. Głównymi argumentami przemawiającymi przeciwko realizacji inwestycji były:

 1. odległość nieruchomości od miejsca realizacji przedsięwzięcia;
 2. przewidywane uciążliwości zapachowe oraz bakteryjne;
 3. przewidywane pogorszenie warunków życia w miejscowości,
 4. przewidywane pogorszenie warunków bezpieczeństwa poprzez transport kompostu w ilości 25 ciężarówek dziennie,
 5. przewidywany spadek wartości nieruchomości,

 

            Ze względu na docierające do Urzędu Gminy Lichnowy obawy mieszkańców
w związku z planowaną inwestycją Wójt Gminy Lichnowy obwieszczeniem z dnia 01.08.2022 r. zawiadomił strony postępowania o przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Przedmiotem konsultacji społecznych było zapewnienie czynnego udział społeczeństwa w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego LICHNOWY Sp. z o.o.”

Podstawą przeprowadzenia konsultacji społecznych był art. 30 i art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.). Zgodnie z dyrektywą2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE skuteczny udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji umożliwia temu społeczeństwu wyrażenie, a decydentom branie pod uwagę opinii i uwag, które mogą mieć związek z tymi decyzjami, zwiększając w ten sposób odpowiedzialność i przejrzystość procesu podejmowania decyzji oraz wnosząc wkład w publiczną świadomość w zakresie kwestii dotyczących środowiska i w poparcie dla podjętych decyzji. Dyrektywa ta, w ślad za art. 7 konwencji z Aarhus, przewiduje udział społeczeństwa dotyczący planów i programów odnoszących się do środowiska.

W myśl przywołanych przepisów społeczeństwo jest uprawnione do wyrażania komentarzy i opinii zanim podjęte zostaną decyzje dotyczące planów i programów.

Przebadawszy komentarze, uwagi i opinie wyrażone przez społeczeństwo, właściwe władze powinny dołożyć wszelkich starań, aby poinformować społeczeństwo o podjętych decyzjach oraz przyczynach i przemyśleniach, na których oparto te decyzje, w tym informacjach o procesie udziału społeczeństwa.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 02.08.2022 r. – 09.09.2022 r.

Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Lichnowy w dniu 01 sierpnia 2022 r. oraz przekazane w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Urzędu Gminy Lichnowy oraz poprzez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia (tablice ogłoszeń sołectw gminy Lichnowy). Przekazanie uwag i wniosków można było dokonywać w następujący sposób:

- w formie pisemnej: przesyłając listownie na adres Urzędu Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy,

- ustnie do protokołu w Referacie Rozwoju Gospodarczego,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, przesyłając na adres email:.

Materiały do wglądu udostępnione były w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach.

Podczas trwania konsultacji społecznych w terminie od 02.08.2022 r. do 09.09.2022 r.

do siedziby Urzędu Gminy Lichnowy wpłynęły uwagi od 362 osób, wyrażające obawy związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego LICHNOWY Sp. z o.o.”

Zgodnie z informacją zawartą w Obwieszczeniu Wójta Gminy Lichnowy z dnia 01 sierpnia 2022 r.: „Wnioski i uwagi złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022 r., poz. 1029).” 10 osób zgłosiło swoje uwagi po terminie przeprowadzenia konsultacji.

            Respondenci zgłaszali uwagi szczegółowe oraz ogólne.

Poruszane uwagi odnoszące się do kwestii środowiskowych dotyczyły m.in. bezpośredniego oddziaływania na życie składających sprzeciw oraz ich rodzin poprzez:

 1. Uciążliwe zapachy

Zgłaszający stwierdzili, że: „Transport dzienny 25 ciężarówek z odpadami przez naszą gminę, a następnie ich składowanie będzie miało bezpośredni wpływ na pogorszenie jakości powietrza. Należy wspomnieć, iż inwestycja nie jest w daleki sposób oddalona od mieszkańców, a ukształtowanie terenu jakie mamy na Żuławach, czyli równinna przestrzeń bez naturalnych barier oraz częste wiatry powoli w łatwy sposób przemieszać się fetorowi.”

 1. Uciążliwy ruch i degradacja dróg

Mieszkańcy argumentowali, że: „Nieustanny transport odpadów będzie miał wpływ na pogorszenie warunków bezpieczeństwa w naszej gminie oraz degradację dróg, które i tak zaczynają wymagać remontów. W dodatku nie wszystkie miejscowości w naszej gminie są przygotowane na tak liczny tranzyt samochodowy. Niektóre sołectwa nie posiadają bezpiecznego chodnika, lub wymaga on już naprawy.”

 1. Spadek wartości nieruchomości

Powtarzający się powód sprzeciwu brzmiał: „Nie akceptuję budowy kompostowni, ponieważ nieruchomości w naszej gminie stracą na wartości, co znacznie wpłynie na problemy ze sprzedażą nieruchomości, ponieważ nikt nie będzie zainteresowany jej kupne. Osiedlając się w gminie Lichnowy liczyłem/am na spotkanie z tradycyjnym rolnictwem, a nie masowym przemysłem jakim jest tak duża kompostownia.”

 1. Narażenie na gryzonie, owady, insekty i bakterie.

Wyjaśnienie: „Nagromadzenie takiej ilości odpadów będzie powodowało przyciąganie wszelkiego rodzaju gryzoni, owadów i insektów. Jak wiemy wszystkie te stworzenia są nośnikiem chorób, które bezpośrednio mogą oddziaływać na moją rodzinę i innych mieszkańców gminy.”

 1. Zastój Gminy Lichnowy.

Cyt.: „Jeżeli w gminie Lichnowy powstanie kompostownia, będzie to zapalnik do powolnej degradacji Gminy Lichnowy. Nowi mieszkańcy będą omijać naszą gminę wybierając inne przyjaźniejsze tereny do życia.

Mniej mieszkańców w naszej gminie będzie oznaczało mniej środków na wszelkie inwestycje co będzie miało przełożenie na nas jako mieszkańców. W dodatku wybudowanie takiej kompostowni gryzie się z wizją Strategii Gminy Lichnowy jaka powstaje na lata 2023-2029, gdzie jednym z celów jest osiągnięcie wysokich współczynników dobrego stanu środowiska, aktywności turystycznej, ochrony krajobrazu.”

            Wójt Gminy Lichnowy w dniu 01.08.2022 r. zawiadomieniem strony oraz poprzez publiczne obwieszczenie (tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, BIP oraz tablice ogłoszeń sołectw Lichnowy i Tropiszewo)zawiadomił o terminie przedłużenia przedmiotowej sprawy do 14.10.2022r.

            W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Inwestor pisze, że jedynym konfliktem społecznym związanym z planowanym przedsięwzięciem, który mógłby ujawnić się w związku z jego realizacją, jest konflikt wokół kwestii emisji substancji złowonnych i uciążliwości z tym związanych.

            Ze względu na pozostające w dalszym ciągu w toku postępowania głosy sprzeciwu ze strony społeczeństwa, Wójt Gminy Lichnowy obwieszczeniem oraz zawiadomieniem z dnia 14.10.2022 r. zawiadomił o terminie rozprawy administracyjnej z udziałem społeczeństwa wyznaczonej na dzień 24 listopada 2022r. na godz. 10:00 w Sali w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach, przy ul. Lachowicza 25a, 82-224 Lichnowy. Dnia 14.10.2022 r. Wójt Gminy Lichnowy po raz kolejny zawiadomieniem strony oraz poprzez publiczne obwieszczenie(tablica ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy, BIP oraz tablice ogłoszeń sołectw Lichnowy i Tropiszewo) zawiadomił o terminie przedłużenia przedmiotowej sprawy do 30.12.2022 r.

            Podczas rozprawy obecni byli przedstawiciele Urzędu Gminy, Inwestora oraz zainteresowani mieszkańcy Gminy Lichnowy, łącznie 35 osób. Poruszane kwestie dot. uciążliwości zapachowych, jak również związane z zagrożeniem występowania plagi gryzoni, insektów zostały wyjaśniane społeczeństwu przez Inwestora. Na przeprowadzonej rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, uczestnicy zostali zapoznani z procedurą administracyjną wydania decyzji środowiskowej oraz z prowadzonym postępowaniem. Kolejnym punktem rozprawy było poinformowanie o sposobie rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do realizacji inwestycji będącej przedmiotem rozprawy. W dalszej części rozprawy przeprowadzona została dyskusja ze społeczeństwem, w której mogli zgłaszać pytania oraz wnosić uwagi. Z rozprawy został sporządzony protokół, podpisany przez wszystkich uczestników rozprawy.

            W odpowiedzi na argument odnośnie uciążliwości i degradacji dróg Wójt Gminy Lichnowy, powołując się na art. 7b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zwrócił się do zarządcy dróg powiatowych z prośbą o wydanie opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego LICHNOWY Sp. z o.o w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie” oraz wyrażenie stanowiska, jaki wpływ będzie miał, zgodnie z przedstawionym w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (str. 78): „(…) ruch do 25 pojazdów ciężarowych dziennie dowożących materiał do przetwarzania oraz wywożących produkt, o ładowności do 24 t.”

Organ opiniujący odpowiedzi udzielił pismem z dnia 09.12.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu Gminy 13.12.2022r.). Stanowisko uzyskane ze Starostwa Powiatu Malborskiego odnośnie realizacji przedmiotowej inwestycji brzmi: „(…)Zwiększenie natężenia ruchu na drogach powiatowych przez pojazdy ciężarowe tj. 25 pojazdów na dobę o ładowności do 24t w związku z przedsięwzięciem pn. „Modernizacja Gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie”, w ramach którego dowożone oraz odbierane będą produkty celem wyprodukowania nawozu organicznego lub środka wspomagającego uprawę roślin doprowadzą do powstania uszkodzenia nawierzchni drogowej w postaci m.in. rys, pęknięć siatkowych, wybojów, ubytków i wykruszeń, które pojawiają się w procesie starzenia eksploatacyjnego, prowadzą do dalszej degradacji, a w konsekwencji do obniżenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Należy zauważyć, że koleiny, a więc wzdłużonego wgniecenia drogi spowodowane przez ciężkie pojazdy, wypełniające się spływającą wodą znacznie obniżają komfort prowadzenia pojazdu oraz zwiększają ryzyko poślizgu. Szeroko pojęte wyboje wpływają na konieczność dokonywania przez kierującego gwałtownych, niebezpiecznych i nieprzewidywalnych dla innych uczestników ruchu drogowego, manewrów, które mogą wpływać na zaistnienie zdarzenia drogowego. W związku z powyższym z uwagi na wpływ przedmiotowej inwestycji na stan dróg powiatowych opiniuję negatywnie przedsięwzięciem pn.: „Modernizacja Gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. pomorskie”. Wójt Gminy Lichnowy przychyla się do stanowiska organu opiniującego.

            W trakcie prowadzonego postępowania Wójt Gminy Lichnowy postanowieniem z dnia 15.11.2022 r. postanowił dopuścić dowód z opinii biegłego Pana Sylwestra Kraśnickiego, specjalisty w zakresie hydrogeologii, na okoliczność wpływu przedmiotowej inwestycji, pn: „Modernizacja Gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. pomorskie” na wody podziemne i powierzchniowe. Ekspert w swojej opinii zawarł następujące wnioski:

 1. Warunki hydrogeologiczne sprawiają, że wody podziemne na obszarze inwestycji mają niską podatność na zanieczyszczenia docierające z powierzchni terenu.
 2. Warunki hydrologiczne sprawiają, że wody powierzchniowe są bardziej narażone na zanieczyszczenie przez opisywaną inwestycję.
 3. Raport oddziaływania na środowisko jest mało precyzyjny i nie analizuje szeregu istotnych zagadnień oddziaływania inwestycji na wody lub robi to zbyt pobieżnie.
 4. Głównymi rodzajami zanieczyszczeń generowanych przez inwestycję są związki azotu i fosforu, metale ciężkie, substancje ropopochodne oraz niesprecyzowane bliżej w raporcie OOŚ substancje, które mogą znajdować się w substracie wykorzystywanym do produkcji nawozu.
 5. Największym zagrożeniem dla wód podziemnych jest ewentualny wyciek zanieczyszczeń zmagazynowanych w zbiornikach pod powierzchnią terenu, czyli substancji ropopochodnych oraz metali ciężkich z osadów ściekowych.
 6. Najpoważniejszym zagrożeniem dla wód powierzchniowych są odcieki z powierzchni utwardzonych na terenie inwestycji, ponieważ one odprowadzane są do wód powierzchniowych po podczyszczeniu, a zawierają one związku azotu i fosforu, substancje ropopochodne jak i metale ciężkie.
 7. Autor ekspertyzy proponuje monitoring jakości wód powierzchniowych w dwóch punktach oraz wód podziemnych w trzech punktach.

Opinia została przedstawiona na rozprawie administracyjnej w dn.24.11.2022 r.

            W dniu 12.12.2022 r. do siedziby Urzędu Gminy Lichnowy wpłynęło pismo strony w odniesieniu do uzyskanej opinii biegłego z zakresu hydrogeologii.  Strona zakwestionowała w pierwszej kolejności tryb sporządzenia dowodu z opinii biegłego Sylwestra Kraśnickiego oraz treść samej opinii a w rezultacie wniosła o pominięcie opinii biegłego w sprawie prowadzenia monitoringu jakości wód powierzchniowych oraz wód podziemnych. Inwestor nie przedstawił jednak żadnej innej kontropinii.

            W odniesieniu do postawionych zarzutów w trakcie rozprawy administracyjnej, jak również podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych Inwestor oznajmił, że zarzut spadku wartości nieruchomości wokół planowanej kompostowni został podniesiony bez jakiegokolwiek uzasadnienia i oparty jest na subiektywnym odczuciu mieszkańców. Nie został on poparty jakimikolwiek danymi, które dałyby podstawę do jednoznacznego stwierdzenia, iż lokalizacja kompostowni, wykonanej w tej konkretnej technologii, zgodnie z wymaganiami, które zostaną ustalone w decyzji, a wynikają z raportu środowiskowego oraz uzgodnień innych organów administracji, w jakikolwiek sposób wpłyną na wartość okolicznych nieruchomości. Inwestor podkreśla, że dane, które zostały przedstawione w raporcie środowiskowym wskazują, że nie dojdzie do takiego oddziaływania na nieruchomości sąsiednie, aby w jakikolwiek sposób mieszkańcy tych nieruchomości odczuwali uciążliwości, w szczególności uciążliwości związane z nieprzyjemnym zapachem. Oznajmił, że kwestie te zostały także wyjaśnione w toku rozprawy administracyjnej, w której szczegółowo przedstawiono technologię, w której kompostownia ma zostać zrealizowana oraz wyniki przeprowadzonych badań, które dają podstawę do twierdzenia, że nieruchomości położone w odległości 500 – 600 m. od planowanej inwestycji nie będą odczuwać uciążliwości odorowych.

Inwestor zaznaczył, że zarzut ewentualnego spadku nieruchomości nie jest kwestią, która może w jakikolwiek sposób wzięta pod uwagę w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stanowisko takie zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 stycznia 2011 roku (sygn.. akt. II OSK 2319/10), zauważając: Sąd pierwszej instancji zasadnie wyjaśnił, że kwestia utraty wartości ekonomicznej gruntów wykracza poza zakres procedury oddziaływania na środowisko.

            W nawiązaniu do zarzutu spadku atrakcyjności całej Gminy na skutek ulokowania przedmiotowej inwestycji Inwestor stwierdził, że również ten zarzut został podniesiony bez merytorycznego uzasadnienia i również oparty jest na subiektywnym przekonaniu poszczególnych osób. Wskazał na fakt, że ponownie nie został on poparty jakimikolwiek analizami, czy też szerzej przedstawionymi twierdzeniami. To, że jest on błędny przedstawiciele wnioskodawcy wyjaśniali w toku rozprawy administracyjnej, powołując się na przykłady podobnych inwestycji ulokowanych w innych gminach, w których w żaden sposób nie wpływają ani na atrakcyjność inwestycyjną ani tez na atrakcyjność turystyczną. Inwestor jako przykład przywołał miasto Tczew, na terenie którego zlokalizowane są 3 kompostownie i nie można stwierdzić żadnego związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy ich ulokowaniem i działalnością, a atrakcyjnością w jakimkolwiek wymiarze. Zdaniem Inwestora inwestycja polegająca na modernizacji gospodarstwa rolnego PRU Lichnowy, może stać się doskonałym przykładem tego, że da się pogodzić realizację tego rodzaju obiektów, z postrzeganiem danej gminy jako świadomie realizującej ekologiczną politykę w zakresie zagospodarowania poszczególnych odpadów z jednoczesnym uwzględnieniem interesów społeczności lokalnej.

            Na podkreślenie swojego stanowiska Inwestor - Przedsiębiorstwo Rolno – Usługowe LICHNOWY Sp. z o.o. wskazał, że organ wydając decyzję środowiskową, obowiązany jest uwzględnić wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa, które w postępowaniu w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ma prawo brać udział oraz zgłaszać swoje uwagi i wnioski, czy też wątpliwości. Niemniej jednak, wskazał na fakt, że sprzeciw społeczności lokalnej w stosunku do inwestycji nie może być podstawa do wydania decyzji odmownej. Inwestor podkreślił charakter decyzji środowiskowej i cele, dla których jest ona wydawana. Odniósł się do tego, że przepisy, owszem, nakazują zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu i wzięcie pod uwagę wyników postępowania z udziałem społeczeństwa, natomiast nie nakładają obowiązku uzyskania społecznej akceptacji dla przedsięwzięcia. Innymi słowy, żaden przepis ustawy ooś nie uzależnia wydania pozytywnej dla inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czy też wcześniej stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko od zgody czy akceptacji, bądź braku sprzeciwu społeczności lokalnej, czy strony postępowania.

            W konkluzji Inwestor zadeklarował, że wokół planowanej inwestycji urządzi pas zieleni o szerokości 5m, na którym zostaną posadzone drzewa i krzewy szybko rosnące, z uwzględnieniem wymogów lokalnego krajobrazu. Dzięki temu wokół inwestycji ma zostać stworzona dodatkowa strefa izolacyjna, która będzie miała zapewnić pewnego rodzaju barierę zarówno dla emisji odorowych, jak i też ewentualnego hałasu kompostowni.

            W dniu 19.12.2022 r. Inwestor – Przedsiębiorstwo Rolno – Usługowe LICHNOWY Sp. z o.o., został wezwany do złożenia wyjaśnień w celu doprecyzowania i zweryfikowania informacji zawartych w raporcie o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w następującym zakresie:

 1. należy wskazać ilość odpadu i kompostu, która może być jednocześnie magazynowana pod wiatą. Przedstawić założenia przyjęte do wyliczeń.
 2. Przeanalizować przez jaki okres czasu kompost lub wytworzone odpady mogą być magazynowane na terenie instalacji w przypadku braku możliwości ich wykorzystania w celach nawozowych czy przekazania odpadów podmiotom uprawnionym. Należy wziąć pod uwagę faktyczne możliwości magazynowe i ilość wytwarzanego kompostu.
 3. Opisać sposób postępowania w przypadku przewiezienia kolejnej partii odpadów, podczas gdy zapełnione są wszystkie boksy i tym samym nie ma możliwości skierowania ich bezpośrednio do procesu kompostowania. Należy wyjaśnić czy przewiduje się, że odpady będą magazynowane.
 4. Przedstawić podział odpadów przewidywanych do przetworzenia na grupa „A”, „B”, „C”, o którym mowa na str. 103 Raportu.

Termin na złożenie powyższych wyjaśnień ustalono na 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania. Inwestor został powiadomiony, że niezłożenie wyjaśnień będzie skutkowało rozpatrzeniem sprawy o zebrany materiał dowodowy. Pismo odebrano w dniu 21.12.2022r.

Wyjaśnienia zostały złożone po terminie w dniu  12.01.2023 r., w których Inwestor zamieścił wybrane, mające odniesienie fragmenty Raportu lub odpowiedzi na wcześniejsze wezwania.

            Wójt Gminy Lichnowy w dniu 20.12.2022 r. zawiadomieniem strony oraz poprzez publiczne obwieszczenie (tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, BIP oraz tablice ogłoszeń sołectw Lichnowy i Tropiszewo)zawiadomił o terminie przedłużenia przedmiotowej sprawy do 31.01.2023 r.

            Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz w oparciu o dane wynikające z przedłożonego Raportu z uzupełnieniami stwierdzono, co następuje:

Kwestie wydania środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowej inwestycji regulują następujące przepisy: ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), oraz § 2 ust 1 pkt 47) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2019 r., poz. 1839).

            Zgodnie z przepisem art. 80 ust. 1 ustawy OOŚ, jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę:

 • wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1;
 • ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 • wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa;
 • wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.

 

Lokalizacja przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. pomorskie” na terenie wsi Lichnowy budzi zdecydowany sprzeciw społeczności lokalnej, gdyż jest to duża inwestycja, która zdaniem społeczności lokalnej, może mieć negatywne oddziaływanie na środowisko. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę 8 boksów na I i II fazę procesu kompostowania, boksu na materiał strukturalny, wiaty (uszczelnionej, skanalizowanej i zadaszonej), budynku wagi oraz placu utwardzonego.

Najbliższa istniejąca zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest w odległości ok. 400 m
w kierunku północnym, przy ul. Lipowej w Lichnowych - zabudowania po byłym PGR, w

których zamieszkuje ok. 100 osób.

W związku z planowaną inwestycją mieszkańcy zwracali uwagę, co podziela organ, na kierunek dalszego rozwoju miejscowości oraz ochrony wartości przyrodniczych i zasobów środowiska naturalnego. Mieszkańcy opowiadający się przeciw realizacji inwestycji są właścicielami posesji, mieszkają w miejscowości od wielu lat i stanowi ona centrum życia ich rodzin. Planowana inwestycja przyczyni się do obniżenia wartości nieruchomości.

Polska nie ma uregulowań prawnych w zakresie dopuszczalnych norm substancji odorotwórczych w powietrzu atmosferycznym, natomiast w przedłożonym raporcie przedstawione zostały obliczenia w zakresie uciążliwości odorowej pochodzącej
z planowanej instalacji tylko w zakresie teoretycznym. Nie oznacza to jednak, że oddziaływanie eksploatowanej kompostowni na jakość powietrza w rejonie zabudowań mieszkalnych nie będzie miało istotnego wpływu i nie wpłynie znacząco na jakość życia.

         Organ uznał, iż realizacja inwestycji w sposób znaczący wpłynie na jakość życia ludzi w najbliższym otoczeniu obiektu. Wójt Gminy Lichnowy kierował się również zasadą przezorności nakazującą traktować wszelkie prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych skutków tak, jak pewność ich wystąpienia. Na podstawie Raportu oddziaływania na środowisko nie można wykluczyć, że planowane przedsięwzięcie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie okolicznych mieszkańców. Na organie zaś, spoczywa obowiązek weryfikacji ustaleń sporządzonego Raportu w zakresie oddziaływania higienicznego i zdrowotnego na środowisko. Raport jest dokumentem, który podlega ocenie, a sporządzenie go nie zwalnia organu uzgadniającego od czynienia własnych ustaleń zmierzających do weryfikacji przedstawionych danych (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 2206/06).

 

Art. 62 pkt 1 lit. a) powołanej ustawy nie odwołuje się do obowiązujących dopuszczalnych norm - substancji szkodzących środowisku, lecz nakazuje ogólną ocenę wpływu inwestycji na zdrowie ludzi i warunki ich życia oraz ocenę środków zapobiegających negatywnemu oddziaływaniu.

 

W niniejszej sprawie, organ rozważył wszystkie kwestie, w tym m.in. uciążliwości zapachowych wykraczających swym zasięgiem poza obszar inwestycji i innych sytuacji problematycznych mających wpływ na zdrowie osób trzecich w aspekcie zarzutów skarżących, głównie wynikających z bliskiego sąsiedztwa inwestycji z zabudowaniami.

Brak możliwości dokonania miarodajnej analizy emisji uciążliwości zapachowych ze względu na brak stosownych uregulowań prawnych, powoduje, że realizacja planowanego przedsięwzięcia narusza zasadę zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3 pkt. 50 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Przepis art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3 pkt 50 ustawy Prawo ochrony środowiska, które formułują (art. 5 Konstytucji) i definiują (art. 3 pkt. 50 Prawa ochrony środowiska) zasadę zrównoważonego rozwoju. A mianowicie, zgodnie z art. 5 Konstytucji - Rzeczypospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska - kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

W myśl zaś art. 3 pkt. 50 Prawa ochrony środowiska - przez zrównoważony rozwój – rozumie się taki rozwój społeczno - gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych,
w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

Nie budzi wątpliwości, że Oceniając zasadność protestów społecznych kierowanych przeciwko inwestycji wyważyć należy cel ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (teks jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz cel udziału społeczeństwa w postępowaniu środowiskowym. W sytuacji stawiania zamierzeniu inwestycyjnemu konkretnych zarzutów popieranych dowodami i podnoszenia istotnych dla oceny oddziaływania na środowisko okoliczności - należy wyjaśnić i nie można w takiej sytuacji uznać, by celem protestów było nieuzasadnione zablokowanie inwestycji (II SA/Bk 316/14). W przedmiotowej sprawie organ podjął szereg kroków mających na celu ocenę zasadności sprzeciwów formułowanych przez społeczność lokalną.

 

Rozpatrując zatem miejsce zasady zrównoważonego rozwoju w Konstytucji RP należy przyjąć, że pełni ona przede wszystkim rolę dyrektywy wykładni. W sytuacji, gdy pojawiają się wątpliwości co do zakresu obowiązków, rodzaju obowiązków i sposobu ich realizacji, należy posiłkować się zasadą zrównoważonego rozwoju. Pełni ona zatem rolę podobną do zasad współżycia społecznego czy społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa w prawie cywilnym.

 

W pierwszej kolejności do uwzględnienia zasady zrównoważonego rozwoju obowiązany jest ustawodawca w procesie stanowienia prawa. Ale w drugiej, zasadę tę powinny mieć na uwadze organy stosujące prawo. Niekiedy bowiem stan faktyczny wymaga rozważenia i wyważenia rozwiązań korzystniejszych, stosując zasadę zrównoważonego rozwoju. W ocenie organu, w niniejszej sprawie mamy do czynienia z taką sytuacją.

 

Biorąc za przedmiot definicję zawartą w Prawie ochrony środowiska do realiów niniejszej sprawy - można wyprowadzić następujący wniosek: zasada zrównoważonego rozwoju służy do rozwiązywania konfliktów między wartościami konkurującymi ze sobą, przy czym jedną z tych wartości jest ochrona środowiska, a drugą wolność gospodarcza oparta na własności prywatnej, o której mowa w art. 20 Konstytucji RP.

 

W celu rozwiązania tego dylematu, organ rozważył skalę zamierzenia inwestycyjnego wnioskodawcy i położenie zabudowań mieszkalnych ludzi w odległości 400 m od granicy nieruchomości na której miałaby być zlokalizowana kompostownia, co już rodzi na etapie uwarunkowań środowiskowych i zapewne będzie rodzić w przyszłości konflikty społeczne. Biorąc pod uwagę, że najbliższa zabudowa zlokalizowana jest w odległości ok. 400 m od granicy działki, na której planuje się inwestycję, nie ulega wątpliwości, że zapach pochodzący z kompostowni będzie charakterystyczny, odczuwalny i rozpoznawalny. Uciążliwości zapachowe związane będą nie tylko
z funkcjonowaniem zamierzonej inwestycji, ale również z transportem materiału do przetwarzania oraz wywożenia gotowego produktu.

            Odnosząc się do stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zawartego w postanowieniu z dn. 15.07.2022 r., w którym to zaznacza, że pomimo kilkukrotnych wezwań, planowana inwestycja stwierdza konieczność przeprowadzenia ponownej oceny z uwagi na brak wskazania przez Inwestora rodzajów kodów odpadów wykorzystywanych na etapie eksploatacji w procesie przetwarzania i oceny oddziaływania na środowisko. Wójt Gminy Lichnowy pismem z dn. 19.12.2022 r. wezwał Inwestora w celu doprecyzowania i zweryfikowania informacji zawartych w raporcie o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie przedstawienia podziału odpadów przewidywanych do przetworzenia na grupa „A”, „B”, „C”, o którym mowa na str. 103 Raportu. Inwestor w wyjaśnieniu złożonym w dn. 12.01.2023 r. podkreślił, że lista odpadów przedstawiona na stronie 103 Raportu nie jest listą odpadów przewidywanych do przetworzenia w ramach eksploatacji Przedsięwzięcia. Wskazuje, że na stronie 102, tuż przed rozpoczęciem wymieniania różnego rodzaju kodów odpadów, których lista rozciąga się na stronę 103, znajduje się wprowadzenie
o treści: „Analizując podobne instalacje pracujące w Polsce i wydane dla nich zezwolenia

na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowane można zbudować poniższą listę kodów odpadów, które zostały dopuszczone do przetwarzania, w wyniku którego powstają substancje mające status produktów (...)”. Wyjaśnia, że zatem nie jest to lista rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania w obiekcie będącym przedmiotem Wniosku. I w zasadzie bezzasadne jest przyporządkowywanie na tym etapie wymienionych tu kodów odpadów do poszczególnych strumieni: A, B lub C. Inwestor zaznaczył, że ze względu na funkcję decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawcy zależało i zależy, aby nie domykać listy odpadów dopuszczonych do przetwarzania w instalacji na tym etapie poprzez wymienienie konkretnych rodzajów odpadów określonych kodem, ale aby dopuszczenie konkretnych rodzajów odpadów określonych kodem następowało na etapie pozwolenia zintegrowanego, które jest typowym pozwoleniem wydawanym i zmienianym w fazie eksploatacji podlegających obowiązkowi uzyskania tego pozwolenia instalacji. Na etapie inwestycyjnym, któremu przypisana jest głównie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, ramy wystarczające do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko utworzone zostały poprzez odniesienie do trzech strumieni odpadów. Brak wskazania na tym etapie konkretnych rodzajów odpadów oraz stanowisko wyrażone przez RDOŚ w Gdańsku o konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływana na środowisko, opinia Marszałka Województwa Pomorskiego o wątpliwościach co do przedstawionego szerokiego spektrum odpadów, które planuje się przetwarzać w instalacji wraz ze wskazaniem przez biegłego w opinii na fakt nie określenia jednoznacznie rodzajów przerabianych odpadów, w dalszym ciągu budzi wątpliwości organu, w związku z planowaną inwestycją.

            Po analizie zgromadzonych dokumentów, organ prowadzący postępowanie postanowił odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. pomorskie”.

            Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

 

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Lichnowy.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załącznik
do decyzji Wójta Gminy Lichnowy
nr RGIII 6220.02.2021
z dnia 31.01.2023r.

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Projektowana inwestycja polega na realizacji i uruchomieniu w ramach i dla potrzeb Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego LICHNOWY Sp. z o.o. w Lichnowach instalacji do intensywnego tlenowego przetwarzania substratów organicznych (odpadów i/lub produktów) przy zastosowaniu technologii membranowej,
z możliwością wyprodukowania nawozu organicznego lub środka wspomagającego uprawę roślin na części działki nr 274/2 (obręb Lichnowy), wchodzącej w skład Gospodarstwa. Działka 274/2 położona jest w odległości ok. 550 m od ulicy Lipowej, we wschodniej części miejscowości. Teren działki obejmuje obszar gruntów rolnych, zlokalizowanych w sąsiedztwie zabudowy produkcji rolnej. Najbliższa istniejąca zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest w odległości ok. 400 m
w kierunku północnym, przy ul. Lipowej w Lichnowych - zabudowania po byłym PGR, w

których zamieszkuje ok. 100 osób. Zdolność przetwarzania odpadów w przedmiotowej instalacji będzie wynosić 40 000 Mg rocznie.

            Powierzchnia terenu przewidywana do przekształcenia – maksymalnie ok. 3 ha, przy czym zabudowie podlegać będzie teren o powierzchni ok. 1,0-1,5 ha.

            Potrzeba modernizacji Gospodarstwa w ww. zakresie wynika z konieczności zaspokojenia zapotrzebowania gruntów rolnych wchodzących w jego skład w składniki pokarmowe dla uprawianych roślin, wynikającego z wykonanego dla gospodarstwa bilansu azotu, fosforu i potasu oraz planu nawozowego.

            Zgodnie z planem nawozowym całość wytwarzanego nawozu organicznego lub środka wspomagającego uprawę roślin będzie mogła być stosowana na gruntach Gospodarstwa.

            Planowany obiekt wytwarzania nawozu organicznego będzie elementem istniejącego kompleksu Spółki służącego organizacji procesu przygotowaniu produkcji roślin w Gospodarstwie i będzie stanowił jego integralną część.

            Zakłada się budowę 8 boksów na I i II fazę procesu kompostowania, boksu na materiał strukturalny, wiaty (uszczelnionej, skanalizowanej i zadaszonej), budynku wagi oraz placu utwardzonego.

            Osady ściekowe natychmiast po rozładunku będą poddawane procesom mieszania i układania na pryzmie. Materiały strukturotwórcze będą przechowywane w boksie przeznaczonym na ten materiał. Mieszanie substratu z materiałem strukturotwórczym będzie odbywało się w wiacie o powierzchni 1 500 m2 .

            Proponowana technologia przetwarzania polegać będzie na właściwościach specjalnie zaprojektowanej membrany ePTFE. Wielkość porów tej membrany uniemożliwia emisję do środowiska toksycznych i uciążliwych zapachowo gazów, które mogą powstawać w czasie procesu przetwarzania substratów. Natomiast gazy zawarte w doprowadzanym powietrzu, jak i wytwarzane w wyniku tlenowej mineralizacji materii organicznej (głownie dwutlenek węgla i para wodna) mogą przenikać przez strukturę tego laminatu. Jednocześnie membrana chroni substraty zgromadzone w pryzmach przed działaniem opadów atmosferycznych, a powstające odcieki odprowadzane są do kanałów drenażowych.

            Membrana ePTFE jest mocną zewnętrzną i wewnętrzną warstwą ochronną
w trakcie specjalnej procedury, dzięki temu wielowarstwowy materiał fizycznie zachowuje się jak jedna warstwa. Jest on wytrzymały mechanicznie i jest odporny zarówno na biologiczne i chemiczne procesy rozkładu, a także na promieniowanie UV. Producenci deklarują, że dzięki wyjątkowym parametrom membrany, proponowana technologia przetwarzania uznana jest za system zamknięty.

            Proces przetwarzania realizowany jest w trzech fazach:

- I faza - intensywnego dojrzewania w boksach pod przykryciem membraną ePTFE (czas

trwania ok. 3 tygodni);

- II faza – końcowego dojrzewania w boksach pod przykryciem membraną ePTFE (czas

trwania ok. 3 tygodni);

- III faza – dodatkowego dojrzewania (pod zadaszoną wiatą bez przykrycia membraną – ta faza nie jest obowiązkowa).

            Boks I fazy będzie zapełniany substratami przez około 5 dni. Każda porcja substratu poddawanego przetwarzaniu przed wprowadzeniem do boksu będzie wstępnie wymieszana z odpowiednią porcją materiału strukturotwórczego za pomocą ładowarki.

            Zapotrzebowanie na materiał strukturotwórczy w stosunku do przerabianych substratów wynosi 1:1 masowo lub 3:1 objętościowo. Jako materiał strukturotwórczy stosowane będą zrębki, słoma oraz dostarczane z zewnątrz gałęzie, rozdrobnione
w rozdrabniarce znajdującej się pod wiatą. Należy podkreślić, że słoma ulega całkowitemu zużyciu w trakcie procesu, natomiast ok. 50% zrębek będzie można odzyskać (w trakcie końcowego przesiewania) i powtórnie wykorzystać.

            Po każdym dopełnieniu substratem pryzma będzie przykrywana membraną,
a wentylatory (dmuchawy) włączone. Po usypaniu całej pryzmy w boksie będzie ona przykryta membraną, zainstalowane zostaną sondy pomiaru temperatury i stężenia tlenu oraz uruchomiony system sterowania.

Do obsługi stosunkowo małego obiektu wystarczy wykorzystanie jednego urządzenia do

nawijania/odwijania (unoszenia/opuszczania) membran.

            Przygotowany w boksach materiał organiczny poddawany będzie procesowi intensywnego przetwarzania. Ta faza procesu trwa 3 tygodnie. W tym czasie wsad podlega intensywnym procesom pod przykryciem z membrany, w warunkach kontrolowanego napowietrzania.

Powietrze doprowadzane jest za pomocą wentylatorów zlokalizowanych przy każdym z boksów, do 2-4 kanałów zlokalizowanych pod boksami. Proces napowietrzania jest sterowany przez sondy temperatury. Jako dodatkowy można zastosować pomiar stężenia tlenu – umożliwia to optymalizację zużycia energii elektrycznej na pracę dmuchaw. W trakcie pierwszych dwóch tygodni wymagany jest wzrost temperatury powyżej 55°C. Takie warunki zapewnią biologiczną, tlenową mineralizację materii organicznej oraz higienizację wsadu.

            Wykorzystana w tej technologii membrana zapewnia wyrównanie parametrów pracy w całej objętości pryzmy, izoluje termicznie oraz ogranicza objętość powstających odcieków. Ma też wpływ na ograniczenie emisji odorów, co wynika z faktu, że jest nieprzepuszczalna dla wielkocząsteczkowych związków organicznych odpowiedzialnych za uciążliwości zapachowe związane z procesem przetwarzania substratów. Dzięki kondensacji zachodzącej w pryzmie pod wpływem wysokiej temperatury i wilgoci powstaje film wodny tuż pod powierzchnią membrany, na całej jej powierzchni górnej. Woda zatrzymuje większość związków złowonnych, które się w niej rozpuszczają, a te które się nie rozpuszczą wracają do wnętrza pryzmy. Zatrzymane wewnątrz przestrzeni przetwarzanego materiału związki ulegają mineralizacji w warunkach tlenowych.

            Regulacja optymalnych warunków procesu przetwarzania substratów oparta będzie również na wyrównaniu warunków cieplnych w całej objętości pryzmy, w tym w warstwie powierzchniowej.

            W boksie przykrytym membraną występuje nadciśnienie, które z jednej strony wspomaga równomierną dystrybucję tlenu, a z drugiej strony zapobiega szybkiemu odparowaniu wilgoci ze złoża. System sterowania dostosowuje objętość wtłaczanego powietrza do aktualnego zapotrzebowania na tlen, przy ograniczeniu wzrostu temperatury powyżej wartości krytycznych.

            Po okresie intensywnego przetwarzania substratów realizowanego w trakcie I fazy, następuje przerzucenie materiału do jednego z wolnych boksów, w którym realizowana będzie II faza procesu. Rzeczywista wymagana powierzchnia boksów
do II fazy jest mniejsza z uwagi na spadek uwodnienia oraz masy materii organicznej (utlenianej do dwutlenku węgla i pary wodnej). W proponowanej technologii wykorzystywane będą boksy o tych samych powierzchniach. W trakcie II fazy zaczyna się okres właściwego dojrzewania nawozu organicznego powstającego z przetwarzanych substratów. Proces ten prowadzony jest także pod membraną w kontrolowanych warunkach i z napowietrzaniem. Czas trwania tej fazy będzie wynosić 3 tygodnie.

            Po zakończeniu II fazy, przetwarzany substrat transportowany będzie za pomocą ładowarki pod wiatę. Tutaj możliwe będzie jego przetrzymanie w celu końcowego dojrzewania, co w przypadku analizowanej instalacji będzie weryfikowane poprzez badania na zgodność z kryteriami dla nawozu organicznego lub środka wspomagającego uprawę roślin.

Realizacja tego etapu, trwającego około 4 tygodni, uzależniona będzie od aktualnego zapotrzebowania powierzchni. Zgodnie z wytycznymi proponowanej technologii, nie jest to etap bezwzględnie wymagany do uzyskania wysokiej jakości nawozu organicznego czy środka wspomagającego uprawę roślin.

W wiacie tej realizowany będzie także proces końcowego przesiewania z odzyskiem części materiału strukturotwórczego.

Przesiewanie w celu wydzielenia frakcji nawozu o pożądanym uziarnieniu będzie wykonywane za pomocą przesiewarki spalinowej, w której odpowiedni układ sit
i mechanizm wibracyjny powoduje, że produkt o pożądanym uziarnieniu trafia w jedno miejsce, a pozostała masa trafia w inne miejsce – nie ma potrzeby dokonywania poboru prób i ich analizy. Produkt o niepożądanym uziarnieniu będzie kierowany ponownie na pryzmy do przetwarzania.

Gotowy nawóz organiczny (lub środek wspomagający uprawę roślin) gromadzony pod wiatą będzie następnie transportowany na grunty rolne, zgodnie z okresowo opracowywanym planem nawozowym. Wiata będzie zadaszona i szczelna oraz będzie posiadać zabezpieczenia boczne z trzech stron.

            Zapewnienie jakości będzie realizowane poprzez kontrolę parametrów on-line
i współpracujący z nimi układ sterowania procesem technologicznym przetwarzania. Procesy będą optymalizowane pod kątem uzyskiwania odpowiedniej jakości produktu,
a także w celu optymalizacji wykorzystania materiału strukturotwórczego, jak również zużycia energii.

Przetwarzanie substratów będzie odbywać się w zamkniętym systemie technologicznym, co przyspieszy procesy mineralizacji oraz spowoduje minimalizację oddziaływania odorowego.

Prowadzona będzie weryfikacja jakości przyjmowanych substratów (szczególnie pod kątem zawartości substancji niebezpiecznych i produktów pochodzenia zwierzęcego – takie substancje nie będą przyjmowane do przetwarzania) oraz otrzymanego produktu.

            W kompostowni przetwarzaniu podlegać będą następujące ilości typowych odpadów:

- ustabilizowane odpady ściekowe pochodzące z oczyszczalni ścieków komunalnych: 30 000 Mg/rok

- osady ściekowe pochodzące z oczyszczalni ścieków przemysłowych ulegających biodegradacji oraz inne odpady ulegające biodegradacji nadające się do przetwarzania w Instalacji: 30 000 Mg/rok

- Substraty produktowe (takie jak np. zrębki) lub odpadowe służące jako materiał strukturotwórczy: 20 000 Mg/rok.

W celu zapewnienia właściwych proporcji składników w materiale poddawanym kompostowaniu oraz w celu zapewnienia odpowiedniej struktury tego materiału do procesu kompostowania dodawane będą następujące materiały strukturotwórcze: zrębki, słoma oraz dostarczane z zewnątrz gałęzie, rozdrobnione w rozdrabniarce. Zdolność przetwarzania odpadów wynosić będzie 40 000 Mg/rok.

Z takiej ilości przetworzonych substratów wyprodukowane zostanie rocznie maksymalnie ok. 20 000 Mg nawozu organicznego lub środka wspomagającego uprawę roślin.

            Odpady kierowane na Instalację będą ważone na wadzie samochodowej. Prowadzona będzie weryfikacja jakości odpadów przyjmowanych do przetwarzania, szczególnie pod kątem zawartości substancji niebezpiecznych i produktów pochodzenia zwierzęcego. Ocena jakościowa odpadów będzie podejmowana na podstawie oceny morfologii odpadów.

W razie dostawy odpadów nieodpowiadających wymaganiom – odpady nie będą przyjęte do przetwarzania i będą musiały zostać odebrane przez dostawcę w trybie natychmiastowym, a w razie braku działań ze strony dostawcy, zostaną mu zwrócone – na jego koszt.

Odpady stanowiące materiał strukturalny będą magazynowane w boksie na materiał strukturalny, natomiast pozostałe odpady przeznaczone do przetwarzania (głównie osady ściekowe) będą kierowane bezpośrednio do boksów procesowych, bez ich przejściowego magazynowania na terenie instalacji.

W przypadku gdyby doszło do problemów eksploatacyjnych związanych czy to z czystością substratów, czy samym procesem przetwarzania, nie można wykluczyć, że zamiast wyprodukowania substancji spełniającej wymagania określone dla produktu zostanie wytworzony odpad; będzie to wówczas rodzaj odpadu określony w Katalogu odpadów kodem: 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania).

W wyniku przeprowadzonych procesów będą mogły być wytwarzane również inne odpady, tj.:

 • 19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
 • ex 19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (bez frakcji odpadów pochodzenia zwierzęcego)
 • 19 05 99 Inne niewymienione odpady

Odpady o kodach 19 05 01 i ex 19 05 02 powstaną głównie w procesie przesiewania wytworzonej w wyniku przetwarzania tlenowego substancji. W skrajnym, mało realistycznym, przypadku ilość wytworzonych rocznie odpadów może osiągnąć ilości ok. 20 000 Mg, przy czym odpad o kodzie 19 05 03 może zostać wykorzystany do odzysku poza instalacją.

            Przewiduje się ruch do 25 pojazdów ciężarowych dziennie dowożących materiał do przetwarzania oraz wywożących produkt, o ładowności do 24 t. Maszynami obsługującymi pryzmy i wiatę będą dwie ładowarki kołowe o mocy do 130 kW. Czas pracy każdej z nich będzie wynosił 10 godz. dziennie, przez 250 dni w roku. Do przesiewu materiału wykorzystywane będzie sito mobilne z silnikiem o mocy ok. 80 kW. Czas pracy silnika będzie wynosić 7 godz. dziennie, przez 250 dni w roku.

Eksploatacja instalacji nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych i wartości odniesienie emitowanych substancji w powietrzu.

Wszystkie pojazdy dowożące substraty poruszają się po trasie od wjazdu do wagi samochodowej i następnie do obszarów przetwarzania w celu odkładania ładunku na pryzmy lub miejsce magazynowania materiału strukturalnego. W odwrotną stronę występuje ruch pojazdów wywożących gotowy produkt.

Źródłami hałasu instalacyjnego na analizowanym terenie będą przede wszystkim dmuchawy (wentylatory) napowietrzające pryzmy (8 szt.). Każda z nich napowietrzana będzie przez jedną dmuchawę i będą one pracować okresowo – 2 minuty pracy i 20 minut przerwy, przez całą dobę. Projektowane dmuchawy będą pracować w obudowach dźwiękoizolacyjnych redukujących emisje hałasu do środowiska. Dodatkowym elementem emitującym podobny rodzaj hałasu będzie opcjonalne zainstalowane sprężarki systemu dezodoryzacji, pracujące w kontenerach dźwiękoizolacyjnych i nie będzie znaczącymi źródłami hałasu.

Na terenie analizowanego przedsięwzięcia będzie istniało kilka niezależnych od siebie źródeł hałasu komunikacyjnego i maszynowego. Jedno z nich to samochody ciężarowe obsługujące instalację, przywożące materiał strukturalny i odpady z zewnątrz oraz samochody wywożące gotowy produkt, poruszające się po placach w obszarze planowanego przedsięwzięcia. Drugim źródłem hałasu będą ładowarki poruszające się po terenie obiektu, pozwalające przemieszczać przetwarzaną substancję pomiędzy pryzmami i miejscami gromadzenia, używane również do załadunku produktu na samochody ciężarowe. Do tej kategorii emisji należy zaliczyć również hałas emitowany przez mobilne sito, które będzie przemieszczało się na terenie instalacji.

            Jako dmuchawy napowietrzające pryzmy będą zastosowane np. wentylatory średniociśnieniowe o przewidywanej mocy akustycznej maksymalnie do 105 dB.
Z zastosowaną obudową dźwiękoizolacyjną o izolacyjności 16 dB, poziom hałasu nie przekroczy wartości 89 dB. Dmuchawy będą pracować całą dobę. Na terenie obiektu będą również opcjonalnie eksploatowane sprężarki śrubowe systemu deodoryzacji
o mocy akustycznej maksymalnie 86 dB. Izolacyjność kontenerów, w których będą zainstalowane sprężarki oceniono na 20 dB. Sprężarki będą pracować wyłącznie w porze dziennej. Ruch pojazdów i maszyn po terenie planowanego przedsięwzięcia będzie odbywał się wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00. Transport substratów do przetwarzania (materiału strukturalnego, osadów i innych odpadów) oraz wywożenie gotowego produktu, przyjęto 20 samochód ciężarowych w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej.

            W wyniku prowadzonego w kompostowni procesu powstaną substancje, które będą miały status odpadu – kompostu niespełniającego wymagań, nieprzekompostowanych frakcji odpadów komunalnych i podobnych, nieprzekompostowanych frakcji odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego ( bez frakcji odpadów pochodzenia zwierzęcego), inne niewymienione odpady lub produkt – nawóz organiczny lub środek wspomagający uprawę roślin.

            Odpady powstałe na etapie realizacji i funkcjonowania inwestycji będą magazynowane w sposób adekwatny do ich ilości i rodzaju, w miejscach nie kolidujących z pracami budowlanymi. Będą zbierane w sposób selektywny i magazynowane w wyznaczonym w tym celu miejscu, niedostępnym dla osób trzecich, w odpowiednich do rodzaju odpadów, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, w sposób, który nie zmniejsza przydatności tych odpadów do dalszych, zakładanych procesów odzysku czy unieszkodliwiania odpadów. Będą przekazywane do zagospodarowania wyłącznie podmiotom, posiadającym niezbędne zezwolenia.

            Ścieki o charakterze przemysłowym powstawać będą w trakcie następujących procesów technologicznych:

- odcieki powstające w trakcie procesów przetwarzania substratów;

- ścieki powstające w czasie mycia kół pojazdów obsługujących instalację (dwie ładowarki)

oraz transportujących substraty i produkt (przed opuszczeniem terenu Instalacji).

Proponowana technologia przetwarzania substratów prowadzona będzie w systemie zamkniętym, co zabezpieczy pryzmę przed wnikaniem wód opadowych i roztopowych. Zatem źródłem powstających odcieków będą procesy tlenowej mineralizacji materii organicznej prowadzące m.in. do wytworzenia pary wodnej, która skrapla się pod membraną. Odsączające się z hałdy odcieki odprowadzane są za pomocą kanałów zlokalizowanych pod posadzką boksów. Odcieki ze wszystkich boksów zbierane będą do jednego zbiornika magazynowego zlokalizowanego w sąsiedztwie boksów. W zbiorniku tym zainstalowana będzie pompa zatapialna, za pomocą której odcieki tłoczone będą na pryzmy, gdzie będą wykorzystywane do nawadniania substratów w trakcie etapu przygotowywania nowych pryzm w boksach.

Szacowana objętość odcieków wynosić będzie:

- 0,07-0,1 m3/d;

- 0,5-0,8 m3/tydzień;

- 2,0-3,3 m3/miesiąc;

- 24-40 m3/rok.

Uwzględniając powyższe dane, objętość zbiornika magazynowego na odcieki powinna wynosić od 1 do 3 m3.

            Drugim źródłem ścieków przemysłowych będzie proces mycia kół pojazdów realizowany w brodziku zlokalizowanym w rejonie bramy wjazdowej. Z uwagi na brak źródła wody technologicznej do mycia kół, wykorzystywana będzie woda wodociągowa. Z brodzika ścieki te przepływać będą grawitacyjnie do dwukomorowego zbiornika. Pierwsza komora pełnić będzie funkcję osadnika, w której następuje zatrzymanie zawiesin (głównie o charakterze organicznym) wynoszonych z terenu Instalacji na kołach pojazdów. Następnie ścieki będą przepływać do drugiej komory, z której okresowo wywożone będą do komunalnej oczyszczalni ścieków za pomocą wozów asenizacyjnych lub odbierane przez uprawnionego odbiorcę. Zawiesina zatrzymana w pierwszej komorze przetłaczana będzie za pomocą pompy zatapialnej na nowotworzoną hałdę w celu nawodnienia substratów. Objętość czynna obu komór powinna wynosić co najmniej 3 m3, przy czym z praktycznego punktu widzenia, w celu optymalizacji kosztów opróżniania, pojemność drugiej komory należy dostosować do objętości czynnej wozów asenizacyjnych obsługujących mieszkańców w rejonie inwestycji.

            W przypadku możliwości podłączenia terenu inwestycji do kanalizacji, należy uwzględnić konieczność wstępnego podczyszczania ścieków z mycia kół pojazdów w odstojniku o pojemności minimum 3m3 .

Metryka

sporządzono
2023-01-31 przez Dorota Stępniak
udostępniono
2023-01-31 14:58 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2023-01-31 16:34 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
688
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.