Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ochrona środowiska Decyzje środowiskowe 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 23 września 2021 roku - 2021, menu 213, artykuł 439 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 23 września 2021 roku

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Zgodnie z art. 33, art. 59 ust. 1 pkt 1, art. 61 ust. 1, art. 71 ust 2 pkt 1art. 73 ust.1, art. 74 ust. 3 i 3a pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247) oraz art. 49, art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) informuję, że na wniosek z dnia 17 września 2021r. (data wpływu do Urzędu Gminy Lichnowy– 23.09.2021r.) Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego Lichnowy Sp. z o.o., ul. Lipowa 8/1, 82-224 Lichnowy, zostało wszczęte przez Wójta Gminy Lichnowy postępowanie nr RGIII 6220.02.2021, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„Modernizacja gospodarstwa rolnego

Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego LICHNOWY Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. pomorskie”

 

Planowane Przedsięwzięcie polega na etapowej realizacji i uruchomieniu w ramach i dla potrzeb Wnioskodawcy, instalacji do intensywnego tlenowego przetwarzania substratów organicznych (odpadów i/lub produktów) przy zastosowaniu technologii membranowej, z możliwością wyprodukowania nawozu organicznego lub środka wspomagającego uprawę roślin.

Teren przewidziany pod realizację przedsięwzięcia, obejmuje część działki nr 274/2 obręb Lichnowy.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i ujęte jest w § 2 ust. 1 pkt 47 - instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.4)).

 

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 2, 3 oraz 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247) Wójt Gminy Lichnowy w ramach prowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku, zasięga opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku, zasięga opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego - Starosty Powiatu Malborskiego oraz uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy osobiście w Urzędzie Gminy w Lichnowach ul Tczewska 6, 82 – 224 Lichnowy w pokoju Nr  7 w, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym nr tel. (0 – 55) 271 – 27 – 23 wew. 117, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki i piątki w godz. 7.30 - 15.30.

 

Uwagi oraz wnioski w przedmiotowej sprawie należy składać na piśmie, w terminie 30 dni od podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247) „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.”

„Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem."

Metryka

sporządzono
2021-10-06 przez Katarzyna Brzezińska
udostępniono
2021-10-06 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2021-10-08 11:20 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1966
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.